Ontheffing verbod permethrin 2007/II

[Regeling vervallen per 19-08-2007.]
Geldend van 21-04-2007 t/m 18-08-2007

Ontheffing ex artikel 16a van verbod op permethrin

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gezien het verzoek van het Ministerie van Defensie van 2 november 2006, kenmerk P/2006035451 tot ontheffing van het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin ten behoeve van het impregneren van uniformen;

Gelet op artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-08-2007]

In verband met de uitzending van Nederlandse militairen naar het buitenland, wordt aan de Minister van Defensie ontheffing verleend van:

Artikel 2

[Vervallen per 19-08-2007]

Aan de ontheffing, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 4

[Vervallen per 19-08-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Ontheffing verbod permethrin 2007/II.

Artikel 5

[Vervallen per 19-08-2007]

Dit besluit treedt in werking, onder intrekkig van het besluit van 1 februari 2007, met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 april 2007

De

Minister

van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage I

[Vervallen per 19-08-2007]

Bijlage bij het besluit van 12 april 2007, houdende ontheffing als bedoeld in artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van de verboden van de artikelen 2, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ten aanzien van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin.

Bestrijdingsmiddelen:

 • ten behoeve van het impregneren door personen van enkele stuks uniform met behulp van:

  • Individual Dynamic Absorption Kit 40% (IDA-Kit)

Wettelijk gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het impregneren van kleding ter wering en bescherming tegen insecten, in het bijzonder muggen, bestemd voor gebruik door militairen en Defensie personeel in uitzendgebieden, mits daarbij geen lozing van de werkzame stof naar het oppervlaktewater optreedt. Het impregneren van kunststof klamboes is niet toegestaan.

Voorschriften voor gebruik:

 • 1. Het bestrijdingsmiddel dient in de juiste mengverhouding van 450 ml water en één unit permethrin, volgens de gebruiksaanwijzingen voorgeschreven door de fabrikant, te worden gemengd met uitzondering van de Desert en Jungle uniformen. Bij impregnatie van deze uniformen dient per unit permethrin 300 ml water te worden gemengd. Voor het afmeten van water dienen maatbekers te worden gebruikt.

 • 2. De in de IDA-kit aanwezige behandelzak dient, na het vullen met water en voor het toevoegen van permethrin, gecontroleerd te worden op lekkage. Ondeugdelijke zakken dienen onmiddellijk vervangen te worden door deugdelijke zakken.

 • 3. De volledige behandeltijd dient in acht genomen te worden.

 • 4. Impregneren door personen van enkele stuks uniformen is niet toegestaan in of bij gebouwen die voor bewoning zijn bestemd.

 • 5. Impregneren mag uitsluitend plaatsvinden in een goed geventileerde en overdekte locatie boven een vloeistofdichte vloer voorzien van absorptiematten om mors- en lekverliezen goed op te vangen, onder naleving van de veiligheidsaanbevelingen. Indien niet aan de eis vloeistofdicht kan worden voldaan, wordt volstaan met een vloeistofkerende vloer voorzien van een laag plastic folie van een dusdanige dikte, dat deze bestand is tegen de intensieve mechanische belasting van het belopen tijdens het impregneerproces. Als blijkt dat de folie is gescheurd, worden de werkzaamheden met permethrin per direct beëindigd. Deze kunnen worden hervat nadat de beschadigde folie is vervangen of op een deugdelijke manier is hersteld. Ook vloeistofkerende vloeren dienen voorzien te zijn van absorptiematten. Het impregneren van uniformen is alleen toegestaan in de in bijlage II genoemde locaties.

 • 6. Om uitsleep van permethrin via schoeisel te voorkomen dienen er absorptiematten bij de uitgang van de impregneerruimte te worden geplaatst.

 • 7. Materiaal dat met permethrin in aanraking is gekomen (impregneerzakken, touwtjes, wasknijpers, plastic oversloffen, absorptiematten e.d.) dient in gesloten vaten te worden opgeslagen en als gevaarlijk afval te worden afgevoerd.

 • 8. Het bestrijdingsmiddel dient te worden gebruikt in Nederland onder de in Nederland geldende ARBO-regels.

 • 9. De voorgenomen toepassing van het middel dient:

  • a. in normale situaties uiterlijk vijf werkdagen voor toepassing bij de regionale VROM-inspectie bekend te zijn. De melding dient schriftelijk (brief, e-mail of fax) te worden gedaan.

  • b. als er sprake is van spoedsituaties (< 5 dagen) uiterlijk één werkdag voor toepassing, behalve schriftelijk, ook telefonisch te zijn gemeld.

Individual Dynamic Absorption (IDA) kit

[Vervallen per 19-08-2007]

Gevaarsymbool:

Xn

 

N

Gevaarszinnen:

R10: Ontvlambaar.

 

R 20/21/22: Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

 

R 36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.

 

R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

 

R50/53: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

 

R65: Schadelijk. Kan longschade veroorzaken na verslikken

Veiligheidsaanbevelingen:

S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

 

S 13: Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.

 

S 20/21: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

 

S 23: Damp niet inademen

 

S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 

S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep en deskundig medisch advies inwinnen.

 

S 37: Draag de bijgeleverde handschoenen tijdens het toevoegen van het middel aan het water, het toevoegen van de te behandelen kleding, het hanteren van (vochtige) behandelde kleding en het afvoeren/verwijderen van de gebruikte IDA kit.

 

S 51: Uitsluitend toepassen in goed geventileerde ruimte. Droog de geïmpregneerde uniformen in een goed ventilerende ruimte.

 

S 60: Deze stof en zijn verpakking moeten als gevaarlijke afval ontdaan worden.

 

S 61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies en veiligheidskaart.

 

S 62: Bij inslikken niet het braken opwekken direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Samenstelling middel:

 

permethrin (Casnr. 52645-53-1)

40 %

solvent naphta (petroleum) light arom (Casnr. 647 42 95 6)

60 %

Bijlage II. : Toegestane Impregnatielocaties op Defensieterreinen

[Vervallen per 19-08-2007]

LFD/Plaatsnaam

Object

DVD

Objectnr.

Systeemnr.

Vloeistof-

kerend/dicht

Overige opmerkingen

CLAS Assen

JWFKaz

12D05

Gebouw 40

Kerend

 

CLAS Steenwijk

JPK

16G02

Gebouw R07

Kerend

 

CLAS ’t Harde

LTK

27A03

Gebouw 129

Kerend

Boshokken

CLAS Ermelo

JVSK

26H19

Gebouw 511

Kerend

Lokalen 1, 4 en 5

CLAS Garderen

GMKK

32F11

Gebouw 63

Kerend

Lokaal 9

CLAS Ede

PMK

39F03

Gebouw 24 (deels)

Kerend

 

CLAS Schaarsbergen

MC Duivelsberg

40B12

Loods 4

Kerend

Tbv Cluster Schaarsbergen

CLAS Rucphen

MC Rucphen

49F04

Loods 9

Kerend

 

CLAS Lieshout

MC Lieshout

51E02

Loods L1

Kerend

t.b.v. regio Eindhoven (CLAS, CLSK) (groepsgewijs)

CLSK Leeuwarden

Vliegbasis

06C02

H-9

Dicht

 

CLSK Soesterberg

Vliegbasis

32C17

Washangaar 301

Dicht

Regiofunctie Soesterberg, Amersfoort tot 01.01.2008

CLSK Gilze-Rijen

Vliegbasis

50E 03

Hangaar 610

Kerend

Regiofunctie Breda (CLAS, CDC)

CLSK Volkel

Vliegbasis

45H03

Washangaar 785

Dicht

 

CLSK De Peel

Vliegbasis

52A01

Gebouw 147

Dicht

‘Zoutloods’

CZSK Den Helder

Nieuwe Haven Terrein – Verzamelde Dienst complex

14B19

Gebouw 007, Magazijn chemicaliën

Dicht

 

CZSK Doorn

VBHKaz

32D21

Gebouw 054

Kerend

Regiofunctie CLAS Soesterberg, Amersfoort

Terug naar begin van de pagina