Instellingsregeling Tijdelijke Raad van Advies IGZ

[Regeling vervallen per 01-04-2012.]
Geldend van 24-07-2010 t/m 31-03-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 april 2007, nr. DPenO-2753326, houdende instellingsregeling Tijdelijke Raad van Advies IGZ

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de raad: de Tijdelijke raad van advies voor de IGZ, genoemd in artikel 2;

 • c. IGZ: Inspectie voor de Gezondheidszorg;

 • d. IG: Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg;

 • e. Plv IG: plaatsvervangend Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg (pIG).

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2012]

De raad heeft tot taak de IG bij te staan in de implementatie van het kabinetsstandpunt inzake de in het rapport van de adviescommissie IGZ vermelde voorstellen en het daaruit voortvloeiende verandertraject bij de IGZ, alsmede het bijdragen aan een heroriëntatie van de organisatie die aan verandering onderhevig is als gevolg van toenemende marktwerking in de zorg, een groter belang van kwaliteit van zorg voor de veiligheid van de consument en transparantie van prestaties in de zorg.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De raad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, de voorzitter daaronder begrepen.

 • 2 De leden van de raad worden benoemd en ontslagen door de Minister.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Tot lid van de raad worden benoemd:

  • a. Prof. dr. T.E.D. van der Grinten, emeritus hoogleraar Beleid en Organisatie met betrekking tot de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; tevens voorzitter.

  • b. Prof. Dr. N. Urbanus, voormalig voorzitter Raad van Bestuur AMC, voorzitter Raad van Toezicht UvA en UMCU (bestuur/toezicht/academie, cure).

  • c. Dr. M. Kaljouw, voorzitter Vereniging van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) (verpleging/verzorging, care).

  • d. Prof. Dr. J.P. Mackenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg Erasmus Medisch centrum (volksgezondheid/wetenschap).

  • e. H. Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar (zorgverzekeraars).

  • f. Drs. Y. van Gilse, directeur Stichting LOC Zeggenschap in Zorg.

  • g. Prof. Dr. P.L. Meurs, bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van instellingen in de gezondheidszorg; lid van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) (openbaar bestuur/toezicht).

 • 2 Het secretariaat van de raad wordt verzorgd door de IGZ. De secretaris van de raad is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De raad vergadert als regel in aanwezigheid van de IG en pIG.

 • 2 De raad voert zonodig overleg met andere personen binnen de IGZ.

 • 3 De raad stelt zijn eigen werkwijze vast.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2012]

Na afloop van zijn werkzaamheden stelt de raad een eindverslag op ten behoeve van de Minister en de IG.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Aan de voorzitter en de leden van de raad wordt een vacatiegeld per vergadering toegekend1 .

 • 2 De leden hebben recht op een reiskostenvergoeding volgens de bestaande rijksregelingen2 voorzover niet uit anderen hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit ’s Rijks kas.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2012]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de raad geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de raad opgenomen in het archief van het Ministerie.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst. Zij werkt terug tot en met 1 oktober 2005 en vervalt met ingang van 1 april 2012.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

A. Klink

 1. Conform de regeling van de minister van Financiën van 22 november 2004, nr. BZ 2004/639N, houdende de vaststelling van de maximumbedragen in het kader van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004).

  ^ [1]
 2. Conform het Reisbesluit Binnenland.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina