Regeling Taakverdeling Beheer 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 14-04-2007 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 10 april 2007, nr. 2007022787, Rijksgebouwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, houdende de taakverdeling beheer rijkshuisvestingsobjecten (Regeling Taakverdeling Beheer 2007)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

 • b. object: een of meer gebouwen, werken of terreinen, of gedeelten daarvan, waarover de zorg van de dienst zich uitstrekt;

 • c. Rijksbouwmeester: Rijksbouwmeester, genoemd in artikel 13 van het besluit;

 • d. monument: gebouw of werk of een gedeelte daarvan, dat op grond van door de Rijksbouwmeester gestelde criteria als zodanig wordt aangemerkt;

 • e. gebouwinstallatie: tot de standaarduitrusting van een gebouw behorende klimaattechnische, elektrotechnische, transporttechnische of bouwtechnische installatie;

 • f. bedrijfsinstallatie: klimaattechnische, elektrotechnische, transporttechnische of bouwtechnische installatie die bestemd is voor het functioneren van het bedrijf van de afnemer en niet wordt aangemerkt als gebouwinstallatie;

 • g. onvoorziene gebeurtenis: gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen waarvan het moment van plaatsvinden niet kon worden voorzien of waarvan de toedracht zich aan de voorspelbaarheid heeft onttrokken;

 • h. serviceverlening: overname door de dienst van taken, waarop deze regeling betrekking heeft, die indien daarover geen nadere afspraken zouden zijn gemaakt op grond van de basistaakverdeling worden geacht tot de verantwoordelijkheid van de afnemer te behoren.

Artikel 2. Toepassingsbereik

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze regeling is van toepassing bij ingebruikgeving van objecten die eigendom zijn van de dienst en van objecten die door de dienst worden gehuurd, geleasd, gepacht of in bruikleen zijn genomen.

 • 2 Bij de ingebruikgeving van objecten die door de dienst worden gehuurd, geleasd, gepacht of in bruikleen zijn genomen wordt bij de vaststelling van de taakverdeling tussen de dienst en de afnemer ten aanzien van dagelijks beheer, onderhoud, vervanging, oplevering en wederoplevering uitgegaan van de daarop betrekking hebbende afspraken waaraan de dienst zich jegens de rechthebbende heeft gebonden. De kosten die de dienst daarvoor verschuldigd is, worden direct of indirect bij de afnemer in rekening gebracht.

 • 3 De tussen de afnemer en de dienst vastgestelde taakverdeling wordt schriftelijk vastgelegd. Bij objecten die eigendom zijn van de dienst geschiedt de vastlegging op basis van de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 3. Zaken

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De onderdelen van objecten waaraan werkzaamheden worden verricht, worden onderscheiden in de volgende zaken:

  eigenaarszaken

  • a. daken;

  • b. b.gevels;

  • c. binnenwanden;

  • d. plafonds;

  • e. vloeren en trappen;

  • f. gebouwinstallaties;

  • g. voorwerpen van beeldende kunst;

  • h. terreinvoorzieningen;

  • i. toplagen buiten;

  • j. vaste inrichting eigenaar;

  afnemerszaken

  • k. vaste inrichting afnemer;

  • l. toplagen binnen;

  • m. beplanting;

  • n. losse inventaris;

  • o. bedrijfsinstallaties.

 • 2 Bij dit besluit gaat als bijlage 1 een schema waarin het onderscheid tussen gebouwinstallaties en bedrijfsinstallaties is opgenomen.

Artikel 4. Werkzaamheden, basistaakverdeling en kosten

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Werkzaamheden ten aanzien van objecten worden onderscheiden in: dagelijks beheer, onderhoud, vervanging, oplevering en wederoplevering.

 • 2 De basistaakverdeling tussen de dienst en afnemers voor werkzaamheden aan zaken als bedoeld in artikel 3, alsmede de verdeling van de daaruit voortvloeiende kosten, zijn onderscheidenlijk voor monumenten en niet-monumenten nader uitgewerkt in bijlage 2, onderdeel ‘Basistaakverdeling monument’ en onderdeel ‘Basistaakverdeling niet-monument’.

 • 3 Ten aanzien de zorg als bedoeld in artikel 3, onderdeel e, van het besluit en ten aanzien van objecten die in gebruik zijn gegeven bij het Ministerie van Algemene Zaken en de Hoge Colleges van Staat wordt de taakverdeling, alsmede de verdeling van de daaruit voortvloeiende kosten, vastgelegd in een document waaraan bijlage 2 ten grondslag ligt.

Artikel 5. Afwijkende en aanvullende taakverdeling

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De afnemer en de dienst kunnen overeenkomen dat taken als bedoeld in de artikel 4, tweede lid, en in bijlage 2 aangeduid met ‘A’, worden aangemerkt als taken van de dienst. De uitvoering van de aldus overgedragen taken wordt beschouwd als serviceverlening. De overname, als hiervoor bedoeld, geschiedt tegen vergoeding door de afnemer van de met de taak verbonden kosten.

 • 2 Uit het oogpunt van bedrijfsveiligheid en uit het oogpunt van bedrijfsvoering van de afnemer kunnen de afnemer en de dienst overeenkomen dat taken als bedoeld in artikel 4, tweede lid, en in bijlage 2 aangeduid met ‘R’ of ‘RA’, onder nader door de dienst te stellen voorwaarden en financiële afspraken worden aangemerkt als taken van de afnemer.

 • 3 De afnemer is verantwoordelijk voor het begeleiden van personen die direct of indirect in opdracht van de dienst werkzaamheden in, aan of op het object uitvoeren, alsmede voor het uitvoeren van daarmee verband houdende administratieve werkzaamheden.

 • 4 De tussen de afnemer en de dienst overeengekomen serviceverlening, alsmede een overdracht als bedoeld in het tweede lid, wordt schriftelijk vastgelegd in een door beide partijen ondertekend document.

 • 5 Indien in een overeenkomst waarin naar deze regeling wordt verwezen geen bepalingen aangaande de duur van de serviceverlening zijn opgenomen komt de duur van de serviceverlening overeen met de duur van bedoelde overeenkomst.

Artikel 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 2 Overeenkomsten van de Staat met organisaties die geen onderdeel zijn van de Staat en waarin de dienst aangaande het beheer en onderhoud krachtens daarin opgenomen bepalingen is gebonden, worden aangepast met inachtneming van deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2007.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Taakverdeling Beheer 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 april 2007

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Terug naar begin van de pagina