Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007–2012

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 28-05-2011 t/m 22-01-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 26 april 2007, nr. PO/ZO/2007/12884, houdende het verstrekken van subsidie in verband met scholing overblijfmedewerkers schooljaar 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 (Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007–2010)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. bevoegd gezag: bevoegd gezag van een of meer scholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

 • c. overblijfmedewerker: persoon die tussen de middag het overblijven verzorgt en toezicht houdt op leerlingen in het basisonderwijs.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Het doel van deze regeling is het bevorderen van de deskundigheid van overblijfmedewerkers en daarmee de kwaliteit van het overblijven door het verstrekken van subsidie aan het bevoegd gezag van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 2 De subsidie is een bijdrage in de kosten:

  • a. van een niet uit ’s Rijks kas bekostigde korte cursus gericht op het overblijven;

  • b. van een niet uit ’s Rijks kas bekostigde beroepsgerichte scholing op het terrein van opvang van en toezicht op kinderen, of

  • c. die voor een deelnemer voortvloeien uit het volgen van een uit ‘s Rijks kas bekostigde opleiding of deel van een opleiding gericht op het behalen van een kwalificatie of één of meer deelkwalificaties op het terrein van opvang van en toezicht op kinderen.

 • 3 Subsidie wordt slechts verleend voor zover de activiteiten, bedoeld in het tweede lid, in de schooljaren 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 , 2010–2011 of 2011–2012 een aanvang nemen.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 23-01-2014]

Een bevoegd gezag dient per schooljaar één gezamenlijke subsidieaanvraag voor al zijn scholen in.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 2 Indien een van de subsidieplafonds als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a of b, na de wijze waarop het beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 9, is verdeeld niet is bereikt, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het andere subsidieplafond.

Artikel 5. Subsidiebedrag

[Vervallen per 23-01-2014]

De subsidie voor de subsidieontvanger bedraagt:

Paragraaf 2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 6. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De subsidieaanvragen kunnen voor het schooljaar 2007–2008 vanaf 15 mei worden ingediend, en voor de schooljaren 2008–2009 en 2009–2010 vanaf 1 mei.

 • 2 De subsidieaanvragen kunnen voor het schooljaar 2010–2011 vanaf 5 september 2010 en voor het schooljaar 2011–2012 vanaf 1 juni 2011 worden ingediend.

 • 3 De subsidieaanvragen welke zijn ingediend voorafgaand aan de data, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7. Vereisten

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt op een volledig ingevuld en door het bevoegd gezag ondertekend formulier met het kenmerk CFI-67012 (schooljaar 2007–2008), CFI-68012 (schooljaar 2008–2009) en CFI-69012 (schooljaar 2009–2010), ingediend bij Centrale Financiën Instellingen.

 • 2 De subsidieaanvraag voor het schooljaar 2010–2011 wordt op een volledig ingevuld en door het bevoegd gezag ondertekend formulier met het kenmerk 69012-03 of via een digitaal ingevuld formulier met dat kenmerk ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 3 De subsidieaanvraag voor het schooljaar 2011-2012 wordt op een volledig en door het bevoegd gezag ondertekend formulier met het kenmerk 69012-004 ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 8. Termijn indiening

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt voor het schooljaar 2007–2008 uiterlijk 2 juli 2007, voor het schooljaar 2008–2009 uiterlijk 1 juli 2008 en voor het schooljaar 2009–2010 uiterlijk 1 juli 2009 bij Centrale Financiën Instellingen ingediend.

 • 2 De subsidieaanvraag voor het schooljaar 2010–2011 wordt uiterlijk 15 oktober 2010 en de subsidieaanvraag voor het schooljaar 2011–2012 uiterlijk 30 juni 2011 ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 3 Als aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste of tweede lid, niet is voldaan, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Paragraaf 3. Subsidieverlening

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 9. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in meerdere tranches, waarbij voor iedere tranche geldt dat:

 • 2 Steeds wanneer een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a of b, in een tranche niet wordt bereikt, wordt het resterende bedrag in een daarop volgende tranche verdeeld over die subsidieaanvragen, die slechts gedeeltelijk zijn toegekend, totdat deze aanvragen volledig zijn toegekend.

Artikel 10. Beslistermijnen

[Vervallen per 23-01-2014]

De minister beslist jaarlijks in augustus op een aanvraag voor subsidie, met dien verstande dat de minister uiterlijk in december 2010 beslist op een subsidieaanvraag voor het schooljaar 2010–2011 en uiterlijk in oktober 2011 op een subsidieaanvraag voor het schooljaar 2011–2012.

Artikel 11. Tijdvak subsidieverlening

[Vervallen per 23-01-2014]

Subsidie wordt voor het schooljaar 2007–2008 verleend voor de periode tot en met 31 december 2008, voor het schooljaar 2008–2009 voor de periode tot en met 31 december 2009, voor het schooljaar 2009–2010 voor de periode tot en met 31 december 2010, voor het schooljaar 2010–2011 voor de periode tot en met 31 december 2011 en voor het schooljaar 2011–2012 voor de periode tot en met 31 december 2012.

Artikel 12. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 2 In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Paragraaf 4. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 13. Informatieplicht

[Vervallen per 23-01-2014]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 14. Verantwoording

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De subsidie wordt uitsluitend besteed aan de activiteiten waarvoor zij wordt verstrekt.

 • 2 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventueel niet-bestede middelen of overschotten na afloop van de activiteiten zullen op schoolniveau worden teruggevorderd.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

 • 4 De subsidie wordt voor het schooljaar 2007–2008 uiterlijk in 2008, voor het schooljaar 2008–2009 uiterlijk in 2009, voor het schooljaar 2009–2010 uiterlijk in 2010, voor het schooljaar 2010–2011 uiterlijk in 2011 en voor het schooljaar 2011–2012 uiterlijk in 2012 besteed en verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft.

Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 17. Overgangsbepaling

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Voor zover er ter zake van de regelingen, bedoeld in artikel 16, nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de desbetreffende regeling plaats.

 • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regeling, bedoeld in artikel 16, blijven in stand.

Artikel 18. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 19. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007–2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina