Regeling aanlevering en verspreiding scoregegevens ZZP’s ten behoeve van de NZa

[Regeling vervallen per 21-12-2013.]
Geldend van 30-11-2006 t/m 20-12-2013

Regeling Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP’s) ten behoeve van de Nederlands Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Stelt de volgende regeling vast:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 21-12-2013]

Deze regeling is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wordt geleverd door zorgaanbieders die zijn toegelaten voor de functie verblijf, in combinatie met de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding of behandeling als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-12-2013]

2.1 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder als omschreven in artikel 1 van deze regeling.

2.2 Zorgzwaartepakket

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat de cliënt nodig heeft. Een ZZP bestaat uit een beschrijving van het type cliënt (een cliëntprofiel), het aantal uren zorg dat bij dit cliëntprofiel beschikbaar wordt gesteld en een beschrijving van die zorg. De ZZP’s zijn door het Ministerie van VWS vastgesteld. Een overzicht van de vastgestelde ZZP’s is beschikbaar op de website www.zorgzwaartebekostiging.nl en op te vragen bij de NZa.

2.3 ZZP’s scoren

Het bepalen van een ZZP per cliënt op basis van de hulp die een cliënt gezien zijn/haar beperkingen en stoornissen nodig heeft. Het betreft cliënten die zorg met verblijf ontvangen.

Cliënten die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg ontvangen en korter dan 365 dagen bij de zorgaanbieder verblijven. worden bij de ZZP-opgave buiten beschouwing gelaten.

2.4 ZZP-scoreprogramma

Een beveiligde en landelijke beschikbare webapplicatie, die in opdracht van het Ministerie van VWS is ontwikkeld door Het Bureau Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs BV (HHM) te Enschede.

2.5 CIZ

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is beheerder van de gegevens die door middel van deze regeling worden opgevraagd.

2.6 Ribw

Zorgaanbieder die is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging. ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding. verblijf én niet voor behandeling als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ voor verzekerden met een psychiatrische aandoening.

2.7 GVT

Zorgaanbieder die is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging. ondersteunende begeleiding. activerende begeleiding en verblijf én niet voor behandeling als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ voor verzekerden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

2.8 Verzorgingshuis

Zorgaanbieder die is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en verblijf én niet voor behandeling als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ voor verzekerden met een somatische dan wel psychogeriatrische aandoening of beperking en voor verzekerden met een psychosociaal probleem.

2.9 Verpleeghuis

Zorgaanbieder die is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ voor verzekerden met een somatische dan wel psychogeriatrische aandoening of beperking.

2.10 Aanwezigheidsdagen

Het aantal dagen dat een cliënt fysiek verblijft bij de zorgaanbieder.

2.11 Dagbesteding

Een gestructureerde en niet-vrijblijvende vorm van besteding van de dag.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 21-12-2013]

De registratie en verstrekking van de in artikel 4 van deze regeling bedoelde gegevens door de zorgaanbieders geschiedt ten behoeve van:

 • a. het verkrijgen van een beeld van de actuele en betrouwbare zorgzwaarte van de cliëntenpopulatie per zorgaanbieder, ter voorbereiding op de invoering van de zorgzwaartebekostiging. Deze zorgzwaartegegevens zijn enerzijds het uitgangspunt voor de volume- en prijsafspraken in ZZP’s per 2008 en anderzijds de basis voor op- en afbouwtrajecten in het kader van de herallocatie die voortvloeit uit de invoering van de zorgzwaartebekostiging.

 • b. het valideren van de voorlopige prijzen per ZZP in 2007 en/of het vaststellen van de prijzen per ZZP in de beleidsregels voor 2008.

Artikel 4. Gegevensset ZZP-score ten behoeve van de NZa

[Vervallen per 21-12-2013]

Het verstrekken van de ZZP-gegevens door zorgaanbieders aan het CIZ ten behoeve van de NZa als bedoeld in artikel 6 van deze regeling. betreft de gegevens in de navolgende tabel. Deze gegevens dienen, op grond van artikel 63 Wmg, volledig en naar waarheid te worden verstrekt.

De peildatum die gehanteerd dient te worden bij het verstrekken van onderstaande gegevens is 1 november 2006.

Het ZZP-scoreprogramma is geschikt voor het leveren van deze gegevens aan het CIZ. Voor een verdere beschrijving van de via het ZZP-scoreprogramma aan te leveren gegevens waarmee wordt voldaan aan deze regeling, wordt verwezen naar de toelichting bij deze regeling.

Gegevensset ZZP-score ten behoeve van de NZA

Gegevens zorgaanbieder

 • Naam zorgaanbieder.

 • Plaats zorgaanbieder.

 • NZa-categorie.

 • NZa-nummer.

Capaciteitsgegevens intramuraal

 • Capaciteit: totaal aantal toegelaten plaatsen in 2006 (inclusief logeerplaatsen en kortverblijfplaatsen).

 • Capaciteit: totaal aantal afgesproken plaatsen in 2006 (inclusief logeerplaatsen en kortverblijfplaatsen).

 • Aantal afgesproken dagen: aantal (kort)verblijfsdagen in 2006 (exclusief afgesproken dagen geneeskundige geestelijke gezondheidszorg voor cliënten die korter dan 365 dagen bij de zorgaanbieder verblijven).

Dagbesteding algemeen

 • Aantal GVT-bewoners dat op peildatum bij de zorgaanbieder verblijft en waarvoor dagbesteding gefinancierd wordt via de Beleidsregel extramurale zorg.

 • Aantal Ribw-bewoners dat op peildatum bij de zorgaanbieder verblijft en waarvoor de dagbesteding gefinancierd wordt via de prestatie ‘Uren recreatieeducatie-arbeidsmatige activiteiten (F125)’.

Woonzorg formatie

– De uitkomst van een formatie controle, waaruit de verhouding blijkt tussen het volume van de zorg in combinatie met de geleverde soorten zorg enerzijds en de beschikbare personeelsformatie anderzijds.

Verblijfsgegevens

 • Het aantal cliënten waarvoor aanvullende verpleeghuiszorg (in het verzorgingshuis) van toepassing is. En indien dit voor één of meer cliënten van toepassing is:

  • NZa-categorie van betrokken verpleeghuis.

  • NZa-nummer van betrokken verpleeghuis.

  • Naam betrokken verpleeghuis.

  • Plaats betrokken verpleeghuis.

 • Totaal aantal verwachte aanwezigheidsdagen logeer- en/of weekendopvang in 2006.

 • Totaal aantal structureel geplande afwezigheidsdagen in 2006.

 • Het aantal cliënten waarvoor voortgezet verblijf, als bedoeld in het Besluit zorgafspraken AWBZ, van toepassing is.

Zorgzwaarte

 • Per zorgaanbieder de mate waarin een ZZP-advies (zoals gegenereerd wordt door het ZZP-scoreprogramma) met betrekking tot een te scoren ZZP is opgevolgd:

  • Het aantal en percentage ZZP’s waarvoor het advies is opgevolgd.

  • Het aantal en percentage ZZP’s waarvoor het advies niet is opgevolgd en waarvoor het definitief gescoorde ZZP hoger is dan het geadviseerde ZZP.

  • Het aantal en percentage ZZP’s waarvoor het advies niet is opgevolgd en waarvoor het definitief gescoorde ZZP lager is dan het geadviseerde ZZP.

 • Per definitief gescoord ZZP:

  • Het totaal aantal cliënten dat in dit ZZP is gescoord.

  • Het totaal aantal aanwezigheidsdagen op jaarbasis dat bij dit ZZP behoort.

Dagbesteding

 • Per ZZP het gemiddeld aantal dagdelen per week waarvoor AWBZ-gefinancierde dagbesteding van toepassing is.

 • Per zorgaanbieder het wei of niet van toepassing zijn van AWBZ-gefinancierde dagbesteding bij het eigen NZa-nummer, een ander NZa-nummer of beide.

Extreme zorgzwaarte

– Het aantal cliënten waarvoor, gezien de zorgzwaarte van de cliënt, geen enkel ZZP voldoende toereikend is.

Artikel 5. Uiterste aanleverdatum

[Vervallen per 21-12-2013]

Zorgaanbieders leveren uiterlijk 29 januari 2007 de gegevens ten behoeve van de NZa als bedoeld in artikel 4 aan het CIZ.

Artikel 6. Rapportageplicht

[Vervallen per 21-12-2013]

Indien een zorgaanbieder de gegevens niet, niet tijdig of niet compleet aan het CIZ levert, rapporteert het CIZ dit onverwijld aan de NZa onder vermelding van de naam van de zorgaanbieder en waar mogelijk voorzien van de door de zorgaanbieder opgegeven reden om de gegevens niet, niet tijdig of niet compleet aan te leveren.

Artikel 7. Verstrekking gegevens door het CIZ aan de NZa

[Vervallen per 21-12-2013]

Ten behoeve van de onder artikel 3 van deze regeling gestelde doelen verstrekt het CIZ de in artikel 4 bedoelde, door de zorgaanbieders aangeleverde, gegevens aan de NZa.

Artikel 8. Aanlevering gegevens door de zorgaanbieder aan het zorgkantoor

[Vervallen per 21-12-2013]

De gescoorde ZZP’s per zorgaanbieder vormen een onderdeel van het lokaal overleg over de volume- en prijsafspraken 2007.

De zorgaanbieder stelt hiervoor uiterlijk 29 januari 2007 minimaal de volgende gegevens ter beschikking aan het aangewezen zorgkantoor:

Per definitief gescoord ZZP:

 • Het totaal aantal cliënten dat in dit ZZP is gescoord;

 • Het totaal aantal aanwezigheidsdagen op jaarbasis dat bij dit ZZP behoort,

Artikel 9. Verstrekking gegevens door zorgaanbieder en zorgkantoor aan de NZa

[Vervallen per 21-12-2013]

In het lokaal overleg bespreken zorgaanbieder en zorgkantoor de gescoorde ZZP’s van de betreffende zorgaanbieder.

Zorgaanbieder en zorgkantoor doen gelijktijdig met iedere volume- en prijsafspraak in 2007 ook een opgave van ZZP’s aan de NZa. Deze opgave vormt een integraal onderdeel van het budgetformulier 2007.

Artikel 10. Slotbepaling

[Vervallen per 21-12-2013]

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling aanlevering en verspreiding scoregegevens ZZP’s ten behoeve van de NZa’.

Deze regeling treedt in werking na plaatsing in de Staatscourant.

Terug naar begin van de pagina