Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LID 2007

[Regeling vervallen per 18-04-2012.]
Geldend van 01-05-2011 t/m 17-04-2012

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 6 april 2007, nr. 5477893/07/CBK, houdende aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LID 2007)

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten en artikel 142, eerste lid, onder b van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-04-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

  • b. LID: Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

Artikel 2

[Vervallen per 18-04-2012]

Maximaal 30 personen, werkzaam bij de LID als inspecteur dierenbescherming, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 18-04-2012]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 18-04-2012]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 5

[Vervallen per 18-04-2012]

De directeur van de LID brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de LID;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen voor dat examen zijn geslaagd;

  • d. het aantal klachten dat tegen buitengewoon opsporingsambtenaren is ingediend en de aard van die klachten.

Artikel 6

[Vervallen per 18-04-2012]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 6 april 2007, nr. 5477893/07/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 18-04-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 18-04-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LID 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 april 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

wnd. hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

H.C.L. Vreugdenhil

Terug naar begin van de pagina