Besluit tijdelijke compensatie koopkrachtverlies postactieve ambtenaren Zorgverzekeringswet

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 20-08-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van 10 april 2007 tot compensatie van het bij postactieve ambtenaren in de sectoren Rijk, Politie, Defensie, Rechterlijke Macht en Onderwijs van 65 jaar en ouder opgetreden koopkrachtverlies als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet (Besluit tijdelijke compensatie koopkrachtverlies postactieve ambtenaren Zorgverzekeringswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 januari 2007, CS/CZW/WVOB 2007-0000025888, gedaan mede namens Onze Ministers van Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet, artikel 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931, artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993, artikel 10, vijfde lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs, artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 38a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 4.1.2, tweede lid, en 4.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 4.5, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel 14 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek;

De Raad van State gehoord (advies van 8 maart 2007, nr. W04.07.0030/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 maart 2007, CS/CZW/WVOB 2007-00000086767, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 2 Onder echtgenoot wordt tevens verstaan: geregistreerd partner of levenspartner die op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract met een ambtenaar, personeelslid onderscheidenlijk Kamerlid of lid van het Europees Parlement een gemeenschappelijke huishouding voerde.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De Sociale verzekeringsbank verleent de betrokkene, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen a tot en met f, een uitkering die, met inbegrip van de ter zake van die uitkering op de voet van artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964 verschuldigde belasting:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Indien de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, onderdeel uitmaakt van een verlening over een tijdvak dat mede betrekking heeft op 2004, wordt voor de berekening van de uitkering, bedoeld in artikel 2, van de tegemoetkoming over genoemd tijdvak voor iedere maand dat de tegemoetkoming betrekking heeft op 2005 een twaalfde deel van de tegemoetkoming aan 2005 toegerekend.

  • 2 Indien de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, uitsluitend betrekking heeft op een tot en met december 2005 lopend tijdvak, wordt voor de berekening van de uitkering, bedoeld in artikel 2, de tegemoetkoming die is verleend over het tot en met december 2005 lopende tijdvak, vermenigvuldigd met de breuk waarbij de teller 12 bedraagt en de noemer staat voor het aantal maanden waarover die tegemoetkoming is verleend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

De Sociale verzekeringsbank verleent de betrokkene, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, een uitkering die, met inbegrip van de ter zake van die uitkering op de voet van artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964 verschuldigde belasting,

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

De uitkering, bedoeld in de artikelen 2 en 4, wordt jaarlijks verleend in de maand september.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

De uitkering, bedoeld in de artikelen 2 en 4, wordt niet verleend aan de betrokkene die voor de eerste dag van de maand van uitkeren is overleden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke compensatie koopkrachtverlies postactieve ambtenaren Zorgverzekeringswet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 april 2007

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

,

G. ter Horst

De Minister van Justitie

,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

R. H. A. Plasterk

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

G. Verburg

De Staatssecretaris van Defensie

,

C. van der Knaap

Uitgegeven de achtste mei 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina