Regeling eenmalige ZVOO-overgangsuitkering 2006

[Regeling vervallen per 27-11-2009.]
Geldend van 27-04-2007 t/m 26-11-2009

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2007, nr. AP/A&A/2007/11262, houdende vaststelling van een eenmalige uitkering in verband met de intrekking van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel (Regeling eenmalige ZVOO-overgangsuitkering 2006)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 13a van het Kaderbesluit rechtspositie PO en artikel 13a van het Kaderbesluit rechtspositie VO;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 27-11-2009]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Eenmalige uitkering

[Vervallen per 27-11-2009]

  • 1 Betrokkene heeft recht op een eenmalige uitkering.

  • 2 De eenmalige uitkering, bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan de ZVOO-tegemoetkoming die aan betrokkene met betrekking tot het jaar 2005 is uitgekeerd, doch bedraagt maximaal 1180 euro.

  • 3 Indien een aan betrokkene uitgekeerde ZVOO-tegemoetkoming betrekking heeft op 2004 en 2005, wordt voor de berekening van de eenmalige uitkering, een twaalfde deel van die tegemoetkoming toegekend aan 2005, voor iedere maand dat die tegemoetkoming betrekking heeft op 2005.

  • 4 De eenmalige uitkering kan tot en met 1 december 2006 worden aangevraagd. De aanvraag wordt ingediend bij KPMGFlexSourcing te Emmen met gebruikmaking van een door KPMGFlexSourcing verstrekt aanvraagformulier.

  • 5 De eenmalige uitkering wordt uitbetaald in december 2006.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 27-11-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2006.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 27-11-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalige ZVOO-overgangsuitkering 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina