Wijzigingsregeling Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten (april 2007)

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 19-04-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 april 2007, nr. WJZ 7042994, tot wijziging van de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, ’s-Gravenhage.

Den Haag, 5 april 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina