Vrijstelling verbod deltamethrin en permethrin ter bestrijding Culicoïdes 4

[Regeling vervallen per 08-08-2007.]
Geldend van 10-04-2007 t/m 07-08-2007

Vrijstelling ex artikel 16a, bestrijdingsmiddelenwet 1962 van verbod op deltamethrin en Permethrin ter bestrijding Culicoïdes 4

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-08-2007]

In verband met de bestrijding van de Culicoïdes (knut) op geiten, schapen en runderen, wordt vrijstelling verleend van:

van bestrijdingsmiddel Sputop en Butox pour on, op basis van de werkzame stof deltamethrin ten behoeve van de bestrijding van Culicoïdes op schapen en geiten en runderen en van bestrijdingsmiddel Tectonik pour-on op basis van de werkzame stof permethrin ten behoeve van de bestrijding van de Culicoïdes op runderen.

Artikel 2

[Vervallen per 08-08-2007]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 3

[Vervallen per 08-08-2007]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 08-08-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod deltamethrin en permethrin ter bestrijding Culicoïdes 4.

Artikel 5

[Vervallen per 08-08-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 april 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Cramer

Bijlage

[Vervallen per 08-08-2007]

Bijlage bij het besluit van 3 april 2007, houdende vrijstelling als bedoeld in artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van de verboden van de artikelen 2, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen Sputop en Butox Pour On op basis van de werkzame stof deltamethrin, en het middel Tectonik op basis van permethrin.

Sputop

[Vervallen per 08-08-2007]

Voorschriften voor gebruik:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van (de larven van) de Culicoïdes op geiten, schapen en runderen. Niet toepassen in de nabijheid van oppervlaktewater maar bijvoorbeeld binnen in stallen of midden op het land.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dosering:

Geiten en schapen: 5 ml

Runderen: 10 ml

Gevaarsymbool:

N

aanduiding: milieugevaarlijk

R-zinnen

50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen

24

37

Contact met de huid voorkomen.

Draag geschikte handschoenen.

 

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

 

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart.

 

V17-NL

Niet toepassen in aanwezigheid van kinderen.

Butox pour on

[Vervallen per 08-08-2007]

Voorschriften voor gebruik:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van de Culicoïdes op runderen. Niet toepassen in de nabijheid van oppervlaktewater maar bijvoorbeeld binnen in stallen of midden op het land.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dosering:

Geiten en schapen: 10 ml

Runderen: onder 100 kg: 10 ml

100–300 kg: 20 ml

boven 300 kg: 30 ml

Gevaarsymbool:

N

aanduiding: milieugevaarlijk

R-zinnen

50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen

24

37

Contact met de huid voorkomen.

Draag geschikte handschoenen.

 

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

 

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart.

 

V17-NL

Niet toepassen in aanwezigheid van kinderen.

Tectonik pour-on

[Vervallen per 08-08-2007]

Voorschriften voor gebruik:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van de Culicoïdes op runderen. Niet toepassen in de nabijheid van oppervlaktewater maar bijvoorbeeld binnen in stallen of midden op het land.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dosering: 10 ml voor 100 kg lichaamsgewicht, met een maximum van 25 ml per rund.

Gevaarsymbool:

Xi

aanduiding: Irriterend milieugevaarlijk

R-zinnen

43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

 

50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen

24

37

Contact met de huid voorkomen.

Draag geschikte handschoenen.

 

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

 

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart.

 

V17-NL

Niet toepassen in aanwezigheid van kinderen.

Terug naar begin van de pagina