Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding voor materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 13-04-2007 t/m 30-09-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 maart 2007, nr. GEG 2007 23950, houdende vaststelling van een telformulier voor de opgave van het aantal leerlingen ten behoeve van de aanpassing van de vergoeding voor materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei (Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding voor materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 11, zesde lid van het Besluit bekostiging WPO;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling telformulier

[Vervallen per 01-10-2010]

De opgave van het aantal leerlingen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO, die onder toepassing van artikel 14, derde lid, onderdeel c, van het Besluit bekostiging WPO wordt gedaan, geschiedt met gebruikmaking van een formulier waarvan het model is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding voor materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bekend wordt gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijkstra

Bijlage

[Vervallen per 01-10-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina