Regeling vrijstelling van artikel 5a, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995, enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 21-04-2007 t/m 31-12-2009

Regeling tot het verlenen van vrijstelling van artikel 5a, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Van artikel 5a, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 wordt vrijstelling verleend aan effectenuitgevende instellingen waarvan uitsluitend effecten zonder aandelenkarakter als bedoeld in artikel 5:1, onderdeel e, van de Wet op het financieel toezicht met een nominale waarde per eenheid van ten minste € 50.000 zijn toegelaten tot de handel op een in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving bedoelde gereglementeerde markt of markt in financiële instrumenten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina