Organisatiebesluit Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf

[Regeling vervallen per 30-04-2008.]
Geldend van 04-05-2007 t/m 29-04-2008

Organisatiebesluit Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van het Coördinatiebesluit Inrichting en formatie rijksdienst en het Organisatiebesluit VROM 2005;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 30-04-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het GOB: het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf;

 • b. de algemene leiding: de secretaris-generaal en, voorzover het betreft diens vervanging, de plaatsvervangend secretaris-generaal;

 • c. de vastgoeddiensten: Dienst Domeinen Onroerende Zaken, Rijksgebouwendienst, Dienst Landelijk Gebied, Dienst Vastgoed Defensie en Rijkswaterstaat;

 • d. de Rijkspartijen: de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken, Financiën en Defensie.

Artikel 2. Taken van het GOB

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Er is een Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB).

 • 2 De taken van het GOB zijn:

  • a. het vaststellen van de uitgangspunten voor de berekening van de basiswaarde van Rijksvastgoed in overeenstemming met de dienst Domeinen Onroerende Zaken,

  • b. het adviseren over de inzet van het Rijk in gebiedsontwikkelingsprojecten,

  • c. het namens de betrokken Rijkspartijen opstellen van een financieel sluitend plan voor complexe gebiedontwikkelingsprojecten, inclusief samenwerkingsovereenkomst, eventueel in overleg met andere overheden en marktpartijen,

  waarbij daar waar nodig de vastgoeddiensten worden ingeschakeld.

 • 3 Het GOB staat onder leiding van de algemene leiding.

 • 4 Het GOB bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de Directie;

  • b. de Projectengroep;

  • c. de Expertgroep;

  • d. het Bedrijfsbureau.

Artikel 3. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Aan de algemene leiding wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot aangelegenheden die verband houden met de taken, genoemd in artikel 2, tweede lid.

 • 3 De algemene leiding is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van zijn volmacht of machtiging.

Artikel 4. Citeertitel en inwerkingtreding

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 april 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina