Wijzigingsregeling Regeling uniforme saneringen (Kwalibo)

Geldend van 01-07-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 5 mei 2007, nr. LMV 200738407, houdende wijziging van de Regeling uniforme saneringen (verruiming reikwijdte en wijzigingen in verband met Kwalibo)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op het Besluit uniforme saneringen en het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer;

Besluit:

Artikel I. Herindeling onderzoeksbepalingen en wijzigingen kwalibo

[Red: Wijzigt de Regeling uniforme saneringen.]

Artikel III

Op de meldingen, bedoeld in artikel 1.3 en 1.4, en het evaluatieverslag, bedoeld in artikel 4.2, welke zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, is van toepassing de Regeling uniforme saneringen zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 4 en 5, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van VROM en op internet worden geplaatst op www.vrom.nl.

Den Haag, 2 mei 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina