Regeling indiening kwalificatiedossiers 2007–2008 en experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo

[Regeling vervallen per 01-08-2010.]
Geldend van 09-11-2007 t/m 31-07-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 april 2007, nr. BVE/Stelsel/2007/11856, houdende voorwaarden indiening van kwalificatiedossiers in het studiejaar 2007–2008 en voorwaarden experimenten in het kader van het herontwerp van de kwalificatiestructuur mbo (Regeling indiening kwalificatiedossiers 2007–2008 en experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 7.2.4, lid 3a, artikel 12.1a.1, zesde lid, en artikel 12.1a.2, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-08-2010]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c. bevoegd gezag: bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in artikel 12.1a.1, eerste lid, of artikel 12.1a.2, eerste lid, van de wet;

 • d. Colo: Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven;

 • e. Coördinatiepunt: een door Colo georganiseerd werkverband ter beoordeling van kwalificatieprofielen en kwalifcatiedossiers;

 • f. experimentele opleiding: een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 12.1a.1, eerste lid, of 12.1a.2, eerste lid, van de wet die gericht is op een door de Minister vastgesteld kwalificatieprofiel of kwalificatiedossier;

 • g. kenniscentrum: het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven als bedoeld in artikel 1.5.1 van de wet, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de kwalificatieprofielen en kwalificatiedossiers voor experimentele opleidingen;

 • h. competenties: in het kader van het herontwerp van de kwalificatiestructuur mbo opgestelde eindtermen die expliciet zijn gerelateerd aan de toepassing in de praktijk;

 • i. kwalificatieprofiel: het geheel van competenties, waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken om in beroeps-, leer- en maatschappelijke situaties op adequate wijze te kunnen handelen;

 • j. kwalificatiedossier: een inhoudelijke beschrijving van de competenties, het beeld van het beroepenveld, de aan de competenties ten grondslag liggende kennis en vaardigheden en de toelichting en verantwoording van de ontwikkeling van het kwalificatiedossier;

 • k. procesmanagement: het gemeenschappelijk procesmanagement herontwerp kwalificatiestructuur/mbo te Ede.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2010]

Het doel van deze regeling is het bevorderen dat twee soorten experimenten in het middelbaar beroepsonderwijs worden gerealiseerd, te weten experimenten die tot doel hebben:

 • a. het uittesten van de uitvoerbaarheid van nieuwe kwalificatieprofielen en kwalificatiedossiers en ervaring opdoen met de daarop gerichte nieuwe opleidingen, inclusief het examen, in het kader van het herontwerp van het middelbaar beroepsonderwijs,

 • b. het uittesten van en ervaring opdoen met het kwalificatieprofiel of kwalificatiedossier van de arbeidsmarktgekwalificeerde assistentopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2 eerste lid, onderdeel a, van de wet, inclusief het examen.

Artikel 3. Algemene waarborgen deelnemer aan experimentele opleidingen

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Het bevoegd gezag geeft de deelnemer, alvorens deze wordt ingeschreven voor een experimentele opleiding, voldoende informatie over de inhoud en inrichting van de desbetreffende opleiding, inclusief het examen, en de consequenties van het volgen van een experimentele opleiding voor die deelnemer.

 • 2 Inschrijving vindt slechts plaats voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. in de onderwijsovereenkomst met de deelnemer is mede opgenomen dat, indien een experiment voortijdig moet worden beëindigd, de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld in te stromen in een vervangende verwante opleiding waarvoor eindtermen zijn vastgesteld, van een gelijke duur, een gelijk niveau, een gelijke leerweg en een gelijkwaardige beroepspraktijkvorming als de experimentele opleiding;

  • b. de instelling draagt ervoor zorg dat de deelnemer geen nadelige gevolgen ondervindt van het experimentele karakter van de opleiding.

 • 3 Een deelnemer die in enig studiejaar is ingeschreven voor een experimentele opleiding, volgt het kwalificatieprofiel of kwalificatiedossier, behorende bij deze opleiding, zoals dat voor het desbetreffende studiejaar door de Minister is vastgesteld.

 • 4 Een instelling kan een kwalificatieprofiel of kwalificatiedossier, dat in enig studiejaar door de Minister is vastgesteld van toepassing verklaren op een deelnemer die in een eerder studiejaar is ingeschreven voor de, op het desbetreffende kwalificatieprofiel of kwalificatiedossier gerichte, experimentele opleiding.

 • 5 Een instelling verklaart een kwalificatieprofiel of kwalificatiedossier als bedoeld in het vierde lid niet van toepassing zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer.

 • 6 De instelling die, conform het vierde lid, een kwalificatieprofiel of kwalificatiedossier van toepassing verklaart op een deelnemer, draagt ervoor zorg dat de desbetreffende deelnemer geen nadelige gevolgen ondervindt van de mogelijke aanpassing van het onderwijs en de examens aan het nieuwe kwalificatieprofiel of kwalificatiedossier.

Artikel 3a. Experimentele opleidingen gebaseerd op kwalificatieprofielen 2006–2007

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 In afwijking van artikel 3, derde lid, kan in het studiejaar 2007–2008 een deelnemer die voor het studiejaar 2007–2008 is ingeschreven voor een experimentele opleiding, waarvoor door de Minister voor het studiejaar 2007–2008 een kwalificatiedossier is vastgesteld, het kwalificatieprofiel volgen, behorende bij deze opleiding, zoals dat voor het studiejaar 2006–2007 door de Minister is vastgesteld.

 • 2 Het bevoegd gezag dient ten behoeve van een experimentele opleiding op basis van een kwalificatieprofiel zoals dat voor studiejaar 2006–2007 door de Minister is vastgesteld, voor 1 september 2007 een aanvraag in bij het procesmanagement.

 • 3 De aanvraag bevat de volgende gegevens:

  • a. naam van de instelling en

  • b. naam en Crebo-code van het desbetreffende kwalificatieprofiel.

 • 4 De Minister verleent op aanvragen voor 1 oktober 2007 goedkeuring tot het verzorgen van experimentele opleidingen op basis van dit artikel met terugwerkende kracht tot en met 15 juli 2007.

 • 5 De Minister verleent de goedkeuring, bedoeld in het vierde lid, alleen indien de opleiding door het bevoegd gezag ook in het studiejaar 2006–2007 werd aangeboden en de aanvraag met betrekking tot de opleiding voor dat studiejaar door de Minister is toegewezen.

Artikel 4. Beëindiging experimentele opleiding

[Vervallen per 01-08-2010]

Indien het belang van de deelnemer dit noodzakelijk maakt, kan de Minister, na advies van het procesmanagement of de Inspectie van het Onderwijs, besluiten dat een aanspraak op bekostiging die op grond van artikel 12.1a.1 van de wet is verleend, wordt ingetrokken dan wel dat de erkenning van de experimentele opleiding die op grond van artikel 12.1a.2 van de wet is verleend wordt beëindigd.

Paragraaf 2. Experimentele opleidingen 2007–2008

[Vervallen per 01-08-2010]

Artikel 5. Aanvragen instellingen bekostigd en niet-bekostigd onderwijs

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Het bevoegd gezag dient ten behoeve van een experimentele opleiding voor het studiejaar 2007–2008 uiterlijk 15 mei 2007 een aanvraag voor een experimentele opleiding in bij het procesmanagement.

 • 2 Naast hetgeen in artikel 12.1a.1 van de wet is bepaald bevat de aanvraag voor een experimentele opleiding in het bekostigd onderwijs tenminste informatie over:

  • a. het niveau van de opleiding;

  • b. de naam van de vervangende verwante opleiding, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a; en

  • c. de beoogde producten en de resultaten, waaronder het beoogde deelnemersaantal en het beoogde percentage gediplomeerde uitstroom, van de experimentele opleiding en de wijze waarop de instelling deze beschikbaar stelt aan derden, waaronder onder andere het desbetreffende kenniscentrum, dan wel de desbetreffende kenniscentra.

 • 3 Naast hetgeen in artikel 12.1a.2 van de wet is bepaald bevat de aanvraag voor een experimentele opleiding in het niet-bekostigd onderwijs tenminste informatie over:

 • 4 Een aanvraag wordt slechts in behandeling genomen indien het voldoet aan de eisen, gesteld in het eerste, tweede en derde lid.

 • 5 Instellingen als bedoeld in artikel 12.1a.2 van de wet die nog niet beschikken over een erkende opleiding kunnen aan de goedkeuring door het procesmanagement tot het geven van een experimentele opleiding geen rechten ontlenen ten aanzien van de erkenning van de opleiding.

Artikel 6. Goedkeuring van aanvragen

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De Minister verleent op aanvragen uiterlijk op 1 juni 2007 goedkeuring tot het verzorgen van experimentele opleidingen op basis van deze regeling.

 • 2 De toetsing van de aanvragen vindt in ieder geval plaats op basis van de navolgende criteria:

  • a. voldoende spreiding van de experimentele opleidingen over de sectoren van de opleidingen;

  • b. voldoende spreiding van de experimentele opleidingen over de vier niveaus van de opleidingen;

  • c. voldoende landelijke spreiding van de experimenten;

  • d. voldoende spreiding van de experimenten over inhoudelijke ontwikkelingsaspecten voor de opleidingen;

  • e. voor het studiejaar 2007–2008 mag maximaal 50% van het totaal aantal deelnemers binnen de BVE-sector deelnemen aan een experiment, waarbij per instelling in principe maximaal 50% van het aantal deelnemers wordt ingeschreven in een experimentele opleiding.

 • 3 De Minister verleent de goedkeuring op aanvragen voor experimentele opleidingen alleen, voor zover de opleidingen:

  • a. een bijdrage leveren aan de doelen, bedoeld in artikel 2; en

  • b. overeenstemmen met de criteria, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Het uitvoeren van een onderdeel van een experiment door een andere instelling dan de instelling die goedkeuring heeft verkregen voor het verzorgen van een experimentele opleiding, geschiedt slechts op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen deze instellingen. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt in ieder geval geregeld dat:

  • a. de deelnemers uitsluitend worden ingeschreven bij de instelling die goedkeuring heeft verkregen voor het verzorgen van een experimentele opleiding; en

  • b. de onder a vermelde instelling verantwoordelijk is voor het resultaat van de experimentele opleiding.

Artikel 7. Onderwijs- en examenregeling

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De onderwijs- en examenregeling voor een experimentele opleiding wordt vastgesteld voor de aanvang van deze opleiding.

 • 2 Indien een kwalificatiedossier dat is vastgesteld voor studiejaar 2007–2008, van toepassing is verklaard op deelnemers die in een eerder studiejaar zijn ingeschreven bij de, op het desbetreffende kwalificatiedossier gerichte, experimentele opleiding, wordt in de onderwijs- en examenregeling voor de desbetreffende opleiding vastgelegd:

  • a. dat onderwijs wordt gegeven en examens worden afgenomen op grond van het nieuwe kwalificatiedossier; en

  • b. op welke wijze en op welke datum het van toepassing verklaren van het nieuwe kwalificatiedossier is gecommuniceerd met de deelnemers.

Artikel 8. Registratie Centraal register beroepsopleidingen

[Vervallen per 01-08-2010]

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, registreert de Minister na het tijdstip van het vaststellen van het kwalificatieprofiel of kwalificatiedossier de opleiding in het Centraal register beroepsopleidingen. Dit geldt als registratie voor het register van het jaar 2007–2008.

Artikel 9. Voorstel vaststelling kwalificatiedossiers experimentele opleidingen

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Een kenniscentrum legt uiterlijk op 15 mei 2007 een voorstel aan de Minister voor tot vaststelling van kwalificatiedossiers voor experimentele opleidingen 2007–2008.

 • 2 Voorstellen tot vaststelling van kwalificatiedossiers worden uitsluitend aan de Minister aangeboden na goedkeuring door het Coördinatiepunt.

 • 3 Goedkeuring als bedoeld in lid 2 vindt plaats op basis van een door de Minister goedgekeurd toetsingskader.

Paragraaf 3. Procesmanagement

[Vervallen per 01-08-2010]

Artikel 10. Indienen rapportages

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 2 Het procesmanagement dient voor 1 januari 2008 een tussenrapportage en voor 1 september 2008 een eindrapportage in bij de Minister inzake de voortgang van de experimentele opleidingen in het studiejaar 2007–2008.

 • 3 De rapportages, bedoeld in het tweede lid, behelzen tenminste een overzicht van:

  • a. het aantal experimentele opleidingen dat instellingen mogen verzorgen en het aantal experimentele opleidingen die daadwerkelijk door instellingen worden verzorgd;

  • b. de aard van de experimentele opleidingen;

  • c. het aantal deelnemers dat op 1 oktober 2007 deelneemt aan de onderscheiden experimentele opleidingen;

  • d. het aantal gediplomeerde uitstromers en het percentage gediplomeerde uitstromers van de onderscheiden experimentele opleidingen;

  • e. de aard van de opgeleverde producten;

  • f. het percentage deelnemers aan experimentele opleidingen in het studiejaar 2007–2008 ten opzichte van het totaal aantal deelnemers in het beroepsonderwijs;

  • g. eventuele knelpunten bij en verbetervoorstellen ten behoeve van de kwalificatieprofielen of kwalificatiedossiers en experimentele opleidingen 2008–2009.

 • 4 De Minister kan bij beschikking nadere voorwaarden stellen over de inhoud en de inrichting van de in het derde lid vermelde rapportages.

Paragraaf 4. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2010]

Artikel 11. Maximale duur kwalificatieprofielen en kwalificatiedossiers

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De kwalificatieprofielen en kwalificatiedossiers hebben een maximale werkingsduur van het daarin aangegeven aantal normatieve studiejaren, bedoeld in artikel 7.2.4, negende lid, van de wet, plus een verlenging van maximaal 1 studiejaar.

 • 2 Het is instellingen niet toegestaan om na het verloop van de maximale werkingsduur, bedoeld in het eerste lid, experimentele opleidingen aan te bieden volgens deze kwalificatieprofielen of kwalificatiedossiers.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indiening kwalificatiedossiers 2007–2008 en experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina