Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen

[Regeling vervallen per 28-01-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 30 maart 2007, nr. Juza/2007/00014/CLR, houdende regels met betrekking tot het rapportagekader als bedoeld in artikel 32 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na overleg met de representatieve organisaties;

Gelet op artikel 32 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen;

Besluit:

Hoofdstuk 2. Kwartaalstaten

[Vervallen per 28-01-2015]

Artikel 2.1. Modellen

[Vervallen per 28-01-2015]

De gegevens, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdelen c, onder 5°., f, h, onder 3°., j, onder 1°., k p en q, en tweede lid, onderdelen a en c, van het Besluit, worden als volgt in de volgende modellen van bijlage 1 bij deze regeling aan DNB verstrekt:

Artikel 2.2. Eisen aan de gegevensverstrekking

[Vervallen per 28-01-2015]

De regels, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdelen b tot en met e, van het Besluit, zijn, voor wat betreft de kwartaalstaten, gesteld in de in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen modellen van de kwartaalstaten en de daarbij behorende toelichting.

Artikel 2.3. Indieningstermijn en -frequentie

[Vervallen per 28-01-2015]

 • 1 De in artikel 2:1 bedoelde gegevens worden met de volgende frequentie aan DNB verstrekt:

  • a. de dekkingsgraad: elk kalenderkwartaal;

  • b. de specificatie van de beleggingen: elk kalenderkwartaal;

  • c. de z-score: elk eerste kalenderkwartaal;

  • d. de premiegegevens: elk vierde kalenderkwartaal;

  • e. gegevens over toepassing van een herstelplan: elk vierde kalenderkwartaal;

  • f. gegevens betreffende de gevolgen van de wijziging van de pensioenregeling voor de toeslagverlening: elk vierde kalenderkwartaal; en

  • g. de kenmerken van uitgevoerde pensioenregelingen: elk vierde kalenderkwartaal en, voor zover dit een ander kwartaal betreft, elk kalenderkwartaal waarin een bestuursbesluit tot wijziging van één of meer pensioenregelingen is genomen.

 • 2 Het fonds waarborgt dat de in artikel 2:1 bedoelde gegevens uiterlijk dertig werkdagen na afloop van het toepasselijke kalenderkwartaal in het bezit van DNB zijn.

Hoofdstuk 3. Jaarstaten

[Vervallen per 28-01-2015]

Artikel 3.1. Modellen

[Vervallen per 28-01-2015]

De gegevens, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdelen a tot en met e, g tot en met i, j, onder 2°., en l tot en met o, van het Besluit, worden als volgt in de volgende modellen van bijlage 2 bij deze regeling aan DNB verstrekt:

Artikel 3.2. Eisen aan de gegevensverstrekking

[Vervallen per 28-01-2015]

 • 2 De schriftelijke verzending van de controleverklaring, bedoeld in artikel 33, tweede lid, van het Besluit geschiedt door het, door de accountant, ter beschikking stellen aan DNB van een afdruk van de ingevulde staat J103 van bijlage 2 bij deze regeling, voorzien van een handgeschreven handtekening van die accountant.

 • 3 De schriftelijke verzending van de controleverklaring, bedoeld in artikel 33, derde lid, van het Besluit geschiedt door het, door de actuaris, ter beschikking stellen aan DNB van een afdruk van de ingevulde staat J606 van bijlage 2 bij deze regeling, voorzien van een handgeschreven handtekening van die actuaris.

 • 4 De schriftelijke verzending van de controleverklaring, bedoeld in artikel 33, vierde lid, van het Besluit geschiedt door het, door het bestuur, ter beschikking stellen aan DNB van een afdruk van de ingevulde staat J104 van bijlage 2 bij deze regeling, voorzien van een handgeschreven handtekening van het bestuur.

Artikel 3.3. Indieningstermijn en -frequentie

[Vervallen per 28-01-2015]

 • 1 De in artikel 3:1 bedoelde gegevens worden eenmaal per kalenderjaar aan DNB verstrekt.

 • 2 Het fonds waarborgt dat de in artikel 3:1 bedoelde gegevens uiterlijk 30 juni, na afloop van het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft, in het bezit van DNB zijn.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 28-01-2015]

Artikel 4.1. Overgangsrecht

[Vervallen per 28-01-2015]

 • 1 De op grond van deze regeling te verstrekken gegevens worden voor de eerste maal verstrekt over het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2007.

Artikel 4.2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 28-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 4.3. Citeertitel

[Vervallen per 28-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 1 en 2, die ter inzage worden gelegd bij DNB.

De Nederlandsche Bank N.V., de

directeur

,

D.E. Witteveen

Terug naar begin van de pagina