Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-09-2008.]
Geldend van 20-01-2008 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 1 november 2006, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleesindustrie voor het jaar 2007 (Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2007)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;

Besluit:

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2007 en verstaat voorts onder:

a.

werknemer:

eenieder die werkzaam is in een onderneming in de vleesindustrie, waaronder begrepen

– eenieder die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de ondernemer die de onderneming in stand houdt;

– alsmede eenieder die als zelfstandige zonder personeel of als uitzendkracht of inleenkracht werkzaam is in de onderneming;

     

b.

f.t.e.:

fulltime-equivalent van de werknemer waarbij de fulltimeequivalent gemiddeld 36 uur per week bedraagt;

     

c.

fonds sociale aangelegenheden:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2003;

     

d.

o en o fonds:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening o en o fonds vleesindustrie (PVV) 2003.

Artikel 2

  • 1 De ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleesindustrie wordt uitgeoefend is voor het kalenderjaar 2007 op basis van het gemiddelde aantal werknemers, uitgedrukt in f.t.e., dat in 2006 in de onderneming werkzaam was een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 20,49 per f.t.e., waarvan € 10,81 voor het fonds sociale aangelegenheden is bestemd en € 9,68 voor het o & o fonds is bestemd.

  • 3 De ondernemer die na 1 januari 2007 heeft aangevangen een onderneming te drijven als bedoeld in het eerste lid, is een heffing verschuldigd overeenkomstig het tweede lid gebaseerd op 4 f.t.e.

  • 4 De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2006, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e. werkzaam waren.

Artikel 3

  • 1 Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan heffingen verschuldigde bedrag voor de vleesindustrie voor het kalenderjaar 2007.

  • 2 De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan heffing voor de vleesindustrie, op grond van de heffingsverordeningen over datzelfde betrokken kalenderjaar.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.

Artikel 5

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2007.

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst wordt uitgegeven na 1 januari 2007, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007.

Zoetermeer, 1 november 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 26 maart 2007, nr. TRCJZ/2006/3545.

Terug naar begin van de pagina