Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 27-04-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van , nr. WJZ 7051928, tot wijziging van de Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft de regeling van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage 2 in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van bijlage 1, die ter inzage wordt gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, ’s-Gravenhage.

Den Haag, 22 april 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze bijlage behoort bij artikel II van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van , nr. WJZ 7051928, tot wijziging van de Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Terug naar begin van de pagina