Regeling Controleprotocol OCW 2006

[Regeling vervallen per 18-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 03-05-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 2 april 2007 nr. CFI/EFA 2007/586 M, houdende vaststelling van het controleprotocol voor de sectoren PO, VO, BVE en HO (Regeling controleprotocol OCW 2006)

Artikel 1. Vaststelling controleprotocol

[Vervallen per 18-02-2011]

Het protocol ten behoeve van de controle door de accountant over het jaar 2006 wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 18-02-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 18-02-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Controleprotocol OCW 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bekend wordt gemaakt op www.cfi.nl, de internetsite van CFI, agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage

[Vervallen per 18-02-2011]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina