Doorverlening vertegenwoordigingsbevoegdheden directeur Agentschap SZW (Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005, enz.)

[Regeling vervallen per 14-11-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018.]
Geldend van 26-04-2007 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 april 2007, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/SAM/07/8691, houdende doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de directeur van het Agentschap SZW in verband met de uitvoering van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren, de Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005 en de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 22, eerste en derde lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2004;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-11-2018]

Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de uitvoering van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren, de Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005 en de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren, waaronder begrepen:

  • a. het beoordelen en vaststellen van de jaaropgaven of einddeclaraties voor de subsidies;

  • b. beslissingen in bezwaar- en beroepsprocedures, met uitzondering van de beslissing op een beroepschrift.

Artikel 2

[Vervallen per 14-11-2018]

De directeur van het Agentschap SZW kan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 1, onder a, in een door hem te bepalen omvang doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 14-11-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 april 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

Directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand

,

J.A. van den Bos

Terug naar begin van de pagina