Regeling vaststelling gewijzigd formulier voor de aanvraag om bouwvergunning

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-05-2007 t/m 31-07-2008

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 20 april 2007, nr. DJZ 2007036267, tot vaststelling van het gewijzigde formulier voor de aanvraag om bouwvergunning

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

Een aanvraag om bouwvergunning als bedoeld in het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning wordt gedaan op het als bijlage bij deze regeling gevoegde formulier.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2007, met uitzondering van de onderdelen van de in artikel 1 bedoelde bijlage die betrekking hebben op respectievelijk:

    • a. het burgerservicenummer;

    • b. het rapport archeologisch bodemonderzoek.

  • 2 Het in het eerste lid, onder a, bedoelde onderdeel van de bijlage treedt in werking op het tijdstip dat, nadat het bij koninklijke boodschap van 22 september 2005 ingediende voorstel van wet houdende algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer) (30 312) tot wet is verheven, artikel 10 van die wet in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2007

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Terug naar begin van de pagina