Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-02-2008.]
Geldend van 02-03-2008 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 2 november 2006, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE voor het jaar 2007 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2007)

2. Pluimveevleessector

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2007 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:

  voor vleesrassen kippen

  € 0,00051 per ingelegd broedei

 • 3 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,00009 per ingelegd broedei,

  b.

  voor kalkoenen

  € 0,00107 per ingelegd broedei,

  c.

  voor eenden

  € 0,00021 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren of moederdieren is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2007 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen ingeval van opfok grootmoederdieren:

  voor vleesrassen kippen

  € 0,20853 per eendagskuiken voor opfok grootmoederdieren en € 0,00 per eendagskuiken voor opfok grootmoederdieren ten behoeve van rekening a van het Veeziektenfonds PPE.

 • 3 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen ingeval van opfok moederdieren:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,02146

  per eendagskuiken voor opfok moederdieren,

  b.

  voor kalkoenen

  € 0,06936

  per eendagskuiken voor opfok moederdieren.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE over de door hem in het kalenderjaar 2007 gehouden grootmoederdieren en moederdieren.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,18756

  per grootmoederdier,

  b.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,06125

  per moederdier,

  c.

  voor kalkoenen

  € 0,14936

  per moederdier.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:

  • a Indien het grootmoederdieren of moederdieren van kippen betreft:

   • 1. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of

   • 2. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.

  • b. Indien het moederdieren van kalkoenen betreft:

   • 1. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of

   • 2. zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong als zodanig in productie worden genomen.

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2007 afgeleverde eenden.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00085 per kilogram afgeleverd levend gewicht.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2007 opgezette vleeskuikens.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,0013 opgezet vleeskuiken.

Artikel 7

 • 1 De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2007 opgezette vleeskalkoenen.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,04288 per opgezet vleeskalkoen.

3. Legsector

Artikel 8

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2007 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen, inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen voor broedeieren:

  • a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00385 per ingelegd broedei,

  • b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00009 per ingelegd broedei.

Artikel 9

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2007 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  • a. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,00419 per eendagskuiken,

  • b. voor legrassen kippen ingeval van opfok grootmoederdieren € 0,11481 per eendagskuiken,

  • c. voor legrassen kippen ingeval van opfok moederdieren € 0,0251 per eendagskuiken.

Artikel 10

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren voor legrassen kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2007 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  • a. € 0,30778 per grootmoederdier,

  • b. € 0,05528 per moederdier.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:

  • a. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of

  • b. zodra de grootmoederdieren of moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.

Artikel 11

 • 1 De ondernemer die kippen in kooien, scharrelkippen, vrije uitloopkippen of biologische kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over deze door hem in het kalenderjaar 2007 gehouden kippen.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  • a. voor kippen in kooien € 0,02363 per kip;

  • b. voor scharrelkippen € 0,03185 per kip;

  • c. voor vrije uitloopkippen € 0,03265 per kip;

  • d. voor biologische kippen € 0,04414 per kip.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende het leven van kippen in kooien, scharrelkippen, vrije uitloopkippen en biologische kippen éénmaal verschuldigd, en wel:

  • a. zodra deze kippen zijn geplaatst, of

  • b. zodra deze kippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt.

4. Loopvogels

Artikel 12

 • 1 De ondernemer die loopvogels houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2007 gehouden loopvogels.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid genoemde heffing bedraagt:

  • a. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • b. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

  • c. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]

 • 3 De in het tweede lid, onderdeel a. bedoelde heffing is verschuldigd op het moment van het afleveren van het eendagskuiken, dan wel, indien de loopvogel het bedrijf van de ondernemer niet verlaat, op het moment waarop het kuiken 72 uur oud is geworden.

 • 4 De in het tweede lid, onderdelen b. en c., bedoelde heffing is per kwartaal verschuldigd over het aantal loopvogels dat op 1 januari, 1 april, 1 juli respectievelijk 1 oktober op het bedrijf van de ondernemer aanwezig is.

5. Vaccinbroedeieren

Artikel 13

De ondernemer die in het kalenderjaar 2007 vaccinbroedeieren inlegt of pleegt in te leggen, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00009 per ingelegd vaccinbroedei.

7. Slotbepalingen

Artikel 15

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2007.

 • 2 Deze verordening treedt, met uitzondering van artikel 12, tweede lid, onderdelen a., b. en c., in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007.

Zoetermeer, 2 november 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 14 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 21 maart 2007, nr. TRCJZ/2006/3564.

Terug naar begin van de pagina