Besluit instelling Adviescommissie inrichting verkiezingsproces

[Regeling vervallen per 01-12-2007.]
Geldend van 22-04-2007 t/m 30-11-2007

Besluit instelling Adviescommissie inrichting verkiezingsproces

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2007]

Er is een Adviescommissie inrichting verkiezingsproces, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2007]

De commissie heeft tot taak het verkiezingsproces in beeld te brengen en voorstellen te doen voor verbetering of verandering van de inrichting van het verkiezingsproces die voldoen aan de vereisten van geheime, vrije, betrouwbare, voor ieder gelijkelijk toegankelijke, praktisch uitvoerbare en transparante en controleerbare verkiezingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2007]

 • 1 Voorzitter, tevens lid, van de commissie is: dhr. Mr. F. Korthals Altes, Minister van Staat.

 • 2 De overige leden van de commissie zijn:

  • a. dhr. Prof. Mr. J.M. Barendrecht, hoogleraar privaatrecht universiteit van Tilburg;

  • b. dhr. Prof. Dr. B.K.F. Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud universiteit te Nijmegen en aan Technische universiteit van Eindhoven;

  • c. dhr. C. Meesters, directeur Publiekszaken gemeente Rotterdam;

  • d. dhr. M.J.C. van der Wel MBA, Business Development EMEA Manager (Fox-IT) te Delft.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2007]

 • 1 De commissie brengt haar advies uit voor 1 oktober 2007 aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Na het uitbrengen van haar advies is de commissie opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2007]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2007]

De leden van de commissie ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding van € 1250,– .

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 december 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina