Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Defensie)

Geldend van 26-04-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Defensie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 januari 2007, arc-2006.03456/6);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst van te bewaren/vernietigen archiefbescheiden [basisselectiedocument] voor de onder de Minister van Defensie vallende actoren binnen het beleidsterrein militair materieel’ (vastgesteld bij beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Defensie, nr. 94.1034.RWS/EIB d.d. 23 november 1994 (gepubliceerd in de Staatscourant 1995, nr. 89)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 29 januari 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Defensie,
namens deze:
de

project directeur Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA

,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina