Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-05-2007 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Financiën van 9 april 2007 houdende aanwijzing van categorieën niet-geldelijke betalingen en ontvangsten als bedoeld in artikel 30, eerste lid, Comptabiliteitswet 2001 (Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2007)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 30, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Na overleg met de Algemene Rekenkamer (brief van 20 februari 2007, kenmerk 6007579R);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

De navolgende niet-geldelijke transacties worden als geldelijke betalingen en ontvangsten in de departementale begrotingsadministratie van het Rijk verwerkt:

  • a. transacties, inhoudende een vergelijking van een schuld met een vordering;

  • b. inruil- en soortgelijke transacties.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

In bijzondere gevallen kan met de instemming van de Minister van Financiën worden afgeweken van de bepaling van deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 De Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2004 wordt ingetrokken.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2007.

  • 3 Zij treedt in werking met ingang van 1 mei 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina