Instellingsbesluit Innovatieplatform

[Regeling vervallen per 11-08-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2010.]
Geldend van 09-05-2007 t/m 30-04-2010

Besluit van 23 april 2007, 07.001374, houdende instelling van het Innovatieplatform

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 20 april 2007, nr. WJZ 7050704;

Gedaan in overeenstemming met Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 11-08-2010]

Het Innovatieplatform heeft tot taak de voorwaarden te scheppen, de verbindingen te leggen en de visie te ontwikkelen die nodig zijn om een impuls te geven aan de innovatie en het ondernemerschap in Nederland als motor van productiviteitsgroei en duurzame economische ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor de terreinen zorg, energie en waterbeheer. Voorts draagt het Innovatieplatform bij aan een langetermijnstrategie voor innovatie en ondernemerschap waarin innovatie in onderwijs, zorg, energie en andere publieke voorzieningen eveneens een plaats krijgt, door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs.

Artikel 3

[Vervallen per 11-08-2010]

  • 1 Het Innovatieplatform heeft een voorzitter en ten hoogste 17 andere leden.

  • 2 Voorzitter van het Innovatieplatform is Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

  • 3 Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn lid van het Innovatieplatform.

  • 4 Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is eerste vice-voorzitter, Onze Minister van Economische Zaken is tweede vice-voorzitter.

  • 5 De overige leden worden benoemd en ontslagen door Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 11-08-2010]

Het Innovatieplatform heeft een secretaris, die wordt benoemd en ontslagen door Onze Minister van Economische Zaken, in overeenstemming met Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 5

[Vervallen per 11-08-2010]

Onze Minister van Economische Zaken is belast met het beheer en de begroting van de aan de taakvervulling van het Innovatieplatform verbonden middelen en uitgaven.

Artikel 6

[Vervallen per 11-08-2010]

Het archief en de archiefbescheiden van het Innovatieplatform, met inbegrip van het archief en de archiefbescheiden van het Innovatieplatform dat is ingesteld bij besluit van 5 februari 2004, nr. 04.000436 (Stcrt. 31), worden bij de opheffing van het Innovatieplatform overgedragen aan het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 7

[Vervallen per 11-08-2010]

Het besluit van 5 februari 2004, nr. 04.000436, houdende instelling van het Innovatieplatform (Stcrt. 31) wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 11-08-2010]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2011.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 23 april 2007

Beatrix

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina