Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 04-06-2008 t/m 30-06-2016

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 april 2007, nr. TRCJZ/2007/1087, omtrent de wijze van openbaarmaking van de subsidiegegevens van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid (Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Wob: Wet openbaarheid van bestuur;

 • b. Ministerie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 De Minister neemt jaarlijks een besluit tot actieve openbaarmaking van gegevens over de verlening in Nederland van subsidies in het kader van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt genomen op grond van de Wob.

 • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt genomen door de Minister.

 • 4 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en geplaatst op de website van het Ministerie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 De openbaar te maken gegevens worden ontleend aan de boekhoudkundige informatie die aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verstrekt, genoemd in verordening nr. 1663/95/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening nr. 729/70/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie (PbEG L 158).

 • 2 De gegevens die voor actieve openbaarmaking in aanmerking komen zijn:

  • a. voornaam, familienaam of volledige naam van rechtspersoon, postcode en gemeente waar de begunstigde woont of is ingeschreven;

  • b. regeling of de boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;

  • c. betaaldatum;

  • d. betaalorgaan;

  • e. voor de subsidies van het gemeenschappelijk landbouwbeleid:

   • 1°. op grond van het Europees Landbouwgarantiefonds, het bedrag aan rechtstreekse betalingen en het bedrag aan andere betalingen;

   • 2°. op grond van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het totale bedrag aan overheidsfinancering inclusief de nationale bijdrage;

   • 3°. de som van de bedragen, bedoeld in subonderdeel 1°. en 2°.;

  • f. voor de subsidies van het gemeenschappelijk visserijbeleid:

   • 1°. naam van de concrete actie waarvoor subsidie is verstrekt;

   • 2°. bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken voor een actie;

   • 3°. nadat een actie is afgerond, het totale bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken en dat daadwerkelijk voor de actie is besteed.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 De gegevens worden eerst openbaar gemaakt nadat een termijn van vier weken na de bekendmaking van het besluit is verstreken.

 • 2 De gegevens worden openbaar gemaakt door plaatsing daarvan op de website van het Ministerie.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit berust mede op verordening (EG) nr. 259/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 maart 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van financiële middelen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 76) en op verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van de Europese Unie inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 120).

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 april 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina