Besluit Openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2006

[Regeling vervallen per 04-03-2010.]
Geldend van 01-05-2007 t/m 03-03-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 april 2007, nr. TRCJZ/2007/1088, houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2006 (Besluit Openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 04-03-2010]

Het uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Een document dat op basis van de Wob openbaar wordt gemaakt, is openbaar voor iedereen.

Op 23 augustus 2005 heb ik alle subsidiegegevens van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (hierna: GLB) over de periode 16 oktober 1999–15 oktober 2004 openbaar gemaakt op grond van de Wob. In vervolg hierop heb ik op 1 mei 2006 de GLB-subsidiegegevens openbaar gemaakt over de periode 16 oktober 2005–15 oktober 2006.

Dit jaar heb ik tevens besloten om naast de GLB-subsidiegegevens, ook de subsidiegegevens van het gemeenschappelijk visserijbeleid (hierna: GVB) op grond van de Wob openbaar te maken.

Ook nu staat de Wob de openbaarmaking van de GLB- en GVB-subsidiegegevens over de periode 16 oktober 2005 tot en met 15 oktober 2006 niet in de weg. De uitzonderingsgronden, genoemd in artikelen 10 en 11, van de Wob, zijn niet van toepassing op de te verstrekken informatie, of wegen niet op tegen het algemene belang van openbaarmaking.

Bovendien merk ik op dat de openbaarmaking van deze gegevens past binnen mijn beleid om actieve openbaarheid van GLB- en GVB-subsidiegegevens te betrachten. Dit beleid is vastgelegd in de Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid. Er bestaat een algemeen belang bij openbaarmaking van GLB- en GVB-subsidiegegevens. Door openbaarmaking van deze gegevens wordt de gelegenheid geboden om te beoordelen op welke wijze deze publieke gelden worden besteed.

Om die reden maak ik de volgende gegevens openbaar met betrekking tot de GLB- en GVB-subsidies over de periode 16 oktober 2005 tot en met 15 oktober 2006:

  • naam, adres, postcode en woonplaats (NAW-gegevens);

  • uitgekeerde dan wel ingehouden bedrag;

  • regeling of boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;

  • betaaldatum;

  • betaalorgaan.

De zorgvuldigheid vereist in dit geval dat belanghebbenden eerst in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van dit besluit tot openbaarmaking, alvorens de gegevens daadwerkelijk openbaar te maken. Gezien het zeer grote aantal belanghebbenden, zal ik dit besluit zowel in de Staatscourant als op de website van mijn ministerie bekendmaken. In vergelijkbare gevallen schrijft artikel 6, derde lid, van de Wob voor, dat de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing bekend is gemaakt. Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid, zal ik de informatie vier weken na de bekendmaking van dit besluit openbaar maken. De datum van de openbaarmaking stel ik vast op 4 juni 2007.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 april 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina