Richtlijn voor strafvordering vernieling

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering vernieling

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet op vernieling. Het betreft het vernielen, onbruikbaar maken of wegmaken van andermans goederen of dieren. Indien een dier werd beschadigd of werd weggemaakt, wordt dit als minder ernstig beoordeeld dan het doden van een dier. Op dierenmishandeling/verwaarlozing van eigen dieren of dieren in de vrije natuur is de richtlijn dierenmishandeling en dierenverwaarlozing 2011R012 (art. 36, lid 1 en 37 GWD) van toepassing.

In geval er sprake is van discriminatoire aspecten bij de vernieling dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Ook indien de vernieling plaatsvindt in samenhang met een (sport)evenement dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld.

Bij het beschadigen en doden van een dier is bij het bepalen van de uitgangspunten gedacht aan een dier in de ordegrootte van een kat/hond en, wat betekent dat afhankelijk van het dier een mogelijke verzwaring of vermindering van toepassing kan zijn.

Aard van de richtlijn

Commuun

Basisdelicten

  • Vernielen goed

  • Beschadigen dier

  • Doden dier

Wettekst

Wetboek van Strafrecht art. 350

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Vernielen goed

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Vernielen goed, geconcretiseerd als vernieling zoals omschreven in art. 350, lid 1 WvSr., waarbij aldus medebegrepen is ’beschadigen, onbruikbaar maken en/of weg maken’.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

6 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Hoogte schadebedrag

– Schade tot 500 euro

0 pt

– Schade vanaf 500 tot 1000 euro

3 pt

– Schade vanaf 1000 tot 2500 euro

6 pt

– Schade vanaf 2500 tot 5000 euro

10 pt

– Schade vanaf 5000 euro

14 pt (TS)

(TS) + in beginsel taakstraf

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Slachtoffer kwalificeert de strafmaat

- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet

+0 %

- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte

+33 %

- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden

+150 %

Willekeurig gekozen slachtoffer

– Geen willekeurig gekozen slachtoffer

+0%

– Willekeurig gekozen slachtoffer

+25%

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75 %

Indien beoordeling van dit basisdelict tevens plaats vindt op grond van de beoordelingsfactor ‘aard van het letsel’, houdt die factor verband met de factor ‘aanleiding’. Indien sprake is van ‘geen letsel’, ‘licht letsel’ of ‘letsel’, zoals benoemd in de beoordelingsfactor ‘aard van het letsel’ dient de factor ‘aanleiding’ als mogelijk strafverminderend te gelden; in geval van zwaarder letsel kan niet worden gesproken van een redelijk verband tussen het tergen en het toegebrachte letsel.

Aanleiding

– Geen sprake van ‘uitlokking’ of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

+0 %

– Er is sprake van ‘uitlokken’ en/of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

-25 %

Agressie in het verkeer

– Er is geen sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie

+0 %

– Er is sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie

+25%

Indien sprake is van een voetbal gerelateerd delict waarbij de beoordeling mede plaats vindt op grond van de beoordelingsfactoren "slachtoffer kwalificeert de strafmaat" en "in samenhang met een evenement" zal de strafverhoging van de factor "voetbal gerelateerde normschending" niet worden meegeteld indien er sprake is van een delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar dat tijdens een evenement is gepleegd. Alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren "slachtoffer kwalificeert de strafmaat" en "in samenhang met een evenement" van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Basisdelict beschadigen dier 5.30.02

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een dier, dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort, zoals omschreven in art. 350, lid 2 WvSr. Expliciet uitgesloten in dit basisdelict is het doden van een dier, eveneens genoemd in lid 2 van eerder genoemd artikel, waarvoor een afzonderlijk basisdelict is gedefinieerd.

Toepasselijk kader

Aanwijzing kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Letsel/dood bij dieren

– geen letsel

0 pt

– er is sprake van herstelbaar letsel

5 pt

– er is sprake van onherstelbaar letsel (verminking)

10 pt (TS)

– het dier is aan de verwondingen bezweken of moest worden geëuthanaseerd

15 pt (DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+100 % (DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

–33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

–33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 % (NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

– Meermalen

+100 % (DV, NH )

(DV) + dagvaarden

(NH) + naast hogere categorie

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Reclasseringsrapportage

– er zijn geen redenen om reclasseringsrapportage aan te vragen

+ 0%

– er is grote maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakt

+ 0% (DV,RR,M)

– er is sprake van een sadistische inslag

+ 0% (DV,RR,M)

– er was (tevens) sprake van langdurig(e) verwaarlozing of lijden

+ 0% (DV,RR,M)

– het betreft meerdere dieren en/of een langere periode

+ 0% (DV,RR,M)

(DV) + dagvaarden

(RR) + reclasseringsrapportage aanvragen

(M) + mogelijk is maatwerk geïndiceerd

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 % (CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Basisdelict doden dier 5.30.03

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Het doden van een dier, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, zoals omschreven in art. 350, lid 2 WvSr., wordt benoemd als afzonderlijk basisdelict nu het uiteindelijke gevolg beduidend ernstiger is en aldus duidelijk zwaardere bestraffing ten opzichte van het beschadigen van een dier de voorkeur geniet.

Toepasselijk kader

Aanwijzing kader voor strafvordering

Basispunten

25 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+100 % (DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

–33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

–33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 % (NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

– Meermalen

+100 % (DV, NH )

(DV) + dagvaarden

(NH) + naast hogere categorie

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Reclasseringsrapportage

– er zijn geen redenen om reclasseringsrapportage aan te vragen

+ 0%

– er is grote maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakt

+ 0% (DV,RR,M)

– er is sprake van een sadistische inslag

+ 0% (DV,RR,M)

– er was (tevens) sprake van langdurig(e) verwaarlozing of lijden

+ 0% (DV,RR,M)

– het betreft meerdere dieren en/of een langere periode

+ 0% (DV,RR,M)

(DV) + dagvaarden

(RR) + reclasseringsrapportage aanvragen

(M) + mogelijk is maatwerk geïndiceerd

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 % (CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Gezien de ernst van dit delict is in beginsel een taakstraf geïndiceerd.

Terug naar begin van de pagina