Regeling vaststelling kwalificatieprofielen en kwalificatiedossiers 2007–2008 en [...] en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2008–2009

[Regeling vervallen per 02-03-2012.]
Geldend van 06-05-2007 t/m 01-03-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 april 2007, nr. BVE/Stelsel/2007/11857, houdende vaststelling kwalificatieprofielen en kwalificatiedossiers 2007–2008 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzichten bekostigde beroepsopleidingen 2008–2009

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 2.1.1, juncto artikel 12.3.48, tweede lid, artikel 7.2.4, lid 2 en lid 3a van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2.2.3, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 02-03-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs;

  • b. competenties: in het kader van het herontwerp van de kwalificatiestructuur mbo opgestelde eindtermen, die verwijzen naar onderliggende vaardigheden, kennis, en houdingsaspecten en expliciet zijn gerelateerd aan de toepassing in de praktijk;

  • c. kwalificatieprofiel: het geheel van competenties, waaraan degene die de opleiding voltooit, dient te voldoen om in beroeps-, leer- en maatschappelijke situaties op adequate wijze te kunnen handelen;

  • d. kwalificatiedossier: een inhoudelijke beschrijving van de kwalificatieprofielen, bestaande uit een deel A, waarin het beeld van de beroepengroep wordt omschreven, een deel B, waarin onder andere de competenties worden omschreven en een deel C, waarin onder andere de benodigde kennis en vaardigheden worden omschreven en een deel D waarin de ontwikkeling van het kwalificatiedossier wordt toegelicht en verantwoord.

Hoofdstuk I. Vaststelling voor het studiejaar 2007–2008

[Vervallen per 02-03-2012]

Paragraaf 1. Kwalificatieprofielen

[Vervallen per 02-03-2012]

Artikel 2. Vaststelling kwalificatieprofielen 2007–2008, behorende bij de beroepsopleidingen

[Vervallen per 02-03-2012]

  • 1 Voor de beroepsopleidingen die zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling, worden de kwalificatieprofielen voor het studiejaar 2007–2008 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling kwalificatieprofielen 2007–2008, behorende bij beroepsopleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

[Vervallen per 02-03-2012]

  • 1 Voor de beroepsopleidingen die zijn opgenomen in bijlage 3 behorende bij deze regeling, worden de kwalificatieprofielen voor het studiejaar 2007–2008 vastgesteld overeenkomstig bijlage 4 behorende bij deze regeling.

Paragraaf 2. Kwalificatiedossiers

[Vervallen per 02-03-2012]

Artikel 4. Vaststelling kwalificatiedossiers 2007–2008, behorende bij de beroepsopleidingen

[Vervallen per 02-03-2012]

  • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 5 behorende bij deze regeling worden de kwalificatiedossiers voor het studiejaar 2007–2008 vastgesteld overeenkomstig bijlage 6 behorende bij deze regeling.

Artikel 5. Vaststelling kwalificatiedossiers 2007–2008 behorende bij de beroepsopleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

[Vervallen per 02-03-2012]

  • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 7 behorende bij deze regeling worden de kwalificatiedossiers voor het studiejaar 2007–2008 vastgesteld overeenkomstig bijlage 8 behorende bij deze regeling.

Hoofdstuk II. Vaststelling voor het studiejaar 2008–2009

[Vervallen per 02-03-2012]

Artikel 6. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2008–2009

[Vervallen per 02-03-2012]

Artikel 7. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2008–2009 op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

[Vervallen per 02-03-2012]

Hoofdstuk III. Inwerkingtreding en citeertitel

[Vervallen per 02-03-2012]

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 02-03-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 02-03-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatieprofielen en kwalificatiedossiers 2007–2008 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2008–2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en op de websites www.herontwerpmbo.kennisnet.nl en www.cfi.nl ter beschikking worden gesteld. De bijlagen 4 en 8 behorende bij deze regeling worden tevens op de website www.groenkennisnet.nl ter beschikking gesteld.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 2

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 3

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 4

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 5

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 6

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 7

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 8

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina