Regeling vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond onderzoeksprogramma Genomics

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 07-04-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 april 2007, nr. WJZ 7043919, houdende vaststelling van de aanvraagperiode en subsidieplafond voor het onderzoeksprogramma Genomics krachtens de Subsidieregeling IOP–TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 april 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina