Besluit vaststelling beleidsregels handhaving termijnvoorschriften Wet sociale werkvoorziening

[Regeling vervallen per 20-04-2008.]
Geldend van 21-04-2007 t/m 19-04-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2007, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/SFI/07/11306, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de handhaving van termijnvoorschriften op grond van Wet sociale werkvoorziening

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Opschorting van voorschotten

[Vervallen per 20-04-2008]

  • 1 Indien het verslag en de daarop betrekking hebbende verklaring, bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de Wet sociale werkvoorziening niet zijn ontvangen uiterlijk op 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben, schort de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de betaling van de subsidie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van die wet op met ingang van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de ontvangsttermijn is verlopen, doch niet gedurende de periode waarover hij aan het college van burgemeester en wethouders in geval van overmacht uitstel heeft verleend.

  • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien het college van burgemeester en wethouders in gebreke blijft om binnen een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde termijn aanvullende informatie te verstrekken noodzakelijk voor het financieel beheer van de Wet sociale werkvoorziening.

  • 3 De betaling van de voorschotten wordt hervat op de vijftiende van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het verslag en de verklaring, bedoeld in het eerste lid, zijn ontvangen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-04-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Den Haag, 5 april 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina