Besluit project afbouw IBS 2007

Geldend van 10-05-2007 t/m heden

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 mei 2007, nr. DGW/DIEB2007011748, houdende vaststelling van het organisatieonderdeel project afbouw Informatie, Beheer en Subsidieregelingen en verlening van mandaat, volmacht en machtiging ten behoeve van dit organisatieonderdeel (Besluit project afbouw IBS 2007)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst en op de artikelen 10:3, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

 • b. Ministerie: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • c. Project afbouw IBS: project afbouw Informatie, Beheer en Subsidieregelingen;

 • d. coderegeling 37: huursubsidietijdvak 1 juli 2005 tot 31 december 2005.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden van het project afbouw IBS

 • 1 Er is een project afbouw IBS, zijnde een dienstonderdeel van het directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie.

 • 2 Het project afbouw IBS staat onder leiding van een programmamanager.

 • 3 De taken van het project afbouw IBS zijn:

  • a. het uitvoeren van de huursubsidiewet tot en met coderegeling 37;

  • b. het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het volkshuisvestingsbeleid;

  • c. het (administratief en rekenkundig) verwerken van (financiële) beleidsregels op het gebied van de volkshuisvesting tot en met coderegeling 37;

  • d. het zorgdragen voor de gevalsbehandeling betreffende (financiële) beleidsregels op het gebied van de volkshuisvesting, inclusief bestuursrechtelijke zaken, tot en met coderegeling 37;

  • e. het namens het Ministerie behandelen van nationale gerechtelijke procedures met betrekking tot huursubsidiezaken tot en met coderegeling 37 waaronder het voeren van verweer, het instellen van hoger beroep alsmede het behandelen van verzoeken om voorlopige voorziening;

  • f. het beoordelen van de noodzaak tot inschakeling van externe juridische ondersteuning en bij inschakeling, het begeleiden van die externe juridische ondersteuner bij de uitvoering van de opdracht;

  • g. het geven van advies met betrekking tot de onder a tot en met d genoemde taken aan de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie en aan de Minister;

  • h. het overdragen van de resterende werkzaamheden, niet beschreven in het Convenant overdracht IBS naar de Belastingdienst, aan de lijnorganisatie van het directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie.

Artikel 3. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1 Aan de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die verband houden met de taken, genoemd in artikel 2, derde lid.

 • 2 De directeur-generaal is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van zijn volmacht en machtiging aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit project afbouw IBS 2007.

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 3 mei 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina