Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)

[Regeling vervallen per 01-04-2016.]
Geldend van 01-04-2007 t/m 31-03-2016

Besluit tot het verlenen van mandaat en volmacht aan Loyalis Maatwerkadministraties B.V. ter zake van de uitvoering van ontslaguitkeringsregelingen van de sector Rijk

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 10:4 en 10:12 Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

LMA: Loyalis Maatwerkadministraties B.V.;

regelingen: Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk, Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk, Rijkswachtgeldbesluit 1959, Uitkeringsregeling 1966, de Regeling wachtgeld en uitkering privatisering, het Sociaal Beleidskader 1987, het Sociaal Beleidskader 1991, het besluit aanvullende regels ten aanzien van de rechtspositie van ambtenaren bij de BVD, de tijdelijke regeling WWV-vervangende uitkering, het besluit SBK reorganisatie Politiebestel, de wachtgeld-vut-uitkeringsregeling ten aanzien van rechthebbenden die na 1-10-1995 zijn ontslagen en onderstand overdracht West-Nieuw Guinea/ voormalig personeel Suriname.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2016]

  • 1 LMA is bevoegd om namens de Minister al die besluiten te nemen die de opdrachtgever bij of krachtens de regelingen bevoegd is te nemen.

  • 2 LMA is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

  • 3 LMA is bevoegd om inzake de uitvoering van de regelingen namens de Minister in rechte op te treden en tegen rechterlijke uitspraken hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent LMA deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de Minister en in voorkomend geval de ex-werkgever van de wederpartij in de desbetreffende zaak. LMA is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2016]

LMA is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2016]

LMA is niet bevoegd om zelfstandig verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet nationale ombudsman, dan wel verzoeken van gelijksoortig karakter, voor zover die verband houden met de uitvoering van de regelingen, namens de Minister af te handelen.

Dergelijke zaken worden door LMA inhoudelijk voorbereid en formeel door de Minister afgehandeld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2016]

LMA is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van volmacht aan bij LMA in dienst zijnde functionarissen. LMA doet daarvan mededeling aan de Minister.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2016]

  • 1 LMA rapporteert ieder kwartaal aan de Minister over de uitvoering van zijn bevoegdheden als omschreven in artikel 2.

  • 2 Ingeval er op grond van artikel 2, tweede lid, wordt beslist op een bezwaarschrift waarbij kennelijk een aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang in het geding is, vindt in afwijking van het eerste lid rapportage onverwijld plaats.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2007.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina