Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Justitie)

Geldend van 07-04-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Justitie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Justitie,

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 februari 2007 nr. arc-2007.03507/7);

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 13 maart 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Project directeur Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA

,

A. van der Kooij

Basisselectiedocument bevolkingsadministratie en reisdocumenten

Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen van de overheidsorganen vanaf 1945

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Minister van Buitenlandse Zaken;

Minister van Financiën;

Minister van Defensie;

Minister van Algemene Zaken;

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Minister van Justitie.

versie maart 2007

1. Afkortingen en begrippen

BSD: Basisselectiedocument

BiZa: Binnenlandse Zaken

GSI: Grote Steden- en Integratiebeleid

KNHG: Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap

NA: Nationaal Archief

PIVOT: Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn

OCenW: Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

RAD: Rijksarchiefdienst

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

Stb.: Staatsblad

Stcrt.: Staatscourant

WVC: Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

actor: overheidsorgaan of particuliere organisatie/persoon die een rol speelt op een beleidsterrein

Handeling: complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid

B: de selectiebeslissing ‘(blijvend) te bewaren’ ten aanzien van de archiefbescheiden die de neerslag vormen van een gewaardeerde handeling

V: de selectiebeslissing ‘(op termijn) te vernietigen’ ten aanzien van de archiefbescheiden die de neerslag vormen van een gewaardeerde handeling.

2. Verantwoording

2.1. Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven

Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet 1995 (Stb. 276) dient de overheid haar archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Onder archiefbescheiden worden niet slechts papieren documenten te verstaan, maar alle bescheiden – ongeacht hun vorm – die door een overheidsorgaan zijn ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten. Ook digitaal vastgelegde informatie valt dus onder de werking van de archiefwetgeving.

Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt onder meer in dat een overheidsarchief op gezette tijden wordt geschoond. In dat verband kent de Archiefwet 1995 zowel een vernietigingsplicht (art. 3) als een overbrengingsplicht (art. 12). Beide plichten rusten op degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het desbetreffende archief: de zorgdrager.

De verplichting tot overbrenging bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar ter blijvende bewaring overbrengt naar een archiefbewaarplaats. Wat de archiefbescheiden van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat betreft, is de aangewezen archiefbewaarplaats het Nationaal Archief (NA) in Den Haag. Het NA is een onderdeel van de Rijksarchiefdienst (RAD). Deze dienst ressorteert onder de Minister van OCenW en staat onder leiding van de Algemeen Rijksarchivaris.

In verband met de selectie van hun archiefbescheiden zijn zorgdragers verplicht hiertoe selectielijsten op te stellen. In een selectielijst dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven waarna de te vernietigen bestanddelen dienen te worden vernietigd.

Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. Het ligt in de rede dat een organisatie een vastgestelde lijst niet eenmalig toepast maar (zonodig in geactualiseerde vorm) blijft hanteren om de periodieke aanwas van archiefmateriaal te selecteren. Een selectielijst vormt zo een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor het beheer van de documentaire informatievoorziening in een overheidsorganisatie.

Bij het ontwerpen van een selectielijst dient krachtens art. 2, lid 1, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671) rekening gehouden te worden met:

  • 1. de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;

  • 2. de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;

  • 3. de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;

  • 4. het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, recht- of bewijszoekenden en historisch onderzoek.

Voorts moeten ingevolge art. 3 van het Archiefbesluit 1995 bij het ontwerpen van een selectielijst ten minste betrokken zijn een deskundige op het gebied van de organisatie en taken van het desbetreffende overheidsorgaan, een deskundige ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van dat orgaan en (een vertegenwoordiger van) de Algemeen Rijksarchivaris.

Wat betreft de geldigheidsduur van het BSD als selectielijst wordt uitgegaan van de wettelijke periode van twintig jaar vanaf de vaststelling. Dit laat uiteraard onverlet dat de selectielijst (of een bepaald onderdeel daarvan) binnen deze termijn zal komen te vervallen, indien dit mocht worden bepaald bij de vaststelling (via de aangewezen archiefwettelijke weg) van een nieuwe dan wel herziene selectielijst.

2.2. Het Basisselectiedocument

Een Basisselectiedocument (BSD) is een bijzondere vorm van een selectielijst. Het geldt als selectielijst zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Archiefwet 1995 (Stb. 276). In de regel heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van een enkele organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het overheidshandelen op een bepaald beleidsterrein.

Het BSD geldt dus voor de archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse zorgdragers), en wel voor zover de desbetreffende actoren op het terrein in kwestie werkzaam zijn (geweest). Dit betekent dat er geen handelingen van particuliere actoren worden opgenomen.

Een BSD wordt opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) wordt het betreffende beleidsterrein beschreven, evenals de taken en bevoegdheden van de betrokken organen. De handelingen van de overheid op het beleidsterrein staan in het RIO in hun functionele context geplaatst. In het BSD zijn de handelingen overgenomen, alleen nu geordend naar de actor. Bovendien is bij elke handeling aangegeven of de administratieve neerslag hiervan bewaard dan wel vernietigd moet worden.

Het niveau waarop geselecteerd wordt is dus niet dat van de stukken zelf, maar dat van de handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een BSD is derhalve geen opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen van overheidsactoren, waarbij elke handeling is voorzien van een waardering en indien van toepassing een vernietigingstermijn.

Door de beleidsterreingerichte benadering komen verschillende aspecten betreffende het beheer van de eigen organisatie van de zorgdrager (personeelsbeleid, financieel beleid, enz.) niet aan bod. Voor het selecteren van de administratieve neerslag die betrekking heeft op de instandhouding en ontwikkeling van de eigen organisaties van overheidsorganen dienen een aantal zogeheten ‘horizontale’ BSD’s. Deze horizontale BSD’s zijn van toepassing op alle organisaties van de rijksoverheid.

De procedure tot vaststelling van een BSD is als volgt:

  • a. Het concept-BSD wordt besproken in het zogenaamde driehoeksoverleg. Deelnemers hieraan zijn vertegenwoordigers (deskundigen) van actoren op het beleidsterrein, een vertegenwoordiger namens de zorgdrager in verband met het archiefbeheer en een vertegenwoordiger namens de Rijksarchiefdienst. Tijdens dit overleg wordt rekening gehouden met het administratieve belang, het belang van de recht- en bewijszoekende burger en het historisch belang van de archiefbescheiden met betrekking tot het beleidsterrein.

  • b. Het ontwerp-BSD wordt, tezamen met het verslag van het driehoeksoverleg, ter vaststelling ingediend bij de minister waaronder Cultuur ressorteert.

  • c. Het ontwerp-BSD ligt gedurende een periode van 8 weken ter inzage.

  • d. De minister waaronder Cultuur ressorteert hoort de Raad voor Cultuur.

  • e. De minister waaronder Cultuur ressorteert en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen het BSD vast.

  • f. De beschikking tot vaststelling van het BSD wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

2.3. Rapport Institutioneel Onderzoek en Basisselectiedocument betreffende het beleidsterrein

2.3.1. Rapport ‘Burgers te boek’

Het PIVOT-rapport Burgers te boek: Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein bevolkingsadministratie en reisdocumenten, 1945–1999 vormt de grondslag voor dit BSD. Het RIO geeft een historische beschrijving van het beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten. Met dit beleidsterrein wordt beoogd vorm en samenhang te geven aan het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van bevolkingsadministratie en reisdocumenten, alsmede aan de tenuitvoerlegging daarvan.

Het rapport behelst het onderzoek naar het bevolkingsadministratie- en reisdocumentenbeleid vanaf 1945. Eigenlijk gaat het hierbij om drie (deel)beleidsterreinen: het bevolkingsadministratiebeleid, het reisdocumentenbeleid en het beleid inzake de nationale chipcard. Het bevolkingsadministratiebeleid, dat rond het midden van de negentiende eeuw in de vorm van het bevolkingsregister gestalte kreeg, viel van meet af aan onder de zorg van de Minister van Binnenlandse Zaken. Binnen dit onderdeel van het rapport is een onderverdeling te maken tussen ‘bevolkingsregister’ (tot 1994), het niet tot definitieve uitvoering gekomen project Centrale Personenadministratie (CPA) en de ontwikkeling en implementatie van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (vanaf 1991/1994).

Voor het paspoort- of reisdocumentenbeleid was aanvankelijk (vanaf 1813) de Minister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk, maar in 1992 is dit (deel)beleidsterrein aan de Minister van Binnenlandse Zaken overgedragen. De afweging dat bij het ‘personaliseren’ (op naam zetten) van een reisdocument zwaar geleund werd op het bevolkingsregister en dat in het kader van de fraudebestrijding een betere coördinatie tussen beide beleidsterreinen wenselijk was, zal tot deze overdracht geleid hebben. Het derde beleidsterrein, dat van de nationale chipcard, is van recente datum, te weten 1993, toen de Minister van Binnenlandse Zaken de ontwikkeling van een kaart met elektronische gegevens als legitimatiebewijs ter hand nam. Deze drie deelbeleidsterreinen zijn bij het aantreden van het kabinet Kok II, medio 1998, overgedragen aan de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid. De Minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) en de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid (GSI) zijn de belangrijkste actoren op het beleidsterrein.

Na de opstelling van het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) ‘Burgers te boek: een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten, 1945–1999’ en het daarop gebaseerde basisselectiedocument (BSD) is aanvullend onderzoek gedaan. Beide werkstukken hebben betrekking op de periode tot en met 1999. Sindsdien hebben de ontwikkelingen op het gebied van bevolkingsadministratie en reisdocumenten niet stilgestaan. Door het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is daarom verzocht om, in het kader van de verbetering van de informatievoorziening en -huishouding, het al bestaande werk te actualiseren voor wat betreft de nieuwe handelingen van de minister die de bevolkingsadministratie en reisdocumenten in portefeuille heeft.

De actualisatie houdt overigens niet in dat er handelingen uit het oorspronkelijke RIO en BSD in dit document worden overgenomen en van verbeteringen worden voorzien (zo is de hoofdactor op het gebied van basisadministratie en reisdocumenten sinds medio 2003 niet meer de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, maar de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties). Wel zijn er drie nieuwe actoren bijgekomen, namelijk de voornoemde minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Adviescommissie Modernisering GBA en de Adviescommissie betreffende het toekomstige persoonsnummerbeleid van de overheid (Commissie-van Thijn).

Het in 2001 en 2002 verrichte onderzoek naar het beleidsterrein werd uitgevoerd in het kader van de tussen de Algemene Rijksarchivaris en de secretaris-generaal van het Ministerie van BiZa gesloten convenant. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd inzake de overdracht van de na 1940 gevormde archieven.

Het rapport zal, nadat het is vastgesteld door het Ministerie van BZK, worden gepubliceerd in de PIVOT-reeks.

2.3.2. Het BSD Bevolkingsadministratie en reisdocumenten (BPR)

De indeling van de voor elk der actoren geldende handelingen in dit BSD is gebaseerd op de in het Rapport Institutioneel Onderzoek betreffende bevolkingsadministratie en reisdocumenten gehanteerde indelingsprincipe van bevolkingsadministratie, reisdocumenten en chipcardontwikkeling en daarbinnen gebruikte onderverdelingen.

De in dit BSD opgenomen waarderingen zijn bepalend voor de selectie van de administratieve neerslag van de handelingen van de overheid op het beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten.

2.4. Selectiedoelstelling

Het BSD is opgesteld in overeenstemming met de selectiedoelstelling van de RAD/PIVOT. Bij de behandeling van het ontwerp van de Archiefwet 1995 in de Tweede Kamer op 13 april 1994 verwoordde de Minister van WVC deze doelstelling als volgt: het mogelijk maken van een reconstructie van de hoofdlijnen van het handelen van de overheid. Door het Convent van Rijksarchivarissen is de selectiedoelstelling vertaald in de richting van de (bewaar)doelstelling van de RAD als ‘het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring’.

De algemene selectiedoelstelling is in dit BSD geoperationaliseerd voor het beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten. Bij de hier geformuleerde selectievoorstellen stond steeds de vraag centraal: ten aanzien van welke handelingen is de administratieve neerslag noodzakelijk om een reconstructie mogelijk te maken van de hoofdlijnen van het overheidshandelen op het beleidsterrein?

2.5. Selectiecriteria

Uitgaande van de algemene selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1998 een (gewijzigde) lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Met behulp van die algemene criteria wordt in een BSD een waardering toegekend aan de handelingen die door middel van het institutioneel onderzoek in kaart zijn gebracht.

De algemene selectiecriteria van PIVOT zijn positief geformuleerd; het zijn bewaarcriteria.

Is een handeling op grond van een criterium gewaardeerd met B (‘blijvend te bewaren’), dan betekent dit dat de administratieve neerslag van die handeling te zijner tijd geheel dient te worden overgebracht naar het NA. De neerslag van een handeling die niet aan een van de selectiecriteria voldoet, wordt op termijn vernietigd. De waardering van de desbetreffende handeling luidt dan V (‘vernietigen’), onder vermelding van de periode waarna de vernietiging dient plaats te vinden. De neerslag die uit dergelijke handelingen voortvloeit, is dus niet noodzakelijk geacht voor een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen.

Overigens verlangt art. 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 dat selectielijsten de mogelijkheid bieden om neerslag die met een V is gewaardeerd in exceptionele gevallen te bewaren op grond van een uitzonderingscriterium. PIVOT heeft daarom het volgende uitzonderingscriterium geformuleerd:

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

In het voorliggende BSD is van deze mogelijkheid overigens geen gebruikgemaakt.

Om de selectiedoelstelling te bereiken worden de handelingen in het BSD gewaardeerd aan de hand van de volgende algemene selectiecriteria:

Algemeen selectiecriterium

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

2.6. Leeswijzer bij de handelingenlijst

In hoofdstuk 3 staan de handelingen van overheidsorganen op het beleidsterrein Bevolkingsregistratie en reisdocumenten beschreven. Deze zijn naar actor geordend. De handelingen worden beschreven in een handelingenblok, zoals hierna aangegeven.

(X): Dit is het nummer van de handeling. Deze nummering is uit het bijbehorende RIO overgenomen. Een handeling kan echter door verschillende actoren (gelijktijdig of opeenvolgend in tijd) zijn uitgevoerd. In dit geval is de betrokken handeling in het BSD uitgesplitst naar de betreffende actoren. Een handeling kan dus onder hetzelfde unieke nummer onder meerdere actoren zijn opgenomen.

Handeling: Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces.

De formulering van de handelingen is in de regel toegespitst op het product. Echter, een handeling als zodanig omvat alle activiteiten die leiden tot het product. Dientengevolge is de neerslag van een handeling niet beperkt tot het (eind)product, maar omvat ze alle archiefbescheiden die in verband daarmee zijn voortgebracht. Zo betreft de neerslag van een beschikkende handeling niet alleen het originele besluit, maar ook alle voorstukken.

Aangezien handelingen voortvloeien uit taken en bevoegdheden is het mogelijk dat een vermelde handeling in de praktijk nimmer (volledig) is uitgevoerd.

Periode: Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling op het moment van het verschijnen van het RIO nog steeds uitgevoerd.

Grondslag: Dit is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht. Wanneer er geen wettelijke grondslag voor een handeling bestaat, kan de bron worden genoemd waarin de betreffende handeling staat vermeld.

Product: Hier staat het product vermeld waarin de handeling resulteert of zou moeten resulteren. De gegeven opsommingen van producten zijn niet altijd uitputtend. Vaak wordt volstaan met een algemeen omschreven voorbeeld.

Opmerking: Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer de strekking van de handeling toelichting behoeft.

Waardering: De afkorting ‘B’ staat voor ‘bewaren’, dat wil zeggen het na afloop van de wettelijke overbrengingstermijn overdragen aan het NA van de documentaire neerslag (ongeacht de gegevensdrager) van de handeling. Bij een B-handeling is achter de selectiebeslissing aangegeven welk selectiecriterium is toegepast.

De afkorting ‘V’ staat voor ‘vernietigen (op termijn)’, oftewel ‘niet overbrengen’. Bij de desbetreffende handelingen wordt de vernietigingstermijn vermeld. Deze termijn betreft het aantal volle jaren dat dient te zijn verlopen sinds het einde van het jaar waarin een archiefbestanddeel (dossier, register, databestand) dat behoort tot de neerslag van de handeling, is afgesloten.

2.7. Vaststellingsprocedure

In 2004 is het ontwerp-BSD door een vertegenwoordig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens de zorgdragers aan destijds de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC).

Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd.

Vanaf 1 janauri 2007 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief. Tevens is de selectielijst beschikbaar gesteld via de website van het Nationaal Archief en de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant.

Op 28 februari 2007 bracht de RvC advies uit (arc-2007.03507/7), hetwelk aanleiding heeft gegeven tot het verwijderen van de handelingen van de actor Minister van Economische Zaken uit de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 13 maart 2007 door de algemene rijksarchivaris namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen de project directeur Project Wegwerken Archiefachterstanden (conform het convenant d.d. 30 mei 2006) namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (C/S&A/07/633), de Minister van Buitenlandse Zaken (C/S&A/07/634), de Minister van Financiën (C/S&A/07/635), de Minister van Justitie (C/S&A/07/640), de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (C/S&A/07/639), de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (C/S&A/07/638), de Minister van Algemene Zaken (C/S&A/07/637) en de Minister van Defensie (/S&A/07/636) vastgesteld.

Selectielijst

3. Actoren waarvan het archief onder de zorg van de Minister van Binnenlandse Zaken valt

3.1. Minister van Binnenlandse Zaken

3.1.1. Bevolkingsadministratie, algemeen

3.1.1.1. Algemene handelingen

(1.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en coördineren van het beleid betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotitie’s, rapporten, adviezen, evaluaties.

Waardering: B (1)

(2.)

Handeling: Het evalueren van het beleid betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotitie’s, rapporten, adviezen, evaluaties.

Waardering: B (2)

(3.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten

Opmerking: Het betreft hier wet- en regelgeving die niet als product van een andere handeling in dit onderzoek zijn opgenomen.

Waardering: B (1)

(4.)

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering: B (3)

(5.)

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anders op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Grondslag: Grondwet 1938/1946/1948, art. 97; Grondwet 1953/1956/1963/1972, art. 104; Grondwet 1983/1987/1995, art. 68

Product: Brieven, notities

Waardering: B (2, 3)

(6.)

Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Brieven, notities

Waardering: B (3)

(7.)

Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende de bevolkingsadministratie en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief-rechtelijke organen

Periode: 1945–

Product: Beschikkingen, verweerschriften

Waardering: B (3)

(8.)

Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen betreffende de bevolkingsadministratie en het presenteren van Nederlandse standpunten terzake in intergouvernementele organisaties

Periode: 1945–

Product: Internationale regelingen, nota’s, notities, rapporten

Waardering: B (1)

(9.)

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Brieven, notities

Waardering: B (3)

(10.)

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Voorlichtingsmateriaal, inclusief websites

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid handeling 1.

Waardering: V 3 jaar (N.B.: Van het voorlichtingsmateriaal wordt één exemplaar bewaard; de voorbereidende stukken worden vernietigd.)

(11.)

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Offerte’s, brieven, rapport

Waardering: B (1, 2)

(12.)

Handeling: Het begeleiden van intern en extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Notities, notulen, brieven

Waardering: B (3)

(13.)

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van intern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Waardering: B (3)

(14.)

Handeling: Het financieren van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Rekeningen, declaraties

Waardering: V 7 jaar

(15.)

Handeling: Het op aanvraag verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn op het beleidsterrein van de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Beschikking

Waardering: V 7 jaar

(16.)

Handeling: Het (bij KB) instellen van commissies voor advisering over het beleid en wet- en regelgeving ten aanzien van de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Instellingsbesluit

Opmerking: Het betreft hier commissies waarvan de instelling niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: B (4)

(17.)

Handeling: Het (bij KB) benoemen van leden, plaatsvervangende leden, secretaris en adjunct-secretaris(sen) van adviescommissies

Periode: 1945–

Product: Koninklijk Besluit, instellingsbeschikking

Opmerking: Het betreft hier commissies waarvan de benoeming van leden niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: V 5 jaar na eind benoeming

(18.)

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het beleidsterrein bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Opmerking: Het betreft hier organisatie-eenheden waarvan de instelling niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: B (4)

(19.)

Handeling: Het deelnemen aan een advies- of overlegcommissie op het beleidsterrein van de bevolkingsadministratie waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij het ministerie berust(vgl benoemingen handeling 17)

Periode: 1945–

Product: Benoemingsvoordracht, lidmaatschapsarchief

Waardering: V 5 jaar na eind lidmaatschap

(20.)

Handeling: Het deelnemen aan het bestuur van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Bestuurs(lidmaatschaps)archief

Waardering: V 10 jaar na eind lidmaatschap

(21.)

Handeling: Het oprichten en in stand houden van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van de bevolkingsadministratie

Periode: 1945–

Product: Oprichtingsakte, statuten, verslaglegging naar de oprichters zoals jaarverslagen

Opmerking: Te denken valt aan stichtingen die door de overheid (mede) zijn opgericht ten behoeve van de bevolkingsadministratie.

Waardering: B (5)

3.1.1.2. Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening

(22.)

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van de Voorlopige Raad voor de persoons-informatievoorziening

Periode: 1985–1995

Product: – Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening (Stb.1985, 569);

– Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening (Stb. 1988/158);

– Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening (Stb. 1991/629)

Waardering: B (4)

(24.)

Handeling: Het benoemen van de voorzitter en de leden van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening

Periode: 1985–1995

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1985/569, art. 4.1; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/158, art. 5.1; Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1991/629, art. 5.1

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

(26.)

Handeling: Het aanwijzen van een plaatsvervangende voorzitter van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening

Periode: 1985–1995

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb.1985/569, art. 4.2; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/629, art. 5.2; Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1991/629, art. 5.2

Opmerking: De minister gaat over tot de aanwijzing, nadat hij de voorzitter en de leden van de Voorlopige Raad heeft gehoord.

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

(28.)

Handeling: Het goedkeuren van het reglement dat de werkwijze van de Voorlopige Raad voor persoonsinformatievoorziening regelt

Periode: 1985–1991

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1985/569, art. 6:2; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/158, art. 7.2

Waardering: V 5 jaar

(33.)

Handeling: Het bepalen van een vergoeding voor een persoon die anders dan uit hoofde van zijn ambt zitting heeft in de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening of een commissie daarvan

Periode: 1985–1995

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1985/569, art. 9; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/158, art. 10; Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1991/629, art. 10

Waardering: V 5 jaar

3.1.2. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister

3.1.2.1. Algemene regelgeving

(34.)

Handeling: Het voorbereiden van een wijziging en de intrekking van de Wet bevolkings- en verblijfregisters (Stb. 1887/67)

Periode: (ca. 1887) 1945–1994

Waardering: B (1)

(35.)

Handeling: Het voordragen van een amvb inzake het aanleggen, inrichten, bijhouden en bewaren van bevolkings- en verblijfregisters en het verstrekken van informatie uit deze registers

Periode: (1887) 1945–1994

Grondslag: Wet bevolkings- en verblijfregisters, 17 april 1887, Stb. 1887/67, art. 1

Product: – Besluit bevolkingsboekhouding 1936 (Stb. 1936/342);

– Besluit bevolkingsboekhouding 1967 (Stb 1967/442);

Opmerking: Voor de Besluiten reconstructie bevolkingsboekhouding 1944 en 1945, die eveneens in dit artikel hun grondslag vonden: zie handeling 38.

Voor het Besluit voorbereiding GBA: zie handeling 131 (Hoofdstuk GBA).

Waardering: B (1)

(36.)

Handeling: Het geven van voorschriften inzake de uitvoering van het Besluit bevolkingsboekhouding

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 137; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 119

Waardering: B (1, 5)

(37.)

Handeling: Het beslechten van geschillen omtrent de toepassing van/voortvloeiend uit het Besluit bevolkingsboekhouding

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 124; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 108

Waardering: B (3)

3.1.2.2. Reconstructie bevolkingsboekhouding

(38.)

Handeling: Het voordragen van een amvb inzake de reconstructie van de bevolkingsboekhouding

Periode: 1944–ca. 1950

Product: – Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding van 3 augustus 1944, Stb. 1944/E 56;

– Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding van 7 maart 1945, Stb. 1945/F 21

Waardering: B (1)

(39.)

Handeling: Het vaststellen van de termijn waarbinnen de operatie Reconstructie Bevolkingsboekhouding moet zijn beëindigd

Periode: 1945–1946

Grondslag: Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding van 7 maart 1945, Stb. 1945/F 21, art. 3.3

Waardering: B (5)

(40.)

Handeling: Het vaststellen van voorschriften inzake de uitvoering van het Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding

Periode: 1944–1945

Grondslag: Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding van 3 augustus 1944, Stb. 1944/E 56, passim (b.w. 1945); Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding van 7 maart 1945, Stb. 1945/F 21, art. 4 en 12

Waardering: B (5)

(43.)

Handeling: Het aanwijzen van personen die, naast de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, belast zijn met het toezicht op de naleving van het Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding 1945

Periode: 1945– 1946

Grondslag: Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding van 7 maart 1945, Stb. 1945/F 21, art. 10

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

3.1.2.3. Advies

(48.)

Handeling: Het benoemen van de secretaris en de andere leden van de Commissie van advies inzake bevolkingsboekhouding

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 120.2; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 104.2

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

(50.)

Handeling: Het goedkeuren van een reglement van orde voor de vergaderingen van de Commissie van advies inzake bevolkingsboekhouding

Periode: (1936) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 120.3; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 104.4

Waardering: V 5 jaar na vervanging reglement

3.1.2.4. Modellen en formulieren

(53.)

Handeling: Het vaststellen van het model van kaarten, berichten, kennisgevingen en andere formulieren, te gebruiken ten behoeve van het bijhouden van het bevolkingsregister

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 72.3 en 78.2; zoals gewijzigd bij KB van 28 juni 1947, Stb. 1947/H 213, art. 86.1; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 40, 57.3, 62.2, 71.4 en 82.1; Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding van 7 maart 1945, Stb. 1945/F 21, art. 6.2

Product: – model van het bericht van ontvangst van de aangifte van de geboorte van een kind in een andere gemeente;

– model van de kennisgeving van overlijden van een persoon in een andere gemeente;

– model van de noodpersoonskaart (tijdens de reconstructie bevolkingsboekhouding na de Tweede Wereldoorlog);

– model van het formulier dat een gemeentebestuur bij vertrek (verhuizing) van een persoon naar het buitenland met diens persoonskaart aan de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters zendt (vanaf 1947);

– model van de verwijzingskaart (vanaf 1968);

– model van het formulier waarmee een gemeentebestuur bij de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters een aldaar berustende persoonskaart opvraagt dan wel om toestemming vraagt om voor een immigrant een persoonskaart aan te leggen (vanaf 1968);

Opmerking: De volgende modellen worden bij (wijziging van) het Besluit bevolkingsboekhouding vastgesteld en zijn derhalve product van handeling 35:

– persoonskaart;

– verhuiskaart;

– model van het formulier waarmee een gemeentebestuur bij de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters een aldaar berustende persoonskaart opvraagt dan wel om toestemming vraagt om voor een immigrant een persoonskaart aan te leggen (tot 1968);

– woningregister (tot 1968);

– verblijfregister (tot 1968).

Waardering: B (5) 1 exemplaar van het model

Overig: V, 5 jaar na vervanging

(54.)

Handeling: Het vaststellen van formulieren met betrekking tot de verstrekking van informatie door een gemeentebestuur aan het CBS ten behoeve van de bevolkingsstatistiek

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 119; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, 103

Opmerking: Voor zoveel nodig, wordt deze handeling verricht na overleg met de Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken (tot 1973)/Volksgezondheid en Milieuhygiëne (vanaf 1973).

Waardering: B (5) 1 exemplaar van het model

Overig: V, 5 jaar na vervanging

(56.)

Handeling: Het vaststellen van een formulier voor de openbare kennisgeving waarbij een gemeentebestuur jaarlijks de bevolking herinnert aan haar verplichtingen met betrekking tot de bevolkingsboekhouding

Periode: (1936) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 112

Waardering: B (5) 1 exemplaar van ieder formulier

Overig: V, 5 jaar na vervanging

(57.)

Handeling: Het vaststellen van een formulier voor het verslag dat een gemeentebestuur jaarlijks aan de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters doet over het onderzoek naar de juistheid en de volledigheid van het bevolkingsregister in zijn gemeente

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 114.2; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 98.2

Waardering: B (5) 1 exemplaar van ieder formulier

Overig: V, 5 jaar na vervanging

(58.)

Handeling: Het regelen van de uitgave van persoonskaarten

Periode: (1938) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij het KB van 10 augustus 1938, Stb. 1938/349, art. 125.2; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 109.2

Opmerking: Hieronder is o.a. begrepen:

– het vaststellen van de wijze van uitgeven van persoonskaarten;

– het stellen van eisen m.b.t. kleur, afmeting, drukwerk e.d. waaraan persoonskaarten moeten voldoen;

– het geven van voorschriften inzake de aanschaf van karton voor de vervaardiging van persoonskaarten;

– het vaststellen van de prijs waartegen persoonskaarten worden uitgegeven.

Waardering: B (5)

(59.)

Handeling: Het verlenen van toestemming om af te wijken van vastgestelde modellen kaarten e.d.

Periode: (1938) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij het besluit van 10 augustus 1938, Stb. 1938/349, art. 2.2

Opmerking: Het betreft afwijkingen van drie modellen die bij het Besluit bevolkingsboekhouding zijn vastgesteld, te weten:

– model van de verhuiskaart;

– model van het formulier waarmee een gemeentebestuur bij de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters een aldaar berustende persoonskaart opvraagt dan wel om toestemming vraagt om voor een immigrant een persoonskaart aan te leggen (tot 1968);

– model van het verblijfregister.

Waardering: V 5 jaar

3.1.2.5. Opneming in en afvoering van het bevolkingsregister

(60.)

Handeling: Het aanwijzen van een persoon of een groep personen aan wie het recht van exterritorialiteit en/of diplomatieke immuniteit toekomt

Periode: (1936) 1945–1967

Handeling: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 18.2, onder b; gewijzigd bij KB van 7 januari 1952, Stb. 1952/9

Opmerking: Personen met het recht van exterritorialiteit of diplomatieke immuniteit die in Nederland wonen, worden niet in het bevolkingsregister opgenomen.

Waardering: B (5)

(61.)

Handeling: Het toestaan of bepalen dat ten aanzien van een persoon of een groep personen (tijdelijk) van de criteria voor opneming in/afvoering van het persoonsregister wordt afgeweken

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 21.1; gewijzigd bij KB van 11 oktober 1949, Stb. 1949/J 457; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 20:1 en 25:1

Opmerking: De minister kan hierbij bepalen dat deze persoon of groep personen tijdelijk in het verblijfregister worden ingeschreven.

Waardering: B (5)

(62.)

Handeling: Het bepalen dat een persoon in het bevolkingsregister van een gemeente dan wel in het centrale bevolkingsregister moet worden opgenomen

Periode: 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 24.3

Opmerking: De bedoelde aanwijzing vindt plaats, wanneer het onduidelijk is, tot welke in het Besluit genoemde categorie een persoon gerekend moet worden.

Waardering: V 10 jaar

(63.)

Handeling: Het toestaan of gelasten dat wordt afgeweken van de regel dat een persoon voorlopig ingeschreven blijft in het bevolkingsregister van de gemeente waarin hij volgens het KB van 12 december 1922 is ingeschreven

Periode: (1936) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 140.2

Opmerking: Op het punt in welke gemeente een persoon in het bevolkingsregister diende te worden opgenomen, week het Besluit bevolkingsboekhouding 1936 enigszins af van het voorgaande KB van 12 december 1922. Het besluit van 1936 bepaalde echter dat de persoon in de oorspronkelijke gemeente ingeschreven zou blijven, totdat op zijn persoonskaart wijzigingen of aanvullingen moesten worden aangebracht (bijv. als gevolg van verhuizing, huwelijk of geboorte van kinderen).

Waardering: V 10 jaar

(64.)

Handeling: Het bepalen dat een persoon of groep personen wordt opgenomen in het bevolkingsregister van een andere dan de wettelijk voorgeschreven gemeente

Periode: 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 27.1, onder a en b

Waardering: V 10 jaar

(65.)

Handeling: Het bepalen dat een persoon of groep personen tijdelijk of duurzaam wordt opgenomen in het centrale bevolkingsregister

Periode: 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 27.1, onder c

Opmerking: Van een dergelijke beschikking wordt aantekening gehouden op de persoonskaart.

Waardering: V 10 jaar

(66.)

Handeling: Het bepalen dat een persoon die niet in aanmerking komt voor opneming in een bevolkingsregister, wordt ingeschreven in het verblijfregister

Periode: (1936) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 60.2

Waardering: V 10 jaar

(67.)

Handeling: Het beslissen in beroep op een bezwaarschrift tegen een besluit van een gemeentebestuur of de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters inzake de opname in/de afvoering van het bevolkingsregister

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 10 en 123.4; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 107:2

Waardering: B (3)

3.1.2.6. Vermelding van gegevens

(68.)

Handeling: Het geven van nadere voorschriften inzake de te vermelden persoonsgegevens en andere aantekeningen op een persoonskaart

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 33 en 35; gewijzigd bij het KB van 10 augustus 1938, Stb. 1938/349 en bij KB van 14 december 1956, Stb. 1956/605; alsmede zoals gewijzigd bij KB van 7 januari 1952, Stb. 1952/9, art. 27.2; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967 (Stb. 1967/442), art. 28.2–3

Opmerking: De voorschriften betreffen o.a.:

– de vermelding van de naam van de provincie bij een plaatsnaam;

– het gebruik van afkortingen ter aanduiding van het lidmaatschap van een kerkgenootschap of vereniging met een godsdienstig doel (‘vak 6’);

– de vermelding van de datum van overlijden, het nummer van de overlijdensakte, de doodsoorzaak en de naam van de arts die de lijkschouw heeft verricht;

– de vermelding dat de betreffende persoon uit het persoonsregister is afgevoerd;

– de vermelding van gegevens betreffende de uitvoering van wettelijke voorschriften (‘vak 23’)

– het waarmerken van geverifieerde gegevens;

– het goedkeuren van veranderingen van gegevens.

Waardering: B (5)

(69.)

Handeling: Het geven van nadere voorschriften inzake de wijze waarop gegevens op een persoonskaart moeten worden ingevuld

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 38.1–2 en zoals gewijzigd bij het besluit van 10 augustus 1938, Stb. 1938/349, art. 29.4, 37.2 en 39.2; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 28.1

Opmerking: De voorschriften betreffen o.a.:

– de eisen waaraan de te gebruiken schrijfmachines en inktlinten moeten voldoen;

– het in potloodschrift maken van aantekeningen op een persoonskaart (tot 1968);

– de wijze waarop doorhalingen, wijzigingen en aanvullingen op een persoonskaart moet geschieden (tot 1968).

Waardering: V, 5 jaar na wijziging of intrekking

(70.)

Handeling: Het in geval van onduidelijkheid beslissen, welke gegevens op de persoonskaart van een bepaald persoon vermeld moeten worden

Periode: (1938) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij het besluit van 10 augustus 1938, Stb. 1938/349, art. 40; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 30.2

Opmerking: Deze handeling vindt plaats, wanneer is gebleken dat de gegevens in de akten van de Burgerlijke Stand of andere bescheiden waaraan de persoonskaarten hun gegevens ontlenen, onduidelijk of onjuist zijn.

Waardering: V 10 jaar

(71.)

Handeling: Het gelasten dat een persoonskaart moet worden overgeschreven

Periode: (1938) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij het besluit van 10 augustus 1938, Stb. 1938/349, art. 37.3

Waardering: V 10 jaar

(72.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeente om bij het overschrijven van een persoonskaart niet alle gegevens over te nemen

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 129; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 112.1

Waardering: V 10 jaar

(73.)

Handeling: Het nader bepalen van de gegevens welke in het woningregister dienen te worden opgenomen

Periode: 1961–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij KB van 26 augustus 1960, Stb. 1960/373, art. 56.1, onder c; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 44.1, onder c

Waardering: B (5)

(74.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeentebestuur om het persoonsregister anders dan naar alfabetisch-lexicografische volgorde der achternamen in te richten

Periode: (1938) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij het besluit van 10 augustus 1938, Stb. 1938/349, art. 29.2; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 27.2

Waardering: V 10 jaar

(75.)

Handeling: Het (voorwaardelijk) toestaan dat een verwijzingsregister in vastbladige boekvorm wordt gehouden

Periode: (1936) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 49.2

Waardering: V 10 jaar

(76.)

Handeling: Het geven van aanwijzingen inzake de rangschikking van namen in het verwijzingsregister.

Periode: (1936) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 51.1

Waardering: B (5)

(77.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeentebestuur om het woningregister anders in te richten en bij te houden dan in het Besluit bevolkingsboekhouding is voorgeschreven

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 54.2; gewijzigd bij KB van 14 december 1956, Stb. 1956/605, art. 58; gewijzigd bij KB van 26 augustus 1960, Stb. 1960/373; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 45

Waardering: V 10 jaar

(78.)

Handeling: Het bepalen dat voor een gedeelte van een woning in het woningregister een afzonderlijke woningkaart of -blad wordt aangelegd

Periode: (1938) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij het KB van 10 augustus 1938, Stb. 1938/349, art. 55.1; gewijzigd bij het KB van 26 augustus 1960, Stb. 1960/373, art. 55.3; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 43.3

Waardering: V 5 jaar

3.1.2.7. Informatieverstrekking

(79.)

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de verstrekking van inlichten en opgaven uit het centrale bevolkingsregister en uit de persoonskaartenarchieven van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters

Periode: (1936) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 106

Waardering: B (5)

(80.)

Handeling: Het stellen van regels inzake de verzending van gegevens van naar Nederlands-Indië vertrokken personen aan de hoofden van de bevolkingsregisters aldaar

Periode: (1936) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 98.2

Waardering: B (5)

(81.)

Handeling: Het bepalen dat een grote hoeveelheid inlichtingen uit het bevolkingsregister, gevraagd ten behoeve van een ambtelijk doel dan wel door een kerkgenootschap of daarmee gelijkstaande rechtspersoon, geleidelijk binnen een bepaalde termijn worden verstrekt

Periode: 1947–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij KB van 30 september 1948, Stb. 1948/I 431, art. 103.3; Besluit bevolkingsboekhouding, 29 augustus 1967, 1967/442, art. 90.3

Waardering: B (5)

(82.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeentebestuur om het bevolkingsregister door andere personen te laten raadplegen dan door degenen die met (de verantwoordelijkheid voor) het bijhouden ervan zijn belast

Periode: 1968–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 91.2

Waardering: V 5 jaar

(83.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeentebestuur om (een deel van) het bevolkingsregister of het verblijfregister ter beschikking te stellen van anderen

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij het KB van 7 januari 1952, Stb. 1952/9, art. 105; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 93.2

Opmerking: Hiertoe is ook gerekend het verlenen van toestemming om uit het bevolkingsregister of het verblijfsregister gegevens te verstrekken met het oogmerk met behulp daarvan een schaduwregister of andere verzameling aan te leggen die ten dienste van de gemeente zal worden gebruikt.

Waardering: V 5 jaar

(84.)

Handeling: Het bepalen dat inlichtingen uit het bevolkingsregister niet of slechts in beperkte vorm of omvang mogen worden verstrekt

Periode: 1947–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij KB van 30 september 1948, Stb. 1948/I 431, art. 103.4; Besluit bevolkingsboekhouding, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 90.4

Product: O.a.:

Circulaire aan de gemeentebesturen van 13 oktober 1977, Nr. B77/2911, Directie Binnenlands Bestuur, Afd. Wetgeving en bestuurszaken inhoudende een verbod op het verstrekken van inlichtingen omtrent het lidmaatschap tot een kerkgenootschap of vereniging met een godsdienstig doel

Opmerking: Inlichtingen, gevraagd ten behoeve voor een ambtelijk doel dan wel door een kerkgenootschap of daarmee gelijkstaande rechtspersoon, vallen buiten deze regeling.

Waardering: B (5 )

(85.)

Handeling: Het gelasten dat een gemeentebestuur/de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters aan een persoon gegevens uit het bevolkingsregister verstrekt die deze persoon zelf betreffen

Periode: 1968–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 90.1

Opmerking: De Minister van Binnenlandse Zaken kan zulks op verzoek gelasten, wanneer het gemeentebestuur/de Rijksinspectie weigert de door de persoon aangevraagde gegevens te verstrekken.

Waardering: V 5 jaar

(86.)

Handeling: Het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de verstrekking van informatie door een gemeentebestuur aan het CBS ten behoeve van de bevolkingsstatistiek

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 119; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 103

Opmerking: Voor zoveel nodig, wordt deze handeling verricht na overleg met de Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken (tot 1973)/Volksgezondheid en Milieuhygiëne (vanaf 1973)

Waardering: B (5)

(88.)

Handeling: Het vaststellen van tarieven voor het verstrekken van informatie uit de bij het Rijk in beheer zijnde bevolkings- en verblijfregisters

Periode: 1948–1994

Grondslag: Wet bevolkings- en verblijfregisters, 17 april 1887, Stb. 1887/67, zoals gewijzigd bij de wet van 24 juli 1948, Stb. 1948/I 335, art. 3

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(89.)

Handeling: Het bepalen dat verstrekking van inlichtingen of opgaven uit het bevolkingsregister aan bepaalde personen en/of instellingen in bijzondere gevallen niet kosteloos geschiedt

Periode: (1936) 1945–1948

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding, 31 maart 1936 (Stb. 1936/342), art. 104.3 (b.w. Stb. 1948/I 431)

Opmerking: Het betreft hier verstrekkingen en opgaven aan personen en/of instellingen aan welke de verstrekking normaliter kosteloos geschiedt, te weten:

– een vakminister;

– een provinciaal bestuur;

– de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters;

– een gemeentebestuur;

– de Burgerlijke Stand;

– het Openbaar Ministerie;

– de Rijksstatistiek.

Waardering: B (5)

3.1.2.8. Fysiek beheer

(91.)

Handeling: Het geven van voorschriften inzake de bewaring van het persoonsregister

Periode: 1968–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 19 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 94.2

Waardering: B (5)

(92.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeentebestuur om bij de uitvoering van het besluit bevolkingsboekhouding gebruik te maken van reproducties van (een deel van) het bevolkingsregister

Periode: 1968–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 94.3

Waardering: V 5 jaar

(93.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeentebestuur om oude delen van het bevolkingsregister te vernietigen

Periode: (1938) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij KB van 10 augustus 1938, Stb. 1938/349, art. 109.3

Opmerking: Vernietiging van oude delen kan alleen plaats vinden, indien alle daarin voorkomende gegevens op een andere informatiedrager zijn gezet.

Waardering: V 5 jaar

(94.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de zorg voor de gemeentelijke persoons- en archiefregisters

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 91.3

Waardering: B (1, 5)

3.1.2.9. Controle en toezicht

(96.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeentebestuur om af te wijken van de regel dat het eenmaal per jaar bij schriftelijke aanschrijving of visitatie van de woningen het bevolkingsregister op juistheid en volledigheid moet controleren

Periode: (1938) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, zoals gewijzigd bij het besluit van 10 augustus 1938, Stb. 1938/349, art. 111.3

Waardering: V 5 jaar

(97.)

Handeling: Het gelasten dat een gemeentebestuur de betrouwbaarheid van de plaatselijke bevolkingsboekhouding onderzoekt

Periode: 1968–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 96

Waardering: V 5 jaar

3.1.2.10. Automatisering

(103.)

Handeling: Het verschaffen van administratienummers aan een gemeentebestuur ten behoeve van een geautomatiseerde bevolkingsadministratie

Periode: 1968–

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, zoals gewijzigd bij het besluit van 29 februari 1968, Stb. 1968/..., art. 28.2

Waardering: V 10 jaar

(104.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeentebestuur om het bijhouden van persoonskaarten stop te zetten

Periode: 1989–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, zoals gewijzigd bij het besluit van 8 december 1989, Stb. 1989/565, art. 95:3

Opmerking: Een dergelijke toestemming kon gegeven worden aan een gemeentebestuur dat zijn bevolkingsregister geautomatiseerd had. De toestemming betrof alleen de bijhouding van het papieren persoonskaartenregister.

Na toestemming zijn in de gemeente de persoonsgegevens alleen nog digitaal beschikbaar.

Waardering: B (4)

(105.)

Handeling: Het instellen van de Commissie Automatisering Gemeentelijke Bevolkingsboekhouding

Periode: 1980–ca. 1984

Product: Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, 9 februari 1981, Nr. B80, 3370

Waardering: B (4)

(106.)

Handeling: Het benoemen van leden van de Commissie Automatisering Gemeentelijke Bevolkingsboekhouding

Periode: 1980–ca. 1984

Product: Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, 9 februari 1981, Nr. B80, 3370

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

3.1.2.11. Operationalisering

(371.)

Handeling: Het samenstellen van materiaal ter ondersteuning van de operationalisatie

van de GBA

Periode: (1994) 2000–

Bron Onder meer: Handleiding Operationele Procedures GBA

Product: naslagwerken, handleidingen (bijv. Handleiding Operationele Procedures GBA)

Waardering: V 10 jaar na vervanging

3.1.3. Bevolkingsadministratie: Centrale Personenadministratie (CPA)

3.1.3.1. Voorgeschiedenis

Commissie Automatisering Inlichtingen Bevolkingsregisters (‘Commissie-Simons’)

(110.)

Handeling: Het instellen van de Commissie Automatisering Inlichtingen Bevolkingsregister (‘Commissie-Simons’)

Periode: 1963–1967

Product: Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, 10 oktober 1963/Nr. B63/2120 Afdeling BB, Stcrt. 1963/203

Waardering: B (4)

(111.)

Handeling: Het benoemen van leden van de Commissie Automatisering Inlichtingen Bevolkingsregister (‘Commissie-Simons’)

Periode: 1963–1967

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

Commissie Registratie Persoonsgegevens (Commissie-Westerhout)

(113.)

Handeling: Het instellen van de Commissie Registratie Persoonsgegevens (Commissie-Westerhout)

Periode: 1968–1969

Product: Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, 29 januari 1968/Nr. CG68/U146 Directie O.A.R., Stcrt. 1968/25

Waardering: B (4)

(114.)

Handeling: Het benoemen van leden van de Commissie Registratie Persoonsgegevens (Commissie-Westerhout)

Periode: 1968–1969

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

3.1.3.2. Algemene regelgeving

(116.)

Handeling: Het voorbereiden van de wet op de Centrale Personenadministratie

Periode: ca. 1970–1989

Product: Wetsvoorstel op de Centrale Personenadministratie

Opmerking: Het wetsvoorstel werd op 22 januari 1982 bij de Tweede Kamer ingediend en in 1989 ingetrokken.

Waardering: B (1)

3.1.3.3. Praktijkproef CPA

(120.)

Handeling: Het instellen van een Begeleidingscommissie voor de proef inzake de Centrale Personenadministratie

Periode: 1974–1989

Bron Toespraak van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 21 okt. 1974, Stcrt. 1974/205

Waardering: B (4)

(123.)

Handeling: Het stellen van regels voor een praktijkproef Centrale Personenadministratie

Periode: 1976–1989

Grondslag: o.a Besluit van de Minister-President (Stcrt. 1975/50)

Product: Reglement proefbestand CPA, Stcrt. 1976/70

Waardering: B (1, 5)

(124.)

Handeling: Het aanleggen en bijhouden van een proefbestand Centrale Personenadministratie

Periode: 1976–1989

Grondslag: Reglement proefbestand CPA, Stcrt. 1976/70, art. 6

Opmerking: Houder van het proefbestand was de Directeur Overheidsorganisatie en -automatisering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Waardering: V 10 jaar

(125.)

Handeling: Het geven van een opdracht aan een bewerker tot het verrichten van werkzaamheden aan het proefbestand CPA

Periode: 1976–1989

Grondslag: Reglement proefbestand CPA, Stcrt. 1976/70, art. 7

Opmerking: Het betreft o.a. het geven van een opdracht tot de technische verwerking van de gegevens, ontleend aan de persoonsregisters van de gemeenten die aan het experiment deelnemen.

Waardering: V 5 jaar

(126.)

Handeling: Het houden van toezicht op de werkzaamheden van de bewerker aan het proefbestand CPA

Periode: 1976–1989

Grondslag: Reglement proefbestand CPA, Stcrt. 1976/70, art. 7

Waardering: V, 10 jaar

(127.)

Handeling: Het beslissen in beroep tegen de weigering van een gemeentebestuur aan een geregistreerde inzage te geven in de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens in het proefbestand CPA

Periode: 1976–1989

Grondslag: Reglement proefbestand CPA, Stcrt. 1976/70, art. 10

Waardering: B (3)

(129.)

Handeling: Het houden van toezicht op de naleving van de maatregelen die in het kader van de proef CPA genomen zijn ter bescherming van de privacy van de burgers in de deelnemende gemeenten

Periode: 1976–1989

Grondslag: Reglement proefbestand CPA, Stcrt. 1976/70, art. 13

Waardering: B (2, 5)

(130.)

Handeling: Het beslissen in beroep op bezwaren tegen de werking van het proefbestand CPA zoals dat in het Reglement proefbestand CPA is voorgeschreven

Periode: 1976–1989

Grondslag: Reglement proefbestand CPA, Stcrt. 1976/70, art. 12.2

Waardering: B (3)

3.1.4. Bevolkingsadministratie: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

3.1.4.1. Algemene regelgeving

(131.)

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van het Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Periode: 1984–1994

Grondslag: Wet Bevolkings- en verblijfregisters, 17 april 1887, Stb 1887/67, zoals gewijzigd bij de wet van 24 juli 1948, Stb. 1948/I, 393, art. 1

Product: Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 5 oktober 1990 (Stb. 1990/539)

Waardering: B (1)

(132.)

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van het Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1990/539)

Periode: 1991–1994

Grondslag: Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 9, 12, 17, 20 en 30

Product: Regeling voorbereiding GBA, 16 augustus 1991, GBA91/U60/DGOB/Projectbuereau GBA (Stcrt. 1991/172)

Opmerking: In de Regeling voorbereiding GBA werden nadere regels gesteld inzake:

– persoonslijsten

– verwijsgegevens

Waardering: B (1, 5)

(133.)

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA)

Periode: 1984–1998

Product: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 9 juni 1994 (Stb. 1994/494)

Waardering: B (1)

(134.)

Handeling: Het voorbereiden van een amvb waarbij nadere regels gesteld worden inzake de uitvoering van de Wet GBA

Periode: 1994–1998

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, passim

Product: Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 12 september 1994 (Stb. 1994/691)

Waardering: B (1, 5)

(135.)

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van de Wet GBA en het Besluit GBA

Periode: 1994–1998

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, passim; Besluit GBA, 12 september 1994, Stb. 1994/691, passim

Product: Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 23 september 1994/GBA94/U128 (Stcrt. 1994/187)

Waardering: B (1, 5)

3.1.4.2. Structureel periodiek overleg

(370.)

Handeling: Het voeren van structureel periodiek overleg inzake de GBA met

representatieve vertegenwoordigers van gemeenten, afnemers en derden

Periode: (1994) 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet

GBA (Stb. 2000, 154), art. 23a

Product: agenda’s, notulen, besluitenlijsten

Opmerking: Dit overleg wordt ook wel het ‘gebruikersoverleg’ genoemd. Voorheen was

dit het ‘GBA-platform’.

Waardering: B (5)

3.1.4.3. Begeleidingsgroep GBA

(136.)

Handeling: Het instellen van de Begeleidingsgroep GBA

Periode: 1989–ca. 1995

Product: Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, 31 mei 1989/GBA 88/14/U 9, Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur (Stcrt. 1989/130)

Waardering: B (4)

3.1.4.4. Praktijkproeven

(138.)

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van de Regeling praktijkproef GBA

Periode: 1988–1994

Product: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, DGOB, Stcrt. 1988/241

Waardering: B (1, 5)

(139.)

Handeling: Het vaststellen van een draaiboek Praktijkproef GBA

Periode: 1988–1994

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, art. 3.2, onder a

Opmerking: Het draaiboek omvat het geheel van richtlijnen met betrekking tot de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de praktijkproef dient plaats te vinden.

Waardering: B (5)

(140.)

Handeling: Het vaststellen van het tijdstip van aanvang van een fase van de praktijkproef GBA

Periode: 1988–1994

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, art. 4.2

Product: – Besluit van de directeur-generaal Openbaar Bestuur, 2 januari 1989/GBA/4/U32 (Stcrt. 1989/11);

– Besluit van de directeur-generaal Openbaar bestuur, 7 september 1989/GBA 88/4/U89 (Stcrt. 1989, 224)

Opmerking: De praktijkproef GBA bestond uit drie fasen: voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Waardering: B (5)

(141.)

Handeling: Het besluiten dat de praktijkproef GBA wordt beëindigd, voortgezet of hervat

Periode: 1988–1994

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, art. 4.5

Product: Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, 31 mei 1990/GBA 88/4/U11, Stcrt. 1990/121

Waardering: B (5)

(142.)

Handeling: Het vaststellen van het aantal gemeenten dat deelneemt aan de praktijkproef GBA

Periode: 1988–1994

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, art. 4.4

Waardering: B (5)

(143.)

Handeling: Het aanwijzen van gemeenten, afnemers en derden die aan de praktijkproef GBA zullen deelnemen

Periode: 1988–1994

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, art. 5.1, 6.1 en 7.1

Opmerking: De betreffende partijen werden in de aanwijzing gekend.

Waardering: B (5)

(144.)

Handeling: Het evalueren van de praktijkproef GBA

Periode: 1988–1994

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, art. 14.1

Product: Evaluatierapport

Waardering: B (2, 5)

(145.)

Handeling: Het benoemen van de voorzitter en de leden van de Commissie van toezicht praktijkproef GBA

Periode: 1988–1990

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, art. 15.2 (b.w. Stcrt. 1990/121)

Opmerking: De benoeming vindt plaats in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De namen van de voorzitter en de leden zijn opgesomd in een artikel in de Staatscourant van 4 januari 1989 (Stcrt. 1989/3), p. 1.

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

(148.)

Handeling: Het vaststellen van het Draaiboek praktijkproef CBS

Periode: 1993

Grondslag: Regeling voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 16 augustus 1991, Nr. GBA91/U60, DGOB/Projectbureau GBA, Stcrt. 1991/172, zoals gewijzigd bij de regeling van 22 april 1993, Nr. GBA93/N33, DGOB/GBA (Stcrt/1993/82) art. 37.2

Waardering: B (2, 5)

(149.)

Handeling: Het vaststellen van een Draaiboek praktijkproef vestigingsregister

Periode: 1994

Grondslag: Tijdelijke regeling beproeving vestigingsregister, 28 april 1994, GBA 94/U45, DGOB/Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, Stcrt. 1994/83, art. 2.1

Waardering: B (5)

3.1.4.5. Centrale registers

(150.)

Handeling: Het aanleggen, inrichten en bijhouden van het centraal bevolkingsregister

Periode: 1994–1998

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 130

Opmerking: Tot op heden heeft de handeling geen neerslag opgeleverd.

Waardering: B (5)

(151.)

Handeling: Het overdragen van het houderschap van de basisadministratrie van het centrale bevolkingsregister aan een gemeentebestuur

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 38.1; Wet GBA, 9 juni 1994 (Stb. 1994/494), art. 130.7

Opmerking: De overdracht geschiedt met instemming van het betrokken gemeentebestuur.

Tot op heden heeft de handeling geen neerslag opgeleverd.

Waardering: B (5)

(152.)

Handeling: Het stellen van regels inzake de overdracht van het houderschap van de basisadministratie van het centrale bevolkingsregister

Periode: 1994–1998

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 130.8

Opmerking: Tot op heden heeft de handeling geen neerslag opgeleverd.

Waardering: B (1, 5)

(153.)

Handeling: Het aanleggen, inrichten en bijhouden van het vestigingsregister

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, zoals gewijzigd bij besluit van 16 maart 1994, Stb. 1994/247, art. 34a.2; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 112

Opmerking: Het houderschap van het vestigingsregister werd in 1996 overgedragen aan het gemeentebestuur van ’s-Gravenhage.

Waardering: B (5)

(154.)

Handeling: Het overdragen van het houderschap van het vestigingsregister en de zorg voor andere centrale registers aan een gemeentebestuur

Periode: 1994–1998

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 119.1 en .3, 138.2 en 139; Besluit, GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 76, 92–93

Product: Regeling overdracht vestingsregister en centrale registers, 12 juli 1996, GBA96/U89, DGOB, GBA (Stcrt. 1996/176)

Opmerking: Hieronder begrepen is het stellen van regels inzake de zorg voor deze registers.

Bij de Regeling van 1996 werden het houderschap van het vestigingsregister en de zorg voor het centrale bevolkingsregister, het persoonskaartarchief en het schakelregister overgedragen aan het gemeentebestuur van ’s-Gravenhage.

De overdracht geschiedt met instemming van het betrokken gemeentebestuur.

Waardering: B (5)

(155.)

Handeling: Het aanleggen, inrichten en bijhouden van het centraal archief van overledenen

Periode: 1994–1998

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 142.2

Waardering: B (5)

(156.)

Handeling: Het treffen van een regeling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen over wie gegevens zijn vastgelegd in het centraal archief van overledenen

Periode: 1994–1998

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 142.2

Waardering: B (1)

(157.)

Handeling: Het aanwijzen van personen die rechtstreeks toegang hebben tot het centraal archief van overledenen

Periode: 1994–1998

Grondslag: Regeling GBA, 23 september 1994, GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 51.1

Waardering: V 10 jaar na eindigen van aanwijzing

3.1.4.6. Persoonslijsten

(158.)

Handeling: Het aanwijzen van een persoon die in verband met zijn bijzondere verblijfsrechtelijke status niet in aanmerking komt voor inschrijving in de GBA

Periode: 1994–1998

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 32.1

Waardering: B (5)

(160.)

Handeling: Het vaststellen van het tijdstip waarop het gegeven uit het ‘vak 23’ van de persoonskaart van de persoonslijsten verwijderd wordt

Periode: 1994–1998

Grondslag: Wet GBA 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 129.3

Waardering: B (5)

(161.)

Handeling: Het stellen van regels inzake de bewaring van geschriften en andere bescheiden die een gemeente gebruikt in verband met de bijhouding van de basisadministratie

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 46

Waardering: B (1, 5)

(162.)

Handeling: Het aanwijzen van afnemers die aan een gemeentebestuur inlichtingen moeten verschaffen welke van belang zijn voor het bijhouden van persoonslijsten in de basisadministratie

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 62.2

Waardering: B (5)

(163.)

Handeling: Het stellen van regels inzake de gevallen waarin en de wijze waarop een afnemer aan een gemeentebestuur inlichtingen moet verstrekken, welke van belang zijn voor het bijhouden van persoonslijsten

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 62.3

Waardering: B (1, 5)

(164.)

Handeling: Het voorbereiden van een koninklijk besluit tot vaststelling van een datum waarop aan alle personen die in het persoonsregister zijn opgenomen, een administratienummer moet zijn toegekend

Periode: 1991–1994

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 3.1

Waardering: B (1, 5)

(165.)

Handeling: Het vaststellen van de wijze waarop het administratienummer wordt toegekend

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 3.3; Wet GBA 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 50.1

Waardering: B (5)

(166.)

Handeling: Het stellen van regels inzake de opname van gegevens over het SOFI-nummer in de persoonslijsten

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 3.3; Wet GBA 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 50.1

Waardering: B (1, 5)

3.1.4.7. Systeembeschrijving

(167.)

Handeling: Het vaststellen van een systeembeschrijving

Periode: 1988–1998

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, art. 3.2, onder b; Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 20, onder c, art. 30; Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 11 en 43

Product: Onder meer:

– Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 19 september 1994, GBA 94/U117 (Stcrt. 1994, 187);

– Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 19 september 1994, GBA 94/U118 (Stcrt. 1994/187);

– Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 20 september 1996, GBA96/U188 (Stcrt. 1996/200);

– Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 18 december 1997, GBA97/N333 (Stcrt. 1997/157);

– Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, 25 juni 1998, GBA98/U132 (Stcrt. 1998/118)

Waardering: B (5)

(169.)

Handeling: Het stellen van regels inzake het verschaffen van inlichtingen door een gemeente of afnemer in verband met het wijzigen van de systeembeschrijving

Periode: 1994–1998

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 19.2; Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 39.1

Waardering: B (1, 5)

(170.)

Handeling: Het vaststellen van een tegemoetkoming in de kosten voor gemeenten en afnemers in verband met een wijziging van de systeembeschrijving

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 43

Opmerking: De tegemoetkoming wordt vastgesteld in overleg met de gemeenten en de afnemers.

Waardering: B (5)

(172.)

Handeling: Het vaststellen van de wijze waarop de houder van een basisadministratie de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1998)/de Minister van GSI (vanaf 1998) op de hoogte stelt van voorvallen die op grond van de systeembeschrijving voor melding in aanmerking komen

Periode: 1991–1998

Grondslag: Regeling voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 16 augustus 1991, Nr. GBA91/U60, DGOB/Projectbureau GBA, Stcrt. 1991/172, art. 18

Waardering: B (5)

(173.)

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de geautomatiseerde systemen en het netwerk van de GBA

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 41

Opmerking: De nadere regels worden pas vastgesteld, nadat de betrokken gemeenten en de afnemers de mogelijkheid is geboden hun zienswijzen naar voren te brengen omtrent het desbetreffende voorstel. (Besluit GBA, art. 42).

Waardering: B (1, 5)

(175.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de inrichting, werking en beveiliging van een basisadministratie van een gemeente die niet in het bezit is van een ministeriële toestemming tot aansluiting op het datacommunicatienetwerk

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 89

Opmerking: Dit betreft ook regels inzake de verstrekking van gegevens uit een dergelijke basisadministratie

Waardering: B (1, 5)

(177.)

Handeling: Het beschikken op een verzoek van een afnemer en een gemeentebestuur om bij de systematische verstrekking van gegevens af te wijken van de systeembeschrijving

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 64.2

Waardering: V 10 jaar

3.1.4.8. Schouwing en toetsing

(178.)

Handeling: Het aanwijzen van personen tot het verrichten van de toetsing en de schouwing

Periode: 1989–1998

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, zoals gewijzigd bij regeling van 8 mei 1989/GBA/4/U65, Stcrt. 1989/126, art. 8.1 onder g; Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 22.5;

Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 9.3 en 18.3

Waardering: V 5 jaar na einde aanwijzing

(179.)

Handeling: Het vaststellen van het tijdstip waarop de gemeentebesturen moeten voldoen aan de regels omtrent de technische en administratieve inrichting en werking en de beveiliging van de basisadministraties

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 47

Opmerking: Het betreft hier tevens het tijdstip waarvóór een gemeentebestuur bij de minister een verzoek tot ingebruikneming van de basisadministratie moet hebben ingediend.

Het tijdstip wordt pas vastgesteld, nadat de gemeenten de gelegenheid is geboden hun zienswijze omtrent het voorgestelde tijdstip naar voren te brengen.

Het vastgestelde tijdstip wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Waardering: B (5)

(180.)

Handeling: Het vaststellen van de onderdelen van een basisadministratie van een gemeente die onderzocht moeten worden, alvorens toestemming tot aansluiting op het GBA-netwerk kan worden verleend

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 22.4; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 9.2

Waardering: B (5)

(181.)

Handeling: Het (doen) verrichten van de schouwing en de toetsing van de basisadministratie van een gemeente

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 22.3 en 24.1; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 9.1

Waardering: V 10 jaar

(184.)

Handeling: Het geven van een aanwijzing aan een gemeentebestuur inzake de inrichting, de werking of de beveiliging van een ondeugdelijk bevonden basisadministratie

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 24.3; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 12.1

Waardering: B (5)

(185.)

Handeling: Het vaststellen van een formulier waarmee een gemeentebestuur de Minister van Binnenlandse Zaken kennis geeft van voorgenomen wijzigingen in zijn basisadministratie

Periode: 1994–1998

Grondslag: Regeling GBA, 23 september 1994, GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 15.2

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(186.)

Handeling: Het vaststellen van de onderdelen van de voorzieningen van een afnemer/derde die onderzocht moeten worden, alvorens toestemming tot aansluiting op het GBA-netwerk kan worden verleend

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 26.4; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 18.2

Waardering: B (5)

(187.)

Handeling: Het (doen) verrichten van de schouwing en de toetsing van de voorzieningen waarmee een afnemer berichten over het netwerk verzendt en ontvangt

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 26.3 en 28.1; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 18.1

Waardering: B (5)

(188.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent het verschaffen van inlichtingen over apparatuur en programmatuur door de houder van een basisadministratie/een afnemer

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 39

Waardering: B (1, 5)

(190.)

Handeling: Het geven van een aanwijzing aan een afnemer inzake de inrichting, de werking of de beveiliging van een ondeugdelijk bevonden systeem

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 28.3

Waardering: V 10 jaar

(191.)

Handeling: Het stellen van regels inzake het onderzoeken van het vestigingsregister

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, zoals gewijzigd bij het besluit van 16 maart 1994, Stb. 1994/247, art. 34a.1

Product: Tijdelijke regeling beproeving vestigingsregister, 28 april 1994, GBA 94/U45, DGOB/Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, Stcrt. 1994/83

Waardering: B (1, 5)

(193.)

Handeling: Het geven van een aanwijzing aan de beheerder van het vestigingsregister inzake de inrichting, de werking of de beveiliging van het vestigingsregister, indien deze ondeugdelijk bevonden is

Periode: 1994–1998

Grondslag: Regeling GBA, 23 september 1994, GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 43.1

Waardering: V 10 jaar

3.1.4.9. Netwerk

(194.)

Handeling: Het aanleggen en instandhouden van een datacommunicatienetwerk voor het verzenden en ontvangen van GBA-berichten

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 21; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 4.1

Waardering: V 10 jaar na vervanging

(195.)

Handeling: Het sluiten van een contract met een netwerkdiensten-leverancier waaraan de aanleg en instandhouding van het datacommunicatienetwerk (gedeeltelijk) wordt uitbesteed

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 22.1; Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 23 september 1994/GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 5

Waardering: V 10 jaar na vervanging

(196.)

Handeling: Het treffen van voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de over het GBA-netwerk verstuurde berichten

Periode: 1994–1998

Grondslag: Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 23 september 1994/GBA94/U128, art. 4.1

Waardering: V 10 jaar na vervanging

(197.)

Handeling: Het stellen van voorschriften en beperkingen inzake het gebruik van het datacommunicatienetwerk

Periode: 1991–1994

Grondslag: Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 22.9

Waardering: B (1, 5)

(198.)

Handeling: Het vaststellen van een limiet voor handelingen in verband met het datacommunicatienetwerk

Periode: 1994–1998

Grondslag: Regeling GBA, 23 september 1994, GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 14

Waardering: B (5)

3.1.4.10. Aansluiting op het netwerk door gemeenten

(199.)

Handeling: Het vaststellen van een formulier voor het indienen van een verzoek van een gemeentebestuur om aansluiting op het GBA-netwerk

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 48.1

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(200.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeentebestuur tot aansluiting van de basisadministratie op het GBA-netwerk

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 22.2; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 7.1 en 9.1

Waardering: V 10 jaar

3.1.4.11. Aansluiting op het netwerk door gemeenten

(201.)

Handeling: Het vaststellen van een formulier voor het indienen van een verzoek van afnemer of derde om aansluiting op het GBA-netwerk

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 49

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(203.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een afnemer of derde tot aansluiting op het GBA-netwerk

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 26.2; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 17.1 en 18.1

Waardering: V 10 jaar

(203a.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de bekendmaking van een autorisatiebesluit

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 20, onder b

Waardering: B (1, 5)

3.1.4.12. Gegevensverstrekking uit een basisadministratie

(204.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de indiening van een verzoek om verstrekking van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 5 oktober 1990 (Stb. 1990/539), art. 20, onder a

Waardering: B (1, 5)

(205.)

Handeling: Het stellen van andere regels inzake het verstrekken van gegevens uit het schakelregister van de (opgeheven) Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters

Periode: 1994–1998

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 140.4

Waardering: B (1, 5)

3.1.4.13. Gegevensverstrekking aan het CBS

(211.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de verzending van gegevens aan het CBS

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 68.3

Opmerking: De handeling wordt verricht in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken.

Waardering: B (1, 5)

3.1.4.14. Afstemmingsberichten

(213.)

Handeling: Het bepalen welke berichten worden aangemerkt als afstemmingsberichten

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 69.1

Waardering: B (5)

(214.)

Handeling: Het stellen van regels inzake de uitwisseling van gegevens tussen een afnemer/bijzondere derde enerzijds en de Minister van Financiën anderzijds

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 90

Opmerking: Deze handeling wordt verricht in overeenstemming met de Minister van Financiën.

Waardering: B (1, 5)

(217.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Financiën inzake het verlenen van toestemming aan een afnemer/een derde om zijn gegevens met behulp van de gegevens van de Rijksbelastingdienst af te stemmen op de gegevens in de GBA

Periode: 1994–2001

Grondslag: Regeling GBA, 23 september 1994, GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 48.1

Waardering: V 10 jaar

3.1.4.15. Bewerking

(218.)

Handeling: Het machtigen van een gemeentebestuur tot het laten verrichten van werkzaamheden aan een basisadministratie door een bewerker

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 31.2; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 15

Waardering: V 10 jaar

3.1.4.16. Kosten

(221.)

Handeling: Het begroten van de kosten van de instandhouding en het gebruik van het datacommunicatienetwerk over het volgende jaar

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 4.1

Opmerking: De begroting bestaat uit:

– een raming van de kosten;

– een raming van het aantal berichten over het datacommunicatienetwerk;

– een raming van de kosten die samenhangen met de verzending van die berichten;

– een raming van de bijdragen van de gezamenlijke gebruikers en van de gezamenlijke gemeenten.

Waardering: V 5 jaar

(222.)

Handeling: Het vaststellen van de gemaakte kosten van de instandhouding en het gebruik van het datacommunicatienetwerk over het afgelopen jaar, alsmede van de bijdragen daarin van de gemeenten en gebruikers

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 4.2

Waardering: V 7 jaar

(223.)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van de prijs per bericht dat ten behoeve van gebruikers over het datacommunicatienetwerk wordt verzonden

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 4.2, onder a

Waardering: V 5 jaar

(224.)

Handeling: Het vaststellen welke berichten worden aangemerkt als berichten die ten behoeve van gebruikers over het datacommunicatienetwerk zijn verzonden

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 5.7

Waardering: B (5)

(225.)

Handeling: Het bij een gemeente in rekening brengen van de bijdrage in de kosten voor de instandhouding en het gebruik van het GBA-netwerk

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 7.7

Waardering: V 7 jaar

(226.)

Handeling: Het maandelijks bij een gebruiker in rekening brengen van de bijdrage in de kosten voor de instandhouding en het gebruik van het GBA-netwerk

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 5.8

Waardering: V 7 jaar

(228.)

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de kosten van de instandhouding en het gebruik van het GBA-netwerk en de bijdragen hierin van gebruikers en gemeenten

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 10

Waardering: B (1, 5)

(229.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent heffingen in verband met het verstrekken van gegevens uit de door de Minister van Binnenlandse Zaken gehouden registraties

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 94

Opmerking: De registraties die door de Minister van Binnenlandse Zaken gehouden worden, zijn:

– het centraal bevolkingsregister

– het persoonskaartenarchief

– het schakelregister

– het centraal archief van overledenen

Waardering: B (1, 5)

(230.)

Handeling: Het vaststellen van een tarief voor afstemmingsberichten

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 69.6

Product: Regeling

Opmerking: Het tarief wordt pas vasgesteld, nadat de gemeenten, de betrokken afnemers en de bijzondere derden de mogelijkheid is geboden hun zienswijze naar voren te brengen.

Waardering: V 5 jaar na vervanging tarief

(231.)

Handeling: Het in rekening brengen van een afwijkend tarief voor afstemmingsberichten bij afnemers en bijzondere derden

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 69.3

Opmerking: Het tarief voor afstemmingsberichten wijkt af van het tarief voor overige berichten.

Waardering: V 7 jaar

(233.)

Handeling: Het vaststellen van een raming van de verwachte kosten van de verzending van afstemmingsberichten, alsmede van het verwachte aantal afstemmingsberichten

Periode: 1994–1998

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 69.9

Waardering: V 5 jaar

3.1.5. Reisdocumenten

3.1.5.1. Algemene handelingen

(234.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en coördineren van het beleid betreffende reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotitie’s, rapporten, adviezen, evaluaties.

Waardering: B (1)

(235.)

Handeling: Het evalueren van het beleid betreffende reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotitie’s, rapporten, adviezen, evaluaties.

Waardering: B (2)

(236.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving betreffende reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten

Opmerking: Het betreft hier wet- en regelgeving die niet als product van een andere handeling in dit onderzoek zijn opgenomen.

Waardering: B (1)

(237.)

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering: B (3)

(238.)

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anders op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Grondslag: Grondwet 1938/1946/1948, art. 97; Grondwet 1953/1956/1963/1972, art. 104; Grondwet 1983/1987/1995, art. 68

Product: Brieven, notities

Waardering: B (2, 3)

(239.)

Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Brieven, notities

Waardering: B (3)

(240.)

Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende reisdocumenten en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief-rechtelijke organen

Periode: 1945–1998

Product: Beschikkingen, verweerschriften

Waardering: V 10 jaar

(241.)

Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen betreffende reisdocumenten en het presenteren van Nederlandse standpunten terzake in intergouvernementele organisaties

Periode: 1945–1998

Product: Internationale regelingen, nota’s, notities, rapporten

Waardering: B (1)

(242.)

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Brieven, notities

Waardering: V 3 jaar

(243.)

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Voorlichtingsmateriaal

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid handeling 1.

Waardering: V 3 jaar (N.B.: Van het voorlichtingsmateriaal wordt één exemplaar bewaard; de voorbereidende stukken worden vernietigd.)

(244.)

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Offerte’s, brieven, rapport

Waardering: B (1, 2)

(245.)

Handeling: Het begeleiden van intern en extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de beleidsdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Notities, notulen, brieven

Waardering: V 5 jaar

(246.)

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van intern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Waardering: V 5 jaar

(247.)

Handeling: Het financieren van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Rekeningen, declaraties

Waardering: V 7 jaar

(248.)

Handeling: Het op aanvraag verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn op het beleidsterrein van de reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Beschikking

Waardering: V 7 jaar

(249.)

Handeling: Het (bij KB) instellen van commissies voor advisering over het beleid en wet- en regelgeving ten aanzien van de reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Instellingsbesluit

Opmerking: Het betreft hier commissies waarvan de instelling niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: B (4)

(250.)

Handeling: Het (bij KB) benoemen van leden, plaatsvervangende leden, secretaris en adjunct-secretaris(sen) van adviescommissies

Periode: 1945–1998

Product: Koninklijk Besluit, instellingsbeschikking

Opmerking: Het betreft hier commissies waarvan de benoeming van leden niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

(251.)

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het beleidsterrein reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Opmerking: Het betreft hier organisatie-eenheden waarvan de instelling niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: B (4)

(252.)

Handeling: Het deelnemen aan een advies- of overlegcommissie op het beleidsterrein van de reisdocumenten waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij het ministerie berust

Periode: 1945–1998

Product: Benoemingsvoordracht, lidmaatschapsarchief

Waardering: V 5 jaar

(253.)

Handeling: Het deelnemen aan het bestuur van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van de reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Bestuurs(lidmaatschaps)archief

Waardering: V 10 jaar

(254.)

Handeling: Het oprichten en in stand houden van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van de reisdocumenten

Periode: 1945–1998

Product: Oprichtingsakte, statuten, verslaglegging naar de oprichters zoals jaarverslagen

Opmerking: Te denken valt aan stichtingen die door de overheid (mede) zijn opgericht ten behoeve van de bevolkingsadministratie.

Waardering: B (5)

3.1.5.2. Algemene regelgeving

(255.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Paspoortwet

Periode: ca. 1970–1998

Product: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498

Waardering: B (1)

(256.)

Handeling: Het aanwijzen van een document als reisdocument

Periode: 1992–1998

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 2.1, onder g

Waardering: B (5)

(257.)

Handeling: Het vaststellen van de geldigheidsduur, de territoriale geldigheid en het model van een reisdocument

Periode: 1992–1998

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 2.2; vernummerd tot art. 2.3

Waardering: B (5)

(258.)

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van de Paspoortwet

Periode: ca. 1991–1998

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, passim; Besluit paspoortgelden, 8 november 1991 (Stb. 1991/563), art. 3, 5, 7; zoals gewijzigd, art. 7a

Product: – Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 (Stcrt. 1994/188)

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995 (Stcrt.1994/188)

– Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995 (Stcrt. 1994/188)

– Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995 (Stcrt. 1994/188)

Waardering: B (1, 5)

(265.)

Handeling: Het opstellen van een lijst van landen die (mogelijk) geen personen toelaten die blijkens hun paspoort in een bepaald ander land zijn geweest

Periode: 1991–1998

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, van 31 augustus 1994, Stb. 1994/188, art. 30.2

Opmerking: Deze handeling wordt verricht na overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken.

Waardering: B (5)

3.1.5.3. Fysiek en administratief beheer

(267.)

Handeling: Het sluiten van een contract met een leverancier inzake de vervaardiging en leverantie van reisdocumenten

Periode: 1992–1998

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art.2.2; vernummerd bij wijziging van de Paspoortwet, art. 7, eerste lid

Waardering: V 10 jaar na einde verplichtingen

(268.)

Handeling: Het bestellen van blanco reisdocumenten en standaardformulieren

Periode: 1991–1998

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 45.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 78.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 81.2; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 47.1

Waardering: V 5 jaar

(270.)

Handeling: Het registreren van personen, bevoegd gemachtigd tot bestelling van blanco reisdocumenten en standaardformulieren, alsmede van hun gemachtigden

Periode: 1991–1998

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 46.1;

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 79.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 82.1; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 48.1

Waardering: V 5 jaar

(272.)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van het maximum aantal te bestellen reisdocumenten voor een tot bestelling bevoegde autoriteit

Periode: 1991–1998

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 81.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995, 31 augustus 1998, art. 72.1

Waardering: V 5 jaar

(274.)

Handeling: Het beschikken op een verzoek van een burgemeester om de vastgestelde maximum bestelomvang te overschrijden

Periode: 1991–1998

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 81.2 en .4

Waardering: V 5 jaar

(275.)

Handeling: Het aanwijzen van een instelling waarbij de voor de opmaak van reisdocumenten benodigde pennen en inktlinten dienen te worden besteld

Periode: 1991–1998

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 88.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 93.1; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 56

Waardering: V 5 jaar na einde aanwijzing

(276.)

Handeling: Het verstrekken van paspoortpennen en inktlinten voor de documentenprinter aan autoriteiten op de Nederlandse Antillen of Aruba

Periode: 1991–1998

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 80

Waardering: V 5 jaar

(277.)

Handeling: Het registreren van droogstempels

Periode: 1991–1998

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 54.2; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 89.3; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 94.3

Opmerking: Het betreft droogstempels die bij de gemeente ’s-Gravenhage, de diplomatieke en consulaire posten en de gouverneur van de Nederlansdee Antillen of Aruba bij de opmaak van reisdocumenten worden gebruikt.

Waardering: B (5)

3.1.5.4. Beveiliging

(278.)

Handeling: Het nader bepalen van de waardebergingsindicatie van de kluis waarin door een gemeentebestuur de voorraad reisdocumenten wordt opgeslagen

Periode: 1991–1998

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 59.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 92.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 97.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995, 31 augustus 1995, Stcrt. 1994/188, art. 84.1

Waardering: V 5 jaar

3.1.5.5. Vervalsing

(282.)

Handeling: Het opstellen van een lijst van toetsingspunten aan de hand waarvan een tot verstrekking bevoegde autoriteit kan nagaan of met een reisdocument enige onregelmatigheid is gepleegd

Periode: 1991–1998

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 95.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 100.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 87.1; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994, 188, art. 63.1

Waardering: B (5)

(283.)

Handeling: Het bewaren en vernietigen van in beslag genomen valse of vervalste paspoorten

Periode: 1945–1998

Bron interview dhr. Kloosterboer

Waardering: V 5 jaar na vernietiging

3.1.5.6. Weigering en vervallenverklaring

(296.)

Handeling: Het opstellen en bijhouden van een register van personen ten aanzien van wie gronden tot weigering of vervallenverklaring van het paspoort bestaan

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.3 en 47.4

Product: Register paspoortsignalering

Opmerking: Het betreft een doorlopend register.

Waardering: B (5)

(297.)

Handeling: Het vaststellen van een reglement voor het register paspoortsignalering

Periode: 1992–1998

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.6

Product: Privacyreglement register paspoortsignalering (Stcrt. 1991/235)

Opmerking: De Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988/665) schrijft voor dat voor een persoonsregistratie van het Rijk een reglement wordt vastgesteld (art. 19), en geeft aan, welke onderwerpen dit reglement moet bevatten (art. 20).

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(298.)

Handeling: Het aanwijzen een ambtenaar voor het invoeren of wijzigen van gegevens in en het verwijderen van gegevens uit het register paspoortsignaleringen

Periode: 1992–1998

Grondslag: Privacyreglement register paspoortsignaleringen, 18 november 1991, Stcrt. 1991/235, art. 2.2

Waardering: V 1 jaar na afwijzing verzoek c.q 1 jaar na einde vermelding in het register

paspoortsignaleringen

(299.)

Handeling: Het indienen van een verzoek bij de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1998)/de Minister van GSI (vanaf 1998) tot plaatsing van een persoon in het Register paspoortsignalering

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.1–2

Bron Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1987/88, 20 393), 41–45.

Opmerking: Hieronder is tevens begrepen het intrekken van een dergelijk verzoek.

Waardering: V 1 jaar

(300.)

Handeling: Het verstrekken van gegevens uit het register paspoortsignaleringen aan een autoriteit die tot het verstrekken van reisdocumenten bevoegd is

Periode: 1992–1998

Grondslag: Privacyreglement register paspoortsignaleringen, 18 november 1991, Stcrt. 1991/235, art. 10.1 en 11

Product: O.a. signaleringslijsten

Waardering: V 1 jaar

(301.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van de personen ten aanzien van wie gronden tot weigering of vervallenverklaring van het paspoort bestaan

Periode: 1992–1998

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.4

Waardering: V 1 jaar na einde vermelding in het register paspoortsignaleringen

3.1.5.7. Paspoortgelden

(302.)

Handeling: Het voorbereiden van een algemene maatregel van rijksbestuur inzake de aan het Rijk verschuldigde kosten en rechten ter zake van reisdocumenten

Periode: 1992–1998

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991 (Stb. 1991/498), art. 7.1

Product: Besluit Paspoortgelden (Stb. 1991, 563)

Waardering: B (1, 5)

(307.)

Handeling: Het vaststellen van het bedrag dat een gemeente ter zake van afgegeven reisdocumenten aan het Rijk moet afdragen

Periode: 1992–

Grondslag: Besluit paspoortgelden, 8 november 1991, Stb. 1991/563, art. 3.2

Waardering: V 5 jaar

(308.)

Handeling: Het regelen van de wijze waarop de juistheid van het vastgestelde bedrag dat door een gemeente ter zake van de verschuldigde kosten aan het Rijk is afgedragen, wordt vastgesteld

Periode: 1992–

Grondslag: Besluit paspoortgelden, 8 november 1991, Stb. 1991/563, art. 3.4

Waardering: B (betreft regelgeviing)

(309.)

Handeling: Het jaarlijks aanpassen van de bedragen in Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse valuta, genoemd in het Besluit paspoortgelden (Stb. 1991/563)

Periode: 1992–

Grondslag: Besluit paspoortgelden, 8 november 1991, Stb. 1991/563, art. 6.2

Opmerking: De aanpassing geschiedt op 1 augustus aan de hand van de door de Minister van Buitenlandse Zaken voor die datum vastgestelde administratiekoers.

Waardering: V 5 jaar

(310.)

Handeling: Het heffen van rechten voor het verstrekken van een reisdocument

Periode: 1992–

Grondslag: Besluit paspoortgelden, 8 november 1991, Stb. 1991/563, art. 7

Waardering: V 7 jaar

3.1.6. Nationale Chipcard

(311.)

Handeling: Het instellen van het Nationaal Chipcard Platform

Periode: 1993–1999

Bron Interview met dhr. A. Oudenhooven

Product: Nationaal Chipcard Platform (NCP)

Waardering: B (4)

3.1.7. Persoonsnummer

Beleid en regelgeving

(393.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende (invoering van) persoonsnummers

Periode: 1988–

Product: o.a. beleidsnota’s, beleidsnotitie’s, rapporten, adviezen, evaluaties

Opmerking: Deze handeling is een verbijzondering van de handelingen 1 en 2 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’, aangezien het een specifiek bevolkingsadministratie-onderwerp betreft dat los staat van het in het rapport centraal staande GBA-thema.

Waardering: B (1)

(394.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving, dan wel het zelf vaststellen van besluiten en regels, betreffende (invoering van) persoonsnummers

Periode: 1988–

Product: o.a. wetten, AMvB’s, KB’s

Opmerking: Deze handeling is een verbijzondering van handeling 3 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’, aangezien het een specifiek bevolkingsadministratie-onderwerp betreft dat los staat van het in het rapport centraal staande GBA-thema.

Waardering: B (1)

Advies

(395.)

Handeling: Het instellen van een interdepartementale adviescommissie betreffende het toekomstige persoonsnummerbeleid van de overheid (Commissie-van Thijn)

Periode: 2001–2002

Product: instellingsbesluit

Opmerking: De Minister van BZK was secretariaatshouder van de Regiecommissie Stroomlijning Basisgegevens, die de Commissie-van Thijn instelde.

Waardering: B (4)

(396.)

Handeling: Het benoemen van voorzitter en leden van de interdepartementale adviescommissie betreffende het toekomstige persoonsnummerbeleid van de overheid (Commissie-van Thijn)

Periode: 2001–2002

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

3.2. Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid

3.2.1. Bevolkingsadministratie, algemeen

3.2.1.1. Algemene handelingen

(1.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en coördineren van het beleid betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotitie’s, rapporten, adviezen, evaluaties.

Waardering: B (1)

(2.)

Handeling: Het evalueren van het beleid betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotitie’s, rapporten, adviezen, evaluaties.

Waardering: B (2)

(3.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten

Opmerking: Het betreft hier wet- en regelgeving die niet als product van een andere handeling in dit onderzoek zijn opgenomen.

Waardering: B (1)

(4.)

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering: B (3)

(5.)

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anders op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Grondslag: Grondwet 1938/1946/1948, art. 97; Grondwet 1953/1956/1963/1972, art. 104; Grondwet 1983/1987/1995, art. 68

Product: Brieven, notities

Waardering: B (2, 3)

(6.)

Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Brieven, notities

Waardering: B (3)

(7.)

Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende de bevolkingsadministratie en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief-rechtelijke organen

Periode: 1998–

Product: Beschikkingen, verweerschriften

Waardering: B (3)

(8.)

Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen betreffende de bevolkingsadministratie en het presenteren van Nederlandse standpunten terzake in intergouvernementele organisaties

Periode: 1998–

Product: Internationale regelingen, nota’s, notities, rapporten

Waardering: B (1)

(9.)

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Brieven, notities

Waardering: V 3 jaar

(10.)

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Voorlichtingsmateriaal, inclusief websites

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid handeling 1.

Waardering: B (5) 1 exemplaar van het voorlichtingsmateriaal

Overig: V, 3 jaar

(11.)

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Offerte’s, brieven, rapport

Waardering: B (1, 2)

(12.)

Handeling: Het begeleiden van intern en extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Notities, notulen, brieven

Waardering: B (3)

(13.)

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van intern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Waardering: B (3)

(14.)

Handeling: Het financieren van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Rekeningen, declaraties

Waardering: V 7 jaar

(15.)

Handeling: Het op aanvraag verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn op het beleidsterrein van de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Beschikking

Waardering: V 7 jaar

(16.)

Handeling: Het (bij KB) instellen van commissies voor advisering over het beleid en wet- en regelgeving ten aanzien van de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Instellingsbesluit

Opmerking: Het betreft hier commissies waarvan de instelling niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: B (4)

(17.)

Handeling: Het (bij KB) benoemen van leden, plaatsvervangende leden, secretaris en adjunct-secretaris(sen) van adviescommissies

Periode: 1998–

Product: Koninklijk Besluit, instellingsbeschikking

Opmerking: Het betreft hier commissies waarvan de benoeming van leden niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

(18.)

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het beleidsterrein bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Opmerking: Het betreft hier organisatie-eenheden waarvan de instelling niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: B (4)

(19.)

Handeling: Het deelnemen aan een advies- of overlegcommissie op het beleidsterrein van de bevolkingsadministratie waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij het ministerie berust

Periode: 1998–

Product: Benoemingsvoordracht, lidmaatschapsarchief

Waardering: V 5 jaar na beëindigen lidmaatschap

(20.)

Handeling: Het deelnemen aan het bestuur van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Bestuurs(lidmaatschaps)archief

Waardering: V 10 jaar na beëindigen lidmaatschap

(21.)

Handeling: Het oprichten en in stand houden van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van de bevolkingsadministratie

Periode: 1998–

Product: Oprichtingsakte, statuten, verslaglegging naar de oprichters zoals jaarverslagen

Opmerking: Te denken valt aan stichtingen die door de overheid (mede) zijn opgericht ten behoeve van de bevolkingsadministratie.

Waardering: B (5)

3.2.2. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister

3.2.2.1. Fysiek beheer

(94.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de zorg voor de gemeentelijke persoons- en archiefregisters

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 91.3

Waardering: B (4)

3.2.3. Bevolkingsadministratie: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

3.2.3.1. Algemene regelgeving

(133.)

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA)

Periode: 1998–

Product: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 9 juni 1994 (Stb. 1994/494)

Waardering: B (1)

(134.)

Handeling: Het voorbereiden van een amvb waarbij nadere regels gesteld worden inzake de uitvoering van de Wet GBA

Periode: 1998–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, passim

Product: Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 12 september 1994 (Stb. 1994/691)

Waardering: B (1, 5)

(135.)

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van de Wet GBA en het Besluit GBA

Periode: 1998–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, passim; Besluit GBA, 12 september 1994, Stb. 1994/691, passim

Product: Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 23 september 1994/GBA94/U128 (Stcrt. 1994/187)

Waardering: B (1, 5)

3.2.3.2. Structureel periodiek overleg.

(370.)

Handeling: Het voeren van structureel periodiek overleg inzake de GBA met representatieve vertegenwoordigers van gemeenten, afnemers en derden

Periode: (1994) 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet

GBA (Stb. 2000, 154), art. 23a

Product: agenda’s, notulen, besluitenlijsten

Opmerking: Dit overleg wordt ook wel het ‘gebruikersoverleg’ genoemd. Voorheen was dit het ‘GBA-platform’.

Waardering: B (5)

3.2.3.3. Centrale registers

(150.)

Handeling: Het aanleggen, inrichten en bijhouden van het centraal bevolkingsregister

Periode: 1998–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 130

Opmerking: Tot op heden heeft de handeling geen neerslag opgeleverd.

Waardering: B (5)

(151.)

Handeling: Het overdragen van het houderschap van de basisadministratrie van het centrale bevolkingsregister aan een gemeentebestuur

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 38.1; Wet GBA, 9 juni 1994 (Stb. 1994/494), art. 130.7

Opmerking: De overdracht geschiedt met instemming van het betrokken gemeentebestuur.

Tot op heden heeft de handeling geen neerslag opgeleverd.

Waardering: B (5)

(152.)

Handeling: Het stellen van regels inzake de overdracht van het houderschap van de basisadministratie van het centrale bevolkingsregister

Periode: 1998–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 130.8

Opmerking: Tot op heden heeft de handeling geen neerslag opgeleverd.

Waardering: B (1, 5)

(153.)

Handeling: Het aanleggen, inrichten en bijhouden van het vestigingsregister

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, zoals gewijzigd bij besluit van 16 maart 1994, Stb. 1994/247, art. 34a.2; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 112

Opmerking: Het houderschap van het vestigingsregister werd in 1996 overgedragen aan het gemeentebestuur van ’s-Gravenhage.

Waardering: B (5)

(154.)

Handeling: Het overdragen van het houderschap van het vestigingsregister en de zorg voor andere centrale registers aan een gemeentebestuur

Periode: 1998–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 119.1 en .3, 138.2 en 139; Besluit, GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 76, 92–93

Product: Regeling overdracht vestingsregister en centrale registers, 12 juli 1996, GBA96/U89, DGOB, GBA (Stcrt. 1996/176)

Opmerking: Hieronder begrepen is het stellen van regels inzake de zorg voor deze registers.

Bij de Regeling van 1996 werden het houderschap van het vestigingsregister en de zorg voor het centrale bevolkingsregister, het persoonskaartarchief en het schakelregister overgedragen aan het gemeentebestuur van ’s-Gravenhage.

De overdracht geschiedt met instemming van het betrokken gemeentebestuur.

Waardering: B (5)

(155.)

Handeling: Het aanleggen, inrichten en bijhouden van het centraal archief van overledenen

Periode: 1998–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 142.2

Waardering: B (5)

(156.)

Handeling: Het treffen van een regeling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen over wie gegevens zijn vastgelegd in het centraal archief van overledenen

Periode: 1998–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 142.2

Waardering: B (1)

(157.)

Handeling: Het aanwijzen van personen die rechtstreeks toegang hebben tot het centraal archief van overledenen

Periode: 1998–

Grondslag: Regeling GBA, 23 september 1994, GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 51.1

Waardering: V 10 jaar na beeindigen aanwijziging

3.2.3.4. Persoonslijsten

(158.)

Handeling: Het aanwijzen van een persoon die in verband met zijn bijzondere verblijfsrechtelijke status niet in aanmerking komt voor inschrijving in de GBA

Periode: 1998–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 32.1

Waardering: B (5)

(160.)

Handeling: Het vaststellen van het tijdstip waarop het gegeven uit het ‘vak 23’ van de persoonskaart van de persoonslijsten verwijderd wordt

Periode: 1998–

Grondslag: Wet GBA 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 129.3

Waardering: B (5)

(161.)

Handeling: Het stellen van regels inzake de bewaring van geschriften en andere bescheiden die een gemeente gebruikt in verband met de bijhouding van de basisadministratie

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 46

Waardering: B (1, 5)

(162.)

Handeling: Het aanwijzen van afnemers die aan een gemeentebestuur inlichtingen moeten verschaffen welke van belang zijn voor het bijhouden van persoonslijsten in de basisadministratie

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 62.2

Waardering: B (5)

(163.)

Handeling: Het stellen van regels inzake de gevallen waarin en de wijze waarop een afnemer aan een gemeentebestuur inlichtingen moet verstrekken, welke van belang zijn voor het bijhouden van persoonslijsten

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 62.3

Waardering: B (1, 5)

(165.)

Handeling: Het vaststellen van de wijze waarop het administratienummer wordt toegekend

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 3.3; Wet GBA 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 50.1

Waardering: B (5)

(166.)

Handeling: Het stellen van regels inzake de opname van gegevens over het SOFI-nummer in de persoonslijsten

Periode: 1991–1998

Grondslag: Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 3.3; Wet GBA 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 50.1

Waardering: B (1, 5)

3.2.3.5. Systeembeschrijving

(167.)

Handeling: Het vaststellen van een systeembeschrijving

Periode: 1998–

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, art. 3.2, onder b; Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 20, onder c, art. 30; Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 11 en 43

Product: Onder meer:

– Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 19 september 1994, GBA 94/U117 (Stcrt. 1994, 187);

– Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 19 september 1994, GBA 94/U118 (Stcrt. 1994/187);

– Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 20 september 1996, GBA96/U188 (Stcrt. 1996/200);

– Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 18 december 1997, GBA97/N333 (Stcrt. 1997/157);

– Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, 25 juni 1998, GBA98/U132 (Stcrt. 1998/118)

Waardering: B (5)

(169.)

Handeling: Het stellen van regels inzake het verschaffen van inlichtingen door een gemeente of afnemer in verband met het wijzigen van de systeembeschrijving

Periode: 1998–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 19.2; Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 39.1

Waardering: B (1, 5)

(170.)

Handeling: Het vaststellen van een tegemoetkoming in de kosten voor gemeenten en afnemers in verband met een wijziging van de systeembeschrijving

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 43

Opmerking: De tegemoetkoming wordt vastgesteld in overleg met de gemeenten en de afnemers.

Waardering: B (5)

(172.)

Handeling: Het vaststellen van de wijze waarop de houder van een basisadministratie de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1998)/de Minister van GSI (vanaf 1998) op de hoogte stelt van voorvallen die op grond van de systeembeschrijving voor melding in aanmerking komen

Periode: 1998–

Grondslag: Regeling voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 16 augustus 1991, Nr. GBA91/U60, DGOB/Projectbureau GBA, Stcrt. 1991/172, art. 18

Waardering: B (5)

(173.)

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de geautomatiseerde systemen en het netwerk van de GBA

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 41

Opmerking: De nadere regels worden pas vastgesteld, nadat de betrokken gemeenten en de afnemers de mogelijkheid is geboden hun zienswijzen naar voren te brengen omtrent het desbetreffende voorstel. (Besluit GBA, art. 42).

Waardering: B (1, 5)

(175.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de inrichting, werking en beveiliging van een basisadministratie van een gemeente die niet in het bezit is van een ministeriële toestemming tot aansluiting op het datacommunicatienetwerk

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 89

Opmerking: Dit betreft ook regels inzake de verstrekking van gegevens uit een dergelijke basisadministratie

Waardering: B (1, 5)

(177.)

Handeling: Het beschikken op een verzoek van een afnemer en een gemeentebestuur om bij de systematische verstrekking van gegevens af te wijken van de systeembeschrijving

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 64.2

Waardering: V 10 jaar

3.2.3.6. Schouwing en toetsing

(178.)

Handeling: Het aanwijzen van personen tot het verrichten van de toetsing en de schouwing

Periode: 1998–

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, zoals gewijzigd bij regeling van 8 mei 1989/GBA/4/U65, Stcrt. 1989/126, art. 8.1 onder g; Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 22.5;

Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 9.3 en 18.3

Waardering: V 5 jaar na einde aanwijzing

(179.)

Handeling: Het vaststellen van het tijdstip waarop de gemeentebesturen moeten voldoen aan de regels omtrent de technische en administratieve inrichting en werking en de beveiliging van de basisadministraties

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 47

Opmerking: Het betreft hier tevens het tijdstip waarvóór een gemeentebestuur bij de minister een verzoek tot ingebruikneming van de basisadministratie moet hebben ingediend.

Het tijdstip wordt pas vastgesteld, nadat de gemeenten de gelegenheid is geboden hun zienswijze omtrent het voorgestelde tijdstip naar voren te brengen.

Het vastgestelde tijdstip wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Waardering: B (5)

(180.)

Handeling: Het vaststellen van de onderdelen van een basisadministratie van een gemeente die onderzocht moeten worden, alvorens toestemming tot aansluiting op het GBA-netwerk kan worden verleend

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 22.4; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 9.2

Waardering: B (5)

(181.)

Handeling: Het (doen) verrichten van de schouwing en de toetsing van de basisadministratie van een gemeente

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 22.3 en 24.1; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 9.1

Waardering: V 10 jaar

(184.)

Handeling: Het geven van een aanwijzing aan een gemeentebestuur inzake de inrichting, de werking of de beveiliging van een ondeugdelijk bevonden basisadministratie

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 24.3; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 12.1

Waardering: B (5)

(185.)

Handeling: Het vaststellen van een formulier waarmee een gemeentebestuur de Minister van Binnenlandse Zaken kennis geeft van voorgenomen wijzigingen in zijn basisadministratie

Periode: 1998–

Grondslag: Regeling GBA, 23 september 1994, GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 15.2

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(186.)

Handeling: Het vaststellen van de onderdelen van de voorzieningen van een afnemer/derde die onderzocht moeten worden, alvorens toestemming tot aansluiting op het GBA-netwerk kan worden verleend

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 26.4; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 18.2

Waardering: B (5)

(187.)

Handeling: Het (doen) verrichten van de schouwing en de toetsing van de voorzieningen waarmee een afnemer berichten over het netwerk verzendt en ontvangt

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 26.3 en 28.1; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 18.1

Waardering: B (5)

(188.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent het verschaffen van inlichtingen over apparatuur en programmatuur door de houder van een basisadministratie/een afnemer

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 39

Waardering: B (1, 5)

(190.)

Handeling: Het geven van een aanwijzing aan een afnemer inzake de inrichting, de werking of de beveiliging van een ondeugdelijk bevonden systeem

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 28.3

Waardering: V 10 jaar

(191.)

Handeling: Het stellen van regels inzake het onderzoeken van het vestigingsregister

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, zoals gewijzigd bij het besluit van 16 maart 1994, Stb. 1994/247, art. 34a.1

Product: Tijdelijke regeling beproeving vestigingsregister, 28 april 1994, GBA 94/U45, DGOB/Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, Stcrt. 1994/83

Waardering: B (1, 5)

(193.)

Handeling: Het geven van een aanwijzing aan de beheerder van het vestigingsregister inzake de inrichting, de werking of de beveiliging van het vestigingsregister, indien deze ondeugdelijk bevonden is

Periode: 1998–

Grondslag: Regeling GBA, 23 september 1994, GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 43.1

Waardering: V 10 jaar

3.2.3.7. GBA-audits

Beleid

(381.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende de verplichte audit GBA

Periode: 1998–

Product: o.a. nota’s, notities, rapporten

Opmerking: Deze handeling is een verbijzondering van de handelingen 1 en 2 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (1)

(382.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving, dan wel het zelf vaststellen van besluiten en regels, betreffende de verplichte audit GBA

Periode: 1998–

Grondslag: bijv. Besluit GBA, als gewijzigd bij besluit van 8 juli 2000 tot wijziging van het Besluit GBA (Stb. 2000, 300), art. 53c, lid 1, en art. 53d

Product: O.a. (onderdelen van) wijzigingen van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), (onderdelen van) wijzigingen van het Besluit GBA (bijv. Stb. 2000, 300), Regeling periodieke audit GBA

Opmerking: Dit is een verbijzondering van de handelingen 134 en 135 van het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (1)

(383.)

Handeling: Het vastleggen van de eisen waaraan bij de GBA-audit moet worden voldaan

Periode: 2000–

Grondslag: o.a. Regeling periodieke audit GBA

Product: bijv. Kwaliteitsbrochure

Waardering: B (5)

Uitvoering audits

(384.)

Handeling: Het vaststellen van eisen waaraan bedrijven die periodieke GBA-audits bij gemeenten mogen uitvoeren, moeten voldoen

Periode: 2000–

Grondslag: Besluit GBA, als gewijzigd bij besluit van 8 juli 2000 tot wijziging van het Besluit GBA (Stb. 2000, 300), art. 53b, lid 1

Product: B (5)

(385.)

Handeling: Het aanwijzen van bedrijven die periodieke GBA-audits bij gemeenten mogen uitvoeren

Periode: 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), art. 120a, lid 2

Product: beschikkingen

Opmerking: Vooraf en periodiek daarna wordt door de Raad voor Accreditatie getoetst of de aangewezen bedrijven aan de eisen voldoen.

Waardering: V 5 jaar na beëindiging aanwijzing

(386.)

Handeling: Het voeren van structureel overleg met de bedrijven die periodieke GBA-audits bij gemeenten mogen uitvoeren

Periode: 2000–

Bron BPR-site (juli 2003)

Product: agenda’s, notulen, besluitenlijsten

Waardering: B (5)

(387.)

Handeling: Het vaststellen van een tijdschema voor de uitvoering van GBA-audits bij gemeenten

Periode: 2000–

Grondslag: Besluit GBA, als gewijzigd bij besluit van 8 juli 2000 tot wijziging van het Besluit GBA (Stb. 2000, 300), art. 53a, lid 1 en 3

Product: Verdelingslijsten gemeenten GBA-audit

Opmerking: – De betrokken gemeenten hebben hierbij hun inbreng.

– De planning kan separaat worden vastgesteld of deel uitmaken van een generieke regeling betreffende de uitvoering van GBA-audits.

Waardering: B (5)

(388.)

Handeling: Het verwerken van door gemeenten toegezonden samenvattingen van GBA-audits

Periode: 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), art. 120a, lid 3

Product: verzamelingen managementsamenvattingen

Opmerking: De gemeenten dienen de managementsamenvatting zeven jaar te bewaren (Stcrt. 2002, 119).

Waardering: V 7 jaar

(389.)

Handeling: Het aan de Registratiekamer doen toekomen van een uittreksel van door gemeenten toegezonden samenvattingen van GBA-audits

Periode: 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), art. 120a, lid 3

Product: rapport met uittreksels van managementsamenvattingen

Waardering: V 7 jaar

(390.)

Handeling: Het doen van een uitspraak in een geschil tussen een gemeente en een audit-instelling betreffende de GBA-audits

Periode: 2002–

Bron Circulaire inzake wijziging Regeling periodieke audit GBA (Stcrt. 2002, 119)

Product: uitspraak

Waardering: V 5 jaar

Vergoeding

(391.)

Handeling: Het vaststellen van de hoogte van de normvergoeding aan gemeenten voor de uitvoering van GBA-audits

Periode: 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), art. 120a, lid 4

Product: Regelingen houdende mededeling ex art. 22, lid 2, van de Regeling periodieke audit GBA (vaststelling normvergoeding)

Opmerking: Deze handeling kan separaat voorkomen, maar ook deel uitmaken van een generieke regeling betreffende de GBA-audit.

Waardering: B (5)

(392.)

Handeling: Het aan gemeenten toekennen van een normvergoeding voor het laten uitvoeren van een GBA-audit

Periode: 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), art. 120a, lid 4

Product: beschikkingen

Opmerking: – De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de grootte van de

gemeente.

– Voor een hercontrole wordt geen vergoeding toegekend.

Waardering: V 7 jaar

3.2.3.8. Netwerk

(194.)

Handeling: Het aanleggen en instandhouden van een datacommunicatienetwerk voor het verzenden en ontvangen van GBA-berichten

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 21; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 4.1

Waardering: V 10 jaar na vervanging

(195.)

Handeling: Het sluiten van een contract met een netwerkdiensten-leverancier waaraan de aanleg en instandhouding van het datacommunicatienetwerk (gedeeltelijk) wordt uitbesteed

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 22.1; Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 23 september 1994/GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 5

Waardering: V 10 jaar na vervanging

(196.)

Handeling: Het treffen van voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de over het GBA-netwerk verstuurde berichten

Periode: 1998–

Grondslag: Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 23 september 1994/GBA94/U128, art. 4.1

Waardering: V 10 jaar na vervanging

(198.)

Handeling: Het vaststellen van een limiet voor handelingen in verband met het datacommunicatienetwerk

Periode: 1998–

Grondslag: Regeling GBA, 23 september 1994, GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 14

Waardering: B (5)

3.2.3.9. Aansluiting op het netwerk door gemeenten

(199.)

Handeling: Het vaststellen van een formulier voor het indienen van een verzoek van een gemeentebestuur om aansluiting op het GBA-netwerk

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 48.1

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(200.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeentebestuur tot aansluiting van de basisadministratie op het GBA-netwerk

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 22.2; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 7.1 en 9.1

Waardering: V 10 jaar

3.2.3.10. Aansluiting op het netwerk door afnemers

(201.)

Handeling: Het vaststellen van een formulier voor het indienen van een verzoek van afnemer of derde om aansluiting op het GBA-netwerk

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 49

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(203.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een afnemer of derde tot aansluiting op het GBA-netwerk

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 26.2; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 17.1 en 18.1

Waardering: V 10 jaar

(203a.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de bekendmaking van een autorisatiebesluit

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 20, onder b

Waardering: B (1, 5)

3.2.3.11. Gegevensverstrekking uit een basisadministratie

(204.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de indiening van een verzoek om verstrekking van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 5 oktober 1990 (Stb. 1990/539), art. 20, onder a

Waardering: B (1, 5)

(205.)

Handeling: Het stellen van andere regels inzake het verstrekken van gegevens uit het schakelregister van de (opgeheven) Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters

Periode: 1998–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 140.4

Waardering: B (1, 5)

3.2.3.12. Gegevensverstrekking aan het CBS

(211.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de verzending van gegevens aan het CBS

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 68.3

Opmerking: De handeling wordt verricht in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken.

Waardering: B (1, 5)

3.2.3.13. Afstemmingsberichten

(213.)

Handeling: Het bepalen welke berichten worden aangemerkt als afstemmingsberichten

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 69.1

Waardering: B (5)

(214.)

Handeling: Het stellen van regels inzake de uitwisseling van gegevens tussen een afnemer/bijzondere derde enerzijds en de Minister van Financiën anderzijds

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 90

Opmerking: Deze handeling wordt verricht in overeenstemming met de Minister van Financiën.

Waardering: B (1, 5)

(217.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Financiën inzake het verlenen van toestemming aan een afnemer/een derde om zijn gegevens met behulp van de gegevens van de Rijksbelastingdienst af te stemmen op de gegevens in de GBA

Periode: 1998–

Grondslag: Regeling GBA, 23 september 1994, GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 48.1

Waardering: V 10 jaar

3.2.3.14. Bewerking

(218.)

Handeling: Het machtigen van een gemeentebestuur tot het laten verrichten van werkzaamheden aan een basisadministratie door een bewerker

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit voorbereiding GBA, 5 oktober 1990, Stb. 1990/539, art. 31.2; Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 15

Waardering: V 10 jaar

3.2.3.15. Kosten

(221.)

Handeling: Het begroten van de kosten van de instandhouding en het gebruik van het datacommunicatienetwerk over het volgende jaar

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 4.1

Opmerking: De begroting bestaat uit:

– een raming van de kosten;

– een raming van het aantal berichten over het datacommunicatienetwerk;

– een raming van de kosten die samenhangen met de verzending van die berichten;

– een raming van de bijdragen van de gezamenlijke gebruikers en van de

gezamenlijke gemeenten.

Waardering: V 5 jaar

(222.)

Handeling: Het vaststellen van de gemaakte kosten van de instandhouding en het gebruik van het datacommunicatienetwerk over het afgelopen jaar, alsmede van de bijdragen daarin van de gemeenten en gebruikers

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 4.2

Waardering: V 7 jaar

(223.)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van de prijs per bericht dat ten behoeve van gebruikers over het datacommunicatienetwerk wordt verzonden

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 4.2, onder a

Waardering: V 5 jaar

(224.)

Handeling: Het vaststellen welke berichten worden aangemerkt als berichten die ten behoeve van gebruikers over het datacommunicatienetwerknetwerk zijn verzonden

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 5.7

Waardering: B (5)

(225.)

Handeling: Het bij een gemeente in rekening brengen van de bijdrage in de kosten voor de instandhouding en het gebruik van het GBA-netwerk

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 7.7

Waardering: V 7 jaar

(226.)

Handeling: Het maandelijks bij een gebruiker in rekening brengen van de bijdrage in de kosten voor de instandhouding en het gebruik van het GBA-netwerk

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 5.8

Waardering: V 7 jaar

(228.)

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de kosten van de instandhouding en het gebruik van het GBA-netwerk en de bijdragen hierin van gebruikers en gemeenten

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 10

Waardering: B (1, 5)

(229.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent heffingen in verband met het verstrekken van gegevens uit de door de Minister van Binnenlandse Zaken gehouden registraties

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 94

Opmerking: De registraties die door de Minister van Binnenlandse Zaken gehouden worden, zijn:

– het centraal bevolkingsregister

– het persoonskaartenarchief

– het schakelregister

– het centraal archief van overledenen

Waardering: B (1, 5)

(230.)

Handeling: Het vaststellen van een tarief voor afstemmingsberichten

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 69.6

Product: Regeling

Opmerking: Het tarief wordt pas vasgesteld, nadat de gemeenten, de betrokken afnemers en de bijzondere derden de mogelijkheid is geboden hun zienswijze naar voren te brengen.

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(231.)

Handeling: Het in rekening brengen van een afwijkend tarief voor afstemmingsberichten bij afnemers en bijzondere derden

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 69.3

Opmerking: Het tarief voor afstemmingsberichten wijkt af van het tarief voor overige berichten.

Waardering: V 7 jaar

(233.)

Handeling: Het vaststellen van een raming van de verwachte kosten van de verzending van afstemmingsberichten, alsmede van het verwachte aantal afstemmingsberichten

Periode: 1998–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 69.9

Waardering: V 5 jaar

3.2.3.16. Operationalisering

(371.)

Handeling: Het samenstellen van materiaal ter ondersteuning van de operationalisatie

van de GBA

Periode: (1994) 2000–

Bron Onder meer: Handleiding Operationele Procedures GBA

Product: naslagwerken, handleidingen (bijv. Handleiding Operationele Procedures GBA)

Waardering: V 10 jaar na vervanging

3.2.3.17. Modernisering GBA

Advies modernisering GBA

(372.)

Handeling: Het instellen van de tijdelijke Adviescommissie Modernisering GBA

Periode: 2000–2001

Grondslag: Regeling Adviescommissie Modernisering GBA (Stcrt. 2000, 50); Regeling hernieuwde instelling Adviescommissie Modernisering GBA (Stcrt. 2001, 59)

Product: regelingen tot instelling van de Adviescommissie Modernisering GBA

Waardering: B (4)

(373.)

Handeling: Het benoemen van voorzitter en leden van de tijdelijke Adviescommissie Modernisering GBA

Periode: 2000–2001

Grondslag: Regeling Adviescommissie Modernisering GBA (Stcrt. 2000, 50); Regeling hernieuwde instelling Adviescommissie Modernisering GBA (Stcrt. 2001, 59)

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

Beleid en regelgeving

(375.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende de modernisering van de GBA

Periode: 2000–

Product: o.a. nota’s, notities, rapporten

Opmerking: – Het betreft verschillende activiteiten, zoals het bestuderen van de regievoering van de burger over persoonsgegevens, overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens, het onderzoeken van de gewenste GBA-gegevensset, het in kaart brengen van de implicaties van het GBA-startpakket, enz. (Voor wat betreft de technische aspecten, zie o.a. handeling 167 e.v. (over systeembeschrijving) uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’ en de handeling betreffende de ontwikkeling van de LRD.) Ook begeleiding van de invoering van de nieuwe (on-line) GBA kan bij deze handeling worden ondergebracht.

– Deze handeling is een verbijzondering van de handelingen 1 en 2 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (1)

(376.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving, dan wel het zelf vaststellen van besluiten en regels, betreffende de modernisering van de GBA

Periode: 2000–

Product: O.a. Besluit landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA (Stb. 2003, 225)

Opmerking: Dit is een verbijzondering van handeling 134 van het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (1)

Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling GBA

(377.)

Handeling: Het, in overeenstemming met de GBA-systeemeisen, zorgdragen voor de ontwikkeling, inrichting en werking van de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling GBA

Periode: 2002–

Grondslag: Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, als gewijzigd bij het Besluit landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA, art. 66a, lid 1 en 4

Product: LRD-stukken

Waardering: B (5)

(378.)

Handeling: Het beheren van de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling GBA

Periode: 2003–

Grondslag: Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, als gewijzigd bij het Besluit landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA, art. 66b

Opmerking: Het beheer houdt onder meer het volgende in:

– het opnemen van tabelgegevens;

– het geautomatiseerd verzenden en ontvangen van berichten over het netwerk ten behoeve van het in de LRD opnemen van gegevens;

– het vernietigen of uit de LRD verwijderen van gegevens;

– het ontvangen van vrije berichten over het netwerk ten behoeve van de LRD;

– het houden van aantekening van het LRD-gebruik;

– het protocolleren van de gegevensverstrekking uit de LRD (en mededeling van de protocolgegevens aan gemeenten).

Waardering: V 5 jaar na stopzetting LRD

(379.)

Handeling: Het vaststellen van maatregelen en aanvullende regels betreffende beheer, gebruik en beveiliging van de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling GBA

Periode: 2002–

Grondslag: Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, als gewijzigd bij het Besluit landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA, art. 66c

Product: voorschriften

Opmerking: Het kan bij deze handeling gaan om aanvullende administratieve voorschriften, maar ook om regels omtrent gegevensverstrekking en privacy.

Waardering: B (1, 5)

(380.)

Handeling: Het beslissen op een verzoek van een afnemer of bijzondere derde tot verstrekking van gegevens uit de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling GBA

Periode: 2003–

Grondslag: Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, als gewijzigd bij het Besluit landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA, art. 66d, lid 3

Product: beschikkingen

Opmerking: Bij de indiening van het verzoek moet gebruik worden gemaakt van een door de minister vastgesteld formulier.

Waardering: V 2 jaar

3.2.4. Reisdocumenten

3.2.4.1. Algemene handelingen

(234.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en coördineren van het beleid betreffende reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotitie’s, rapporten, adviezen, evaluaties.

Waardering: B (1)

(235.)

Handeling: Het evalueren van het beleid betreffende reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotitie’s, rapporten, adviezen, evaluaties.

Waardering: B (2)

(236.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving betreffende reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: Wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten

Opmerking: Het betreft hier wet- en regelgeving die niet als product van een andere handeling in dit onderzoek zijn opgenomen.

Waardering: B (1)

(237.)

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: Series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering: B (3)

(238.)

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anders op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende reisdocumenten

Periode: 1998–

Grondslag: Grondwet 1938/1946/1948, art. 97; Grondwet 1953/1956/1963/1972, art. 104; Grondwet 1983/1987/1995, art. 68

Product: Brieven, notities

Waardering: B (2, 3)

(239.)

Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: Brieven, notities

Waardering: B (3)

(240.)

Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende reisdocumenten en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief-rechtelijke organen

Periode: 1998–

Product: Beschikkingen, verweerschriften

Waardering: V 10 jaar

(241.)

Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen betreffende reisdocumenten en het presenteren van Nederlandse standpunten terzake in intergouvernementele organisaties

Periode: 1998–

Product: Internationale regelingen, nota’s, notities, rapporten

Waardering: B (1)

(242.)

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: Brieven, notities

Waardering: V 3 jaar

(243.)

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: Voorlichtingsmateriaal

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid handeling 1.

Waardering: V 3 jaar (N.B.: Van het voorlichtingsmateriaal wordt één exemplaar bewaard; de voorbereidende stukken worden vernietigd.)

(244.)

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: Offerte’s, brieven, rapport

Waardering: B (1, 2)

(245.)

Handeling: Het begeleiden van intern en extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de beleidsdocumenten

Periode: 1998–

Product: Notities, notulen, brieven

Waardering: V 5 jaar

(246.)

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van intern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de reisdocumenten

Periode: 1998–

Waardering: V 5 jaar

(247.)

Handeling: Het financieren van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: Rekeningen, declaraties

Waardering: V 7 jaar

(248.)

Handeling: Het op aanvraag verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn op het beleidsterrein van de reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: Beschikking

Waardering: V 7 jaar

(249.)

Handeling: Het (bij KB) instellen van commissies voor advisering over het beleid en wet- en regelgeving ten aanzien van de reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: Instellingsbesluit

Opmerking: Het betreft hier commissies waarvan de instelling niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: B (4)

(250.)

Handeling: Het (bij KB) benoemen van leden, plaatsvervangende leden, secretaris en adjunct-secretaris(sen) van adviescommissies

Periode: 1998–

Product: Koninklijk Besluit, instellingsbeschikking

Opmerking: Het betreft hier commissies waarvan de benoeming van leden niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

(251.)

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het beleidsterrein reisdocumenten

Periode: 1998–

Opmerking: Het betreft hier organisatie-eenheden waarvan de instelling niet is opgenomen in een van de volgende handelingen in dit onderzoek.

Waardering: B (4)

(252.)

Handeling: Het deelnemen aan een advies- of overlegcommissie op het beleidsterrein van de reisdocumenten waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij het ministerie berust

Periode: 1998–

Product: Benoemingsvoordracht, lidmaatschapsarchief

Waardering: V 5 jaar

(253.)

Handeling: Het deelnemen aan het bestuur van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van de reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: Bestuurs(lidmaatschaps)archief

Waardering: V 10 jaar

(254.)

Handeling: Het oprichten en in stand houden van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van de reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: Oprichtingsakte, statuten, verslaglegging naar de oprichters zoals jaarverslagen

Opmerking: Te denken valt aan stichtingen die door de overheid (mede) zijn opgericht ten behoeve van de bevolkingsadministratie.

Waardering: B (5)

3.2.4.2. Algemene regelgeving

(255.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Paspoortwet

Periode: 1998–

Product: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498

Waardering: B (1)

(256.)

Handeling: Het aanwijzen van een document als reisdocument

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 2.1, onder g

Waardering: B (5)

(257.)

Handeling: Het vaststellen van de geldigheidsduur, de territoriale geldigheid en het model van een reisdocument

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 2.2; vernummerd tot art. 2.3

Waardering: B (5)

(258.)

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van de Paspoortwet

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, passim; Besluit paspoortgelden, 8 november 1991 (Stb. 1991/563), art. 3, 5, 7; zoals gewijzigd, art. 7a

Product: – Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 (Stcrt. 1994/188)

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995 (Stcrt.1994/188)

– Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995 (Stcrt. 1994/188)

– Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995 (Stcrt. 1994/188)

Waardering: B (1, 5)

(265.)

Handeling: Het opstellen van een lijst van landen die (mogelijk) geen personen toelaten die blijkens hun paspoort in een bepaald ander land zijn geweest

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, van 31 augustus 1994, Stb. 1994/188, art. 30.2

Opmerking: Deze handeling wordt verricht na overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken.

Waardering: B (5)

3.2.4.3. Fysiek en administratief beheer

(267.)

Handeling: Het sluiten van een contract met een leverancier inzake de vervaardiging en leverantie van reisdocumenten

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art.2.2; vernummerd bij wijziging van de Paspoortwet, art. 7, eerste lid

Waardering: V 10 jaar na einde verplichtingen

(268.)

Handeling: Het bestellen van blanco reisdocumenten en standaardformulieren

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 45.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 78.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 81.2; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 47.1

Waardering: V 5 jaar

(270.)

Handeling: Het registreren van personen, bevoegd gemachtigd tot bestelling van blanco reisdocumenten en standaardformulieren, alsmede van hun gemachtigden

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 46.1;

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 79.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 82.1; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 48.1

Waardering: V 5 jaar

(272.)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van het maximum aantal te bestellen reisdocumenten voor een tot bestelling bevoegde autoriteit

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 81.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995, 31 augustus 1998, art. 72.1

Waardering: V 5 jaar

(274.)

Handeling: Het beschikken op een verzoek van een burgemeester om de vastgestelde maximum bestelomvang te overschrijden

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 81.2 en .4

Waardering: V 5 jaar

(275.)

Handeling: Het aanwijzen van een instelling waarbij de voor de opmaak van reisdocumenten benodigde pennen en inktlinten dienen te worden besteld

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 88.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 93.1; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 56

Waardering: V 5 jaar na einde aanwijzing

(276.)

Handeling: Het verstrekken van paspoortpennen en inktlinten voor de documentenprinter aan autoriteiten op de Nederlandse Antillen of Aruba

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 80

Waardering: V 5 jaar

(277.)

Handeling: Het registreren van droogstempels

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 54.2; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 89.3; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 94.3

Opmerking: Het betreft droogstempels die bij de gemeente ’s-Gravenhage, de diplomatieke en consulaire posten en de gouverneur van de Nederlansdee Antillen of Aruba bij de opmaak van reisdocumenten worden gebruikt.

Waardering: B (5)

3.2.4.4. Beveiliging

(278.)

Handeling: Het nader bepalen van de waardebergingsindicatie van de kluis waarin door een gemeentebestuur de voorraad reisdocumenten wordt opgeslagen

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 59.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 92.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 97.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995, 31 augustus 1995, Stcrt. 1994/188, art. 84.1

Waardering: V 5 jaar

3.2.4.5. Vervalsing

(282.)

Handeling: Het opstellen van een lijst van toetsingspunten aan de hand waarvan een tot verstrekking bevoegde autoriteit kan nagaan of met een reisdocument enige onregelmatigheid is gepleegd

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 95.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 100.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 87.1; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994, 188, art. 63.1

Waardering: B (5)

(283.)

Handeling: Het beheren van in beslag genomen valse of vervalste paspoorten

Periode: 1998–

Bron interview dhr. Kloosterboer

Waardering: V 5 jaar na vernietiging

3.2.4.6. Weigering en vervallenverklaring

(296.)

Handeling: Het opstellen en bijhouden van een register van personen ten aanzien van wie gronden tot weigering of vervallenverklaring van het paspoort bestaan

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.3 en 47.4

Product: Register paspoortsignalering

Opmerking: Het betreft een doorlopend register.

Waardering: B (5)

(297.)

Handeling: Het vaststellen van een reglement voor het register paspoortsignalering

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.6

Product: Privacyreglement register paspoortsignalering (Stcrt. 1991/235)

Opmerking: De Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988/665) schrijft voor dat voor een persoonsregistratie van het Rijk een reglement wordt vastgesteld (art. 19), en geeft aan, welke onderwerpen dit reglement moet bevatten (art. 20).

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(298.)

Handeling: Het aanwijzen een ambtenaar voor het invoeren of wijzigen van gegevens in en het verwijderen van gegevens uit het register paspoortsignaleringen

Periode: 1998–

Grondslag: Privacyreglement register paspoortsignaleringen, 18 november 1991, Stcrt. 1991/235, art. 2.2

Waardering: V 5 jaar na einde aanwijzing

(299.)

Handeling: Het indienen van een verzoek bij de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1998)/de Minister van GSI (vanaf 1998) tot plaatsing van een persoon in het Register paspoortsignalering

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.1–2

Bron Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1987/88, 20 393), 41–45.

Opmerking: Hieronder is tevens begrepen het intrekken van een dergelijk verzoek.

Waardering: V 1 jaar

(300.)

Handeling: Het verstrekken van gegevens uit het register paspoortsignaleringen aan een autoriteit die tot het verstrekken van reisdocumenten bevoegd is

Periode: 1998–

Grondslag: Privacyreglement register paspoortsignaleringen, 18 november 1991, Stcrt. 1991/235, art. 10.1 en 11

Product: O.a. signaleringslijsten

Waardering: V 1 jaar

(301.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van de personen ten aanzien van wie gronden tot weigering of vervallenverklaring van het paspoort bestaan

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.4

Waardering: V 1 jaar na einde vermelding in het register paspoortsignaleringen

3.2.4.7. Paspoortgelden

(302.)

Handeling: Het voorbereiden van een algemene maatregel van rijksbestuur inzake de aan het Rijk verschuldigde kosten en rechten ter zake van reisdocumenten

Periode: 1998–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991 (Stb. 1991/498), art. 7.1

Product: Besluit Paspoortgelden (Stb. 1991, 563)

Waardering: B (1, 5)

3.2.4.8. Nieuwe Generatie Reisdocumenten

(398.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende de ontwikkeling en invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: nota’s, verslagen, rapporten

Opmerking: – Het betreft verschillende activiteiten, zoals het (doen) uitvoeren van frauderisicoanalyses, het ontwikkelen en aanbesteden van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten, het opstellen van een calamiteitenplan voor invoering van de nieuwe generatie reisdocumenten, het organiseren van cursussen voor uitgevende instanties, het bijwonen van conferenties, enz.

– Deze handeling is een verbijzondering van handeling 234 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (1)

(399.)

Handeling: Het, mede in het kader van de totstandkoming van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten, (laten) uitvoeren van onderzoeken op het gebied van de biometrie

Periode: 1998–

Product: verslagen, rapporten

Waardering: B (1)

(400.)

Handeling: Het, mede in het kader van de totstandkoming van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten, (doen) ontwikkelen van een elektronische identiteitskaart

Periode: 1998–2003

Product: nota’s, verslagen, rapporten

Waardering: B (1)

3.2.4.9. Basisregister Reisdocumenten

(401.)

Handeling: Het (laten) ontwikkelen van een Basisregister Reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortwet, als gewijzigd bij de Rijkswet van 8 maart 2001 tot wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (Stb. 2001, 132), art. 4a, lid 1

Product: correspondentie, rapporten

Opmerking: Handeling uitgevoerd door BPR.

Waardering: B (5)

(402.)

Handeling: Het beheren van het Basisregister Reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortwet, als gewijzigd bij de Rijkswet van 8 maart 2001 tot wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (Stb. 2001, 132), art. 4a, lid 1

Product: Basisregister Reisdocumenten, exploitatiedocumenten

Opmerking: – Handeling uitgevoerd door BPR. Het betreft het up-to-date houden van de gegevens in het register.

– Deze handeling is spiegel van handeling 281 (melden van diefstal en vermissing) van het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (5)

(403.)

Handeling: Het vaststellen van maatregelen en aanvullende regels betreffende beheer, gebruik en beveiliging van het Basisregister Reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortwet, als gewijzigd bij de Rijkswet van 8 maart 2001 tot wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (Stb. 2001, 132), art. 4a, lid 5, 8 en 9

Product: voorschriften

Opmerking: Het kan bij deze handeling gaan om aanvullende administratieve voorschriften, maar ook om regels omtrent gegevensverstrekking en privacy.

Waardering: B (1, 5)

(404.)

Handeling: Het beslissen op een verzoek tot verstrekking van gegevens uit het Basisregister Reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortwet, als gewijzigd bij de Rijkswet van 8 maart 2001 tot wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (Stb. 2001, 132), art. 4a, lid 6 en 7

Product: beschikkingen

Waardering: V 5 jaar na beëindiging geldigheidsduur van het besluit

(405.)

Handeling: Het aanwijzen van personen en instellingen die een gerechtvaardigd belang hebben bij verstrekking van gegevens uit het Basisregister Reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortwet, als gewijzigd bij de Rijkswet van 8 maart 2001 tot wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (Stb. 2001, 132), art. 4a, lid 6 en 7

Product: aanwijzingen

Waardering: V 5 jaar na beëindiging aanwijzing

3.2.4.10. BeveiligingsNet

(406.)

Handeling: Het (doen) ontwikkelen van een beveiligingsprotocol voor het beheren en verstrekken van reisdocumenten

Periode: 2000–

Grondslag: onder meer: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Product: BeveiligingsNet

Opmerking: In eerste instantie opgesteld als leidraad voor de gemeenten, later opgenomen in de PUN 2001.

Waardering: V 10 jaar na vervanging

(407.)

Handeling: Het verwerken en/of toetsen van rapportages van door derden uitgevoerde beveiligingscontroles bij gemeenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, art. 94, lid 3

Product: verzamelingen van rapportages

Opmerking: – PUN 2001 schrijft naast de jaarlijkse zelfevaluatie door

gemeenten ook een driejaarlijkse externe controle voor, waarvan de resultaten in afschrift ook naar het agentschap BPR worden gezonden.

– Al dan niet eerst in pilot-vorm zullen de interne en externe controles door BPR worden getoetst.

Waardering: V 7 jaar

(408.)

Handeling: Het bijhouden van de belangrijkste gegevens betreffende de beveiliging op het gebied van het beheren en verstrekken van reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Bijv. PUN 2001, art. 93, lid 11

Opmerking: Zo moet de gemeente het BPR ‘terstond’ op de hoogte stellen van q aanwijziging of vervanging van de beveiligingsfunctionaris.

Waardering: V 5 jaar na wijziging

3.2.5. Nationale Chipcard

(311.)

Handeling: Het instellen van het Nationaal Chipcard Platform

Periode: 1998–1999

Bron Interview met dhr. A. Oudenhooven

Product: Instellingsbesluit Nationaal Chipcard Platform (NCP)

Waardering: B (4)

3.2.6. Persoonsnummer

Beleid en regelgeving

(393.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende (invoering van) persoonsnummers

Periode: 1988–

Product: o.a. beleidsnota’s, beleidsnotitie’s, rapporten, adviezen, evaluaties

Opmerking: Deze handeling is een verbijzondering van de handelingen 1 en 2 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’, aangezien het een specifiek bevolkingsadministratie-onderwerp betreft dat los staat van het in het rapport centraal staande GBA-thema.

Waardering: B (1)

(394.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving, dan wel het zelf vaststellen van besluiten en regels, betreffende (invoering van) persoonsnummers

Periode: 1988–

Product: o.a. wetten, AMvB’s, KB’s

Opmerking: Deze handeling is een verbijzondering van handeling 3 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’, aangezien het een specifiek bevolkingsadministratie-onderwerp betreft dat los staat van het in het rapport centraal staande GBA-thema.

Waardering: B (1)

3.3. Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

3.3.1. Reisdocumenten: algemene regelgeving

(263.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van de Paspoortwet

Periode: ca. 1991–1998

Opmerking: De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken is gekend in:

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba (Stcrt.

1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995 (Stcrt.1994/188)

– Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995 (Stcrt. 1994/188)

Waardering: B (1, 5)

3.3.2. Reisdocumenten: paspoortgelden

(305.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het voordragen van een algemene maatregel van rijksbestuur inzake de aan het Rijk verschuldigde rechten voor het uitreiken van een reisdocument

Periode: 1992–1998

Opmerking: De Minister van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken is gekend in:

– Besluit Paspoortgelden (Stb. 1991, 563)

Waardering: B (1, 5)

3.4. Minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelatie

3.4.1. Bevolkingsadministratie: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

3.4.1.1. Structureel periodiek overleg

(370.)

Handeling: Het voeren van structureel periodiek overleg inzake de GBA met representatieve vertegenwoordigers van gemeenten, afnemers en derden

Periode: (1994) 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), art. 23a

Product: agenda’s, notulen, besluitenlijsten

Opmerking: Dit overleg wordt ook wel het ‘gebruikersoverleg’ genoemd. Voorheen was

dit het ‘GBA-platform’.

Waardering: B (5)

3.4.1.1. Operationalisering

(371.)

Handeling: Het samenstellen van materiaal ter ondersteuning van de operationalisatie van de GBA

Periode: (1994) 2000–

Bron Onder meer: Handleiding Operationele Procedures GBA

Product: naslagwerken, handleidingen (bijv. Handleiding Operationele Procedures GBA)

Waardering: V 10 jaar na vervanging

3.4.2. Modernisering GBA

3.4.2.1. Advies modernisering GBA

(372.)

Handeling: Het instellen van de tijdelijke Adviescommissie Modernisering GBA

Periode: 2000–2001

Grondslag: Regeling Adviescommissie Modernisering GBA (Stcrt. 2000, 50); Regeling hernieuwde instelling Adviescommissie Modernisering GBA (Stcrt. 2001, 59)

Product: regelingen tot instelling van de Adviescommissie Modernisering GBA

Waardering: B (4)

(373.)

Handeling: Het benoemen van voorzitter en leden van de tijdelijke Adviescommissie Modernisering GBA

Periode: 2000–2001

Grondslag: Regeling Adviescommissie Modernisering GBA (Stcrt. 2000, 50); Regeling hernieuwde instelling Adviescommissie Modernisering GBA (Stcrt. 2001, 59)

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

3.4.2.2. Beleid en regelgeving

(375.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende de modernisering van de GBA

Periode: 2000–

Product: o.a. nota’s, notities, rapporten

Opmerking: – Het betreft verschillende activiteiten, zoals het bestuderen van de regievoering van de burger over persoonsgegevens, overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens, het onderzoeken van de gewenste GBA-gegevensset, het in kaart brengen van de implicaties van het GBA-startpakket, enz. (Voor wat betreft de technische aspecten, zie o.a. handeling 167 e.v. (over systeembeschrijving) uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’ en de handeling betreffende de ontwikkeling van de LRD.) Ook begeleiding van de invoering van de nieuwe (on-line) GBA kan bij deze handeling worden ondergebracht.

– Deze handeling is een verbijzondering van de handelingen 1 en 2 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (1)

(376.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving, dan wel het zelf vaststellen van besluiten en regels, betreffende de modernisering van de GBA

Periode: 2000–

Product: O.a. Besluit landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA (Stb. 2003, 225)

Opmerking: Dit is een verbijzondering van handeling 134 van het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (1)

3.4.2.3. Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling GBA

(377.)

Handeling: Het, in overeenstemming met de GBA-systeemeisen, zorgdragen voor de ontwikkeling, inrichting en werking van de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling GBA

Periode: 2002–

Grondslag: Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, als gewijzigd bij het Besluit landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA, art. 66a, lid 1 en 4

Product: LRD-stukken

Waardering: B (5)

(378.)

Handeling: Het beheren van de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling GBA

Periode: 2003–

Grondslag: Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, als gewijzigd bij het Besluit landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA, art. 66b

Opmerking: Het beheer houdt onder meer het volgende in:

– het opnemen van tabelgegevens;

– het geautomatiseerd verzenden en ontvangen van berichten over het netwerk ten behoeve van het in de LRD opnemen van gegevens;

– het vernietigen of uit de LRD verwijderen van gegevens;

– het ontvangen van vrije berichten over het netwerk ten behoeve van de LRD;

– het houden van aantekening van het LRD-gebruik;

– het protocolleren van de gegevensverstrekking uit de LRD (en mededeling van de protocolgegevens aan gemeenten).

Waardering: V 5 jaar na stopzetting LRD

(379.)

Handeling: Het vaststellen van maatregelen en aanvullende regels betreffende beheer, gebruik en beveiliging van de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling GBA

Periode: 2002–

Grondslag: Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, als gewijzigd bij het Besluit landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA, art. 66c

Product: voorschriften

Opmerking: Het kan bij deze handeling gaan om aanvullende administratieve voorschriften, maar ook om regels omtrent gegevensverstrekking en privacy.

Waardering: B (1, 5)

(380.)

Handeling: Het beslissen op een verzoek van een afnemer of bijzondere derde tot verstrekking van gegevens uit de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling GBA

Periode: 2003–

Grondslag: Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, als gewijzigd bij het Besluit landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA, art. 66d, lid 3

Product: beschikkingen

Opmerking: Bij de indiening van het verzoek moet gebruik worden gemaakt van een door de minister vastgesteld formulier.

Waardering: V 2 jaar

3.4.3. GBA-audits

3.4.3.1. Beleid

(381.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende de verplichte audit GBA

Periode: 1998–

Product: o.a. nota’s, notities, rapporten

Opmerking: Deze handeling is een verbijzondering van de handelingen 1 en 2 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (1)

(382.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving, dan wel het zelf vaststellen van besluiten en regels, betreffende de verplichte audit GBA

Periode: 1998–

Grondslag: bijv. Besluit GBA, als gewijzigd bij besluit van 8 juli 2000 tot wijziging van het Besluit GBA (Stb. 2000, 300), art. 53c, lid 1, en art. 53d

Product: O.a. (onderdelen van) wijzigingen van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), (onderdelen van) wijzigingen van het Besluit GBA (bijv. Stb. 2000, 300), Regeling periodieke audit GBA

Opmerking: Dit is een verbijzondering van de handelingen 134 en 135 van het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (1)

(383.)

Handeling: Het vastleggen van de eisen waaraan bij de GBA-audit moet worden voldaan

Periode: 2000–

Grondslag: o.a. Regeling periodieke audit GBA

Product: bijv. Kwaliteitsbrochure

Waardering: B (5)

3.4.3.2. Uitvoering audits

(384.)

Handeling: Het vaststellen van eisen waaraan bedrijven die periodieke GBA-audits bij gemeenten mogen uitvoeren, moeten voldoen

Periode: 2000–

Grondslag: Besluit GBA, als gewijzigd bij besluit van 8 juli 2000 tot wijziging van het Besluit GBA (Stb. 2000, 300), art. 53b, lid 1

Product: B (5)

(385.)

Handeling: Het aanwijzen van bedrijven die periodieke GBA-audits bij gemeenten mogen uitvoeren

Periode: 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), art. 120a, lid 2

Product: beschikkingen

Opmerking: Vooraf en periodiek daarna wordt door de Raad voor Accreditatie getoetst of de aangewezen bedrijven aan de eisen voldoen.

Waardering: V 5 jaar na beëindiging aanwijzing

(386.)

Handeling: Het voeren van structureel overleg met de bedrijven die periodieke GBA-audits bij gemeenten mogen uitvoeren

Periode: 2000–

Bron BPR-site (juli 2003)

Product: agenda’s, notulen, besluitenlijsten

Waardering: B (5)

(387.)

Handeling: Het vaststellen van een tijdschema voor de uitvoering van GBA-audits bij gemeenten

Periode: 2000–

Grondslag: Besluit GBA, als gewijzigd bij besluit van 8 juli 2000 tot wijziging van het Besluit GBA (Stb. 2000, 300), art. 53a, lid 1 en 3

Product: Verdelingslijsten gemeenten GBA-audit

Opmerking: – De betrokken gemeenten hebben hierbij hun inbreng.

– De planning kan separaat worden vastgesteld of deel uitmaken van een generieke regeling betreffende de uitvoering van GBA-audits.

Waardering: B (5)

(388.)

Handeling: Het verwerken van door gemeenten toegezonden samenvattingen van GBA-audits

Periode: 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), art. 120a, lid 3

Product: verzamelingen managementsamenvattingen

Opmerking: De gemeenten dienen de managementsamenvatting zeven jaar te bewaren (Stcrt. 2002, 119).

Waardering: V 7 jaar

(389.)

Handeling: Het aan de Registratiekamer doen toekomen van een uittreksel van door gemeenten toegezonden samenvattingen van GBA-audits

Periode: 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), art. 120a, lid 3

Product: rapport met uittreksels van managementsamenvattingen

Waardering: V 7 jaar

(390.)

Handeling: Het doen van een uitspraak in een geschil tussen een gemeente en een audit-instelling betreffende de GBA-audits

Periode: 2002–

Bron Circulaire inzake wijziging Regeling periodieke audit GBA (Stcrt. 2002, 119)

Product: uitspraak

Waardering: V 5 jaar

3.4.3.3. Vergoeding

(391.)

Handeling: Het vaststellen van de hoogte van de normvergoeding aan gemeenten voor de uitvoering van GBA-audits

Periode: 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), art. 120a, lid 4

Product: Regelingen houdende mededeling ex art. 22, lid 2, van de Regeling periodieke audit GBA (vaststelling normvergoeding)

Opmerking: Deze handeling kan separaat voorkomen, maar ook deel uitmaken van een generieke regeling betreffende de GBA-audit.

Waardering: B (5)

(392.)

Handeling: Het aan gemeenten toekennen van een normvergoeding voor het laten uitvoeren van een GBA-audit

Periode: 2000–

Grondslag: Wet GBA, als gewijzigd bij wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet GBA (Stb. 2000, 154), art. 120a, lid 4

Product: beschikkingen

Opmerking: – De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

– Voor een hercontrole wordt geen vergoeding toegekend.

Waardering: V 7 jaar

3.4.5. Persoonsnummer

3.4.5.1. Beleid en regelgeving

(393.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende (invoering van) persoonsnummers

Periode: 1988–

Product: o.a. beleidsnota’s, beleidsnotitie’s, rapporten, adviezen, evaluaties

Opmerking: Deze handeling is een verbijzondering van de handelingen 1 en 2 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’, aangezien het een specifiek bevolkingsadministratie-onderwerp betreft dat los staat van het in het rapport centraal staande GBA-thema.

Waardering: B (1)

(394.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving, dan wel het zelf vaststellen van besluiten en regels, betreffende (invoering van) persoonsnummers

Periode: 1988–

Product: o.a. wetten, AMvB’s, KB’s

Opmerking: Deze handeling is een verbijzondering van handeling 3 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’, aangezien het een specifiek bevolkingsadministratie-onderwerp betreft dat los staat van het in het rapport centraal staande GBA-thema.

Waardering: B (1)

3.4.6. Nieuwe Generatie Reisdocumenten

(398.)

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende de ontwikkeling en invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten

Periode: 1998–

Product: nota’s, verslagen, rapporten

Opmerking: – Het betreft verschillende activiteiten, zoals het (doen) uitvoeren van frauderisicoanalyses, het ontwikkelen en aanbesteden van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten, het opstellen van een calamiteitenplan voor invoering van de nieuwe generatie reisdocumenten, het organiseren van cursussen voor uitgevende instanties, het bijwonen van conferenties, enz.

– Deze handeling is een verbijzondering van handeling 234 uit het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (1)

(399.)

Handeling: Het, mede in het kader van de totstandkoming van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten, (laten) uitvoeren van onderzoeken op het gebied van de biometrie

Periode: 1998–

Product: verslagen, rapporten

Waardering: B (1)

(400.)

Handeling: Het, mede in het kader van de totstandkoming van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten, (doen) ontwikkelen van een elektronische identiteitskaart

Periode: 1998–2003

Product: nota’s, verslagen, rapporten

Waardering: B (1)

3.4.7. Basisregister Reisdocumenten

(401.)

Handeling: Het (laten) ontwikkelen van een Basisregister Reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortwet, als gewijzigd bij de Rijkswet van 8 maart 2001 tot wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (Stb. 2001, 132), art. 4a, lid 1

Product: correspondentie, rapporten

Opmerking: Handeling uitgevoerd door BPR.

Waardering: B (5)

(402.)

Handeling: Het beheren van het Basisregister Reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortwet, als gewijzigd bij de Rijkswet van 8 maart 2001 tot wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (Stb. 2001, 132), art. 4a, lid 1

Product: Basisregister Reisdocumenten, exploitatiedocumenten

Opmerking: – Handeling uitgevoerd door BPR. Het betreft het up-to-date houden van de gegevens in het register.

– Deze handeling is spiegel van handeling 281 (melden van diefstal en vermissing) van het Pivot-rapport ‘Burgers te boek’.

Waardering: B (5)

(403.)

Handeling: Het vaststellen van maatregelen en aanvullende regels betreffende beheer, gebruik en beveiliging van het Basisregister Reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortwet, als gewijzigd bij de Rijkswet van 8 maart 2001 tot wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (Stb. 2001, 132), art. 4a, lid 5, 8 en 9

Product: voorschriften

Opmerking: Het kan bij deze handeling gaan om aanvullende administratieve voorschriften, maar ook om regels omtrent gegevensverstrekking en privacy.

Waardering: B (1, 5)

(404.)

Handeling: Het beslissen op een verzoek tot verstrekking van gegevens uit het Basisregister Reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortwet, als gewijzigd bij de Rijkswet van 8 maart 2001 tot wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (Stb. 2001, 132), art. 4a, lid 6 en 7

Product: beschikkingen

Waardering: V 5 jaar na beëindiging geldigheidsduur van het besluit

(405.)

Handeling: Het aanwijzen van personen en instellingen die een gerechtvaardigd belang hebben bij verstrekking van gegevens uit het Basisregister Reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortwet, als gewijzigd bij de Rijkswet van 8 maart 2001 tot wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (Stb. 2001, 132), art. 4a, lid 6 en 7

Product: aanwijzingen

Waardering: V 5 jaar na beëindiging aanwijzing

3.4.8. BeveiligingsNet

(406.)

Handeling: Het (doen) ontwikkelen van een beveiligingsprotocol voor het beheren en verstrekken van reisdocumenten

Periode: 2000–

Grondslag: onder meer: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Product: BeveiligingsNet

Opmerking: In eerste instantie opgesteld als leidraad voor de gemeenten, later opgenomen in de PUN 2001.

Waardering: V 10 jaar na vervanging

(407.)

Handeling: Het verwerken en/of toetsen van rapportages van door derden uitgevoerde beveiligingscontroles bij gemeenten

Periode: 2001–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, art. 94, lid 3

Product: verzamelingen van rapportages

Opmerking: – PUN 2001 schrijft naast de jaarlijkse zelfevaluatie door gemeenten ook een driejaarlijkse externe controle voor, waarvan de resultaten in afschrift ook naar het agentschap BPR worden gezonden.

– Al dan niet eerst in pilot-vorm zullen de interne en externe controles door BPR worden getoetst.

Waardering: V 7 jaar

(408.)

Handeling: Het bijhouden van de belangrijkste gegevens betreffende de beveiliging op het gebied van het beheren en verstrekken van reisdocumenten

Periode: 2001–

Grondslag: Bijv. PUN 2001, art. 93, lid 11

Opmerking: Zo moet de gemeente het BPR ‘terstond’ op de hoogte stellen van q aanwijziging of vervanging van de beveiligingsfunctionaris.

Waardering: V 5 jaar na wijziging

3.5. Hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters

3.5.1. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, advies

(45.)

Handeling: Het desgevraagd adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de uitvoering van het Besluit Bevolkingsboekhouding

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 116.2; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 100.2

Waardering: B (5)

(46.)

Handeling: Het desgevraagd adviseren van de directeur van het CBS inzake de uitvoering van het Besluit Bevolkingsboekhouding

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 116.2; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 100.2

Waardering: B (5)

(47.)

Handeling: Het aanwijzen van een lid dat in plaats van het hoofd van de RIB optreedt als voorzitter van de Commissie van advies inzake bevolkingsboekhouding

Periode: (1936) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 120.1

Waardering: V 5 of 10 jaar na beëindigen aanwijzing

3.5.2. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, centrale registraties

(51.)

Handeling: Het aanleggen en bijhouden van een bevolkingsregister

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 28.3; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 26.1

Opmerking: Het door de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters te houden bevolkingsregister bestaan uit:

– het centrale bevolkingsregister (persoons- en archiefregister)

– een persoonskaartenarchief

– een schakelregister

Waardering: B (5)

(52.)

Handeling: Het vaststellen van de plaats en van de openingstijden van het loket van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters

Periode: 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 15.1

Waardering: V 5 jaar na wijziging

3.5.3. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, fysiek beheer

(90.)

Handeling: Het geven van aanwijzingen inzake de berging in en verzending van persoonskaarten door een gemeente

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 131; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 114

Waardering: B (5)

(95.)

Handeling: Het sluiten van een overeenkomst met een derde inzake de bewaring van de persoonskaarten van overleden personen

Periode: 1945–

Bron Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, Kamerstukken II 1988/89, 21 123, blz. 123.

Product: overeenkomst

Opmerking: Voorbeeld van een derde is het Centraal Bureau voor Genealogie

Waardering: V 10 jaar na beëindigen overeenkomst

3.5.4. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, controle en toezicht

(98.)

Handeling: Het houden van toezicht op de bevolkingsregisters en de verblijfregisters van de gemeenten

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 116.1; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 100.1

Waardering: B (2, 5)

(99.)

Handeling: Het (doen) controleren van het persoonskaartenverbruik in een gemeente

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 126.2; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 110.2

Waardering: V 10 jaar

(100.)

Handeling: Het instellen van een onderzoek, in welke gemeente een gezochte persoonskaart is ondergebracht

Periode: (1936) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 96.2; gewijzigd bij KB van 28 juni 1947, Stb. 1947/H 213

Waardering: V 10 jaar

(101.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeentebestuur om een voor een persoon een nieuwe persoonskaart aan te leggen ter vervanging van een die verloren is gegaan

Periode: (1936) 1945–1967

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 97.2

Waardering: V 10 jaar

(102.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een gemeente om een onbruikbaar geworden persoonskaart over te schrijven

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 128.1; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 111.1

Waardering: V 10 jaar

3.6. Commissie van advies inzake de bevolkingsboekhouding

3.6.1. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, advies

(44.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zake inzake de bevolkingsboekhouding

Periode: (1936) 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 121.1–2; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 104.3

Opmerking: De Commissie kan gevraagd en ongevraagd haar advies geven.

Waardering: B (1)

(49.)

Handeling: Het vaststellen van een reglement van orde voor de vergaderingen van de Commissie van advies inzake bevolkingsboekhouding

Periode: 1945–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 104.4

Waardering: V 5 jaar na vervanging reglement

3.7. Commissie Automatisering Inlichtingen Bevolkingsregisters (Commissie-Simons)

3.7.1. Bevolkingsadministratie: Centrale Personenadministratie (CPA), voorgeschiedenis

(112.)

Handeling: Het onderzoeken van alternatieve werkmethoden en hulpmiddelen voor de bevolkingsboekhouding

Periode: 1963–1967

Grondslag: Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, 10 oktober 1963/Nr. B63/2120 Afdeling BB, Stcrt. 1963/203, art. I

Waardering: B (1, 5)

3.8. Commissie Registratie Persoonsgegevens (Commissie-Westerhout)

3.8.1. Bevolkingsadministratie: Centrale Personenadministratie (CPA), voorgeschiedenis

(115.)

Handeling: Het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een efficiëntere informatie-uitwisseling tussen de verschillende overheidsadministraties te komen

Periode: 1968–1969

Grondslag: Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, 29 januari 1968/Nr. CG68/U146 Directie O.A.R., Stcrt. 1968/25, art. I

Waardering: B (1, 5) een exemplaar van het eindrapport

Overig: V, 10 jaar

3.9. Begeleidingscommissie proef CPA

3.9.1. Bevolkingsadministratie: Centrale Personenadministratie (CPA), praktijkproef CPA

(121.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de in het kader van de proef CPA te nemen maatregelen ter bescherming van de privacy van de burgers in de deelnemende gemeenten

Periode: 1974–1989

Bron Toespraak van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 21 okt. 1974, Stcrt. 1974/205

Grondslag: Reglement proefbestand CPA, Stcrt. 1976/70, art. 12.2

Waardering: B (1, 5)

(122.)

Handeling: Het beoordelen van de maatregelen die in het kader van de proef CPA zijn genomen ter bescherming van de privacy van de burgers in de deelnemende gemeenten

Periode: 1974–1989

Bron Toespraak van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 21 okt. 1974, Stcrt. 1974/205

Grondslag: Reglement proefbestand CPA, Stcrt. 1976/70, art. 12.2 en 13

Waardering: B (2, 5)

3.10. Technische begeleidingsgroep CPA

3.10.1. Bevolkingsadministratie: Centrale Personenadministratie (CPA), praktijkproef CPA

(128.)

Handeling: Het adviseren omtrent technische en organisatorische procedures bij de uitvoering van de proef CPA

Periode: 1976–1989

Grondslag: Reglement proefbestand CPA, Stcrt. 1976/70, art. 12.1

Waardering: B (1, 5)

3.11. Bestuurlijke Overlegcommissie voor Overheidsautomatisering (BOCO)

3.11.1. Bevolkingsadministratie: Centrale Personenadministratie (CPA), algemene regelgeving

(119.)

Vervalt.

3.12. Commissie Automatisering Gemeentelijke Bevolkingsboekhouding (Commissie-Zoutendijk)

3.12.1. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, automatisering

(107.)

Handeling: Het onderzoeken van de mogelijkheden tot automatisering van de gemeentelijke bevolkingsboekhouding

Periode: 1981–ca. 1984

Grondslag: Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, 9 februari 1981, Nr. B80, 3370, art. I

Waardering: B (1, 5) een exemplaar van het eindrapport

V, 10 jaar

(108.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de mogelijkheden tot automatisering van de gemeentelijke bevolkingsboekhouding

Periode: 1981–ca. 1984

Grondslag: Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, 9 februari 1981, Nr. B80, 3370, art. I

Waardering: B (1, 5)

(109.)

Handeling: Het betrekken van externe deskundigen bij haar werkzaamheden

Periode: 1981–ca. 1984

Grondslag: Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, 9 februari 1981, Nr. B80, 3370, art. II

Waardering: V 5 jaar

3.13. Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening

3.13.1. Bevolkingsadministratie: algemeen, Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening

(25.)

Handeling: Het voordragen van een plaatsvervangende voorzitter van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening

Periode: 1985–1995

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1985/569, art. 4.2; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/158, art. 5.2; Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1991/629, art. 5.2

Waardering: V 5 jaar

(27.)

Handeling: Het vaststellen van een reglement dat de werkwijze van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening regelt

Periode: 1985–1995

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1985/569, art. 6.1; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/158, art. 7.1; Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1991/629, art. 7

Waardering: B (5)

(29.)

Handeling: Het benoemen van een externe deskundige in de door hem ingestelde commissies

Periode: 1985–1995

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1985/569, art. 7.1; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/158, art. 8.2; Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1991/629, art. 8.1

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

(30.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken over vraagstukken inzake de persoonsinformatievoorziening

Periode: 1985–1995

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1985/569, art. 2.1; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/158, art. 3; Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1991/629, art. 3

Waardering: B (1)

(31.)

Handeling: Het opstellen van een jaarverslag

Periode: 1985–1995

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1985/569, art. 8; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/158, art. 9; Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1991/629, art. 9

Opmerking: Het jaarverslag is bestemd voor de Minister van Binnenlandse Zaken.

Waardering: B (3)

(32.)

Handeling: Het opstellen van een evaluatierapport over zijn taakvervulling

Periode: 1987–1991

Grondslag: Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1988/158, art. 12

Opmerking: Het evaluatierapport bevat tevens een advies over het voortbestaan van de Voorlopige Raad.

Waardering: B (2)

3.14. Commissie van toezicht praktijkproef GBA (Commissie-Van Biene)

3.14.1. Bevolkingsadministratie: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), praktijkproeven

(146.)

Handeling: Het houden van toezicht op de praktijkproef GBA

Periode: 1988–1990

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, art. 15.1 (b.w. Stcrt. 1990/121)

Waardering: B (2, 5)

(147.)

Handeling: Het rapporteren over en het doen van aanbevelingen in verband met de praktijkproef GBA

Periode: 1988–1990

Grondslag: Regeling praktijkproef GBA, 15 november 1988/Nr. GBA 88/1265, Stcrt. 1988/241, art. 15.7–8 (b.w. Stcrt. 1990/121)

Opmerking: Rapport en aanbevelingen werden uitgebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Het eindverslag verscheen in november 1989 (was ook onderdeel van IDP).

Waardering: B (2, 5)

3.15. Begeleidingsgroep GBA

3.15.1. Bevolkingsadministratie: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), Begeleidingsgroep GBA

(137.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken over belangrijke beleidsvoornemens in verband met de invoering van de GBA

Periode: 1989–ca. 1995

Grondslag: Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, 31 mei 1989/GBA 88/14/U 9, Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur, Stcrt. 1989/130, art. 1

Waardering: B (1)

3.16. Nationaal Chipkaart Platform

3.16.1. Nationale Chipkaart

(312.)

Handeling: Het ontwikkelen van een open infrastructuur voor chipcardtoepassingen

Periode: 1993–1999

Bron Interview met dhr. A. Oudenhooven

Opmerking: Dit is een raamwerk van normen, standaards, procedures en afspraken

Waardering: B (5)

(313.)

Handeling: Het samenstellen van een gids waarin leveranciers vermeld worden die producten leveren voor het ontwikkelen van de chipcard

Periode: 1994–1999

Bron Interview met dhr. A. Oudenhooven

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(314.)

Handeling: Het inventariseren van projecten en het publiceren van de resultaten daarvan ten behoeve van het ontwikkelen van de nationale chipcard

Periode: 1993–1999

Bron Interview met dhr. A. Oudenhooven

Opmerking: Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van de Zorgpas en de Vervoerspas

Waardering: V 5 jaar

3.17. Programmacommissie voor de ontwikkeling van een nationale chipkaart

3.17.1. Nationale Chipkaart

(315.)

Handeling: Het coördineren en zoveel mogelijk op elkaar afstemmen van pilots in diverse sectoren ten behoeve van het ontwikkelen van de nationale chipcard

Periode: 1993–1999

Bron Interview met dhr. A. Oudenhooven

Opmerking: In de commissie zitten BZK, EZ, NS, PTT, Siemens, Zorgverzekeraars en enkele andere organisaties op het gebied van handel, vervoer, verzekeringen en gezondheidszorg.

Waardering: B (5)

3.18. Adviescommissie Modernisering GBA

3.18.1. Advies

(374.)

Handeling: Het uitbrengen van een advies betreffende de gewenste ontwikkeling, inrichting en positionering van de GBA binnen de toekomstige overheidsinformatievoorziening

Periode: 2000–2001

Grondslag: Adviesaanvraag Modernisering GBA (februari 2000); Regeling Adviescommissie Modernisering GBA (Stcrt. 2000, 50); Regeling hernieuwde instelling Adviescommissie Modernisering GBA (Stcrt. 2001, 59)

Product: advies ‘GBA in de toekomst’

Waardering: B (1)

8.19. Adviescommissie betreffende het toekomstige persoonsnummerbeleid van de overheid (Commissie-van Thijn)

8.19.1. Advies

(397.)

Handeling: Het uitbrengen van een advies betreffende nieuwe kaders voor het toekomstige persoonsnummerbeleid

Periode: 2001–2002

Grondslag: adviesaanvraag

Product: advies ‘Persoonsnummerbeleid in het kader van identiteitsmanagement’

Waardering: B (1)

4. Actoren waarvan het archief onder de zorg van de Minister van Algemene Zaken valt

4.1. Minister van Algemene Zaken

4.1.1. Reisdocumenten: weigering en vervallenverklaring

(299.)

Handeling: Het indienen van een verzoek bij de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1998)/de Minister van GSI (vanaf 1998) tot plaatsing van een persoon in het Register paspoortsignalering

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.1–2

Bron Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1987/88, 20 393), 41–45.

Opmerking: Hieronder is tevens begrepen het intrekken van een dergelijk verzoek.

Waardering: V 5 jaar

5. Actoren waarvan het archief onder de zorg van de Minister van Buitenlandse Zaken valt

5.1. Minister van Buitenlandse Zaken

5.1.1. Reisdocumenten: algemene regelgeving

(259.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van de Paspoortwet

Periode: ca. 1991–

Opmerking: De Minister van Buitenlandse Zaken is gekend in:

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba

(Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 (Stcrt. 1994/188)

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995 (Stcrt.1994/188)

– Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995 (Stcrt. 1994/188)

Waardering: B (1, 5)

(266.)

Handeling: Het voeren van overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het opstellen van een lijst van landen die (mogelijk) geen personen toelaten die blijkens hun paspoort in een bepaald ander land zijn geweest

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, van 31 augustus 1994, Stb. 1994/188, art. 30.2

Waardering: B (5)

5.1.2. Reisdocumenten: fysiek en administratief beheer

(268.)

Handeling: Het bestellen van blanco reisdocumenten en standaardformulieren

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 45.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 78.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 81.2; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 47.1

Waardering: V 5 jaar

(269.)

Handeling: Het machtigen van een persoon om namens hem blanco reisdocumenten en standaardformulieren te bestellen

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 46.1;

Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 81.2; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 47.2–4

Waardering: V 5 jaar

(271.)

Handeling: Het doen bezorgen van reisdocumenten en standaardformulieren aan de diplomatieke en consulaire posten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 81.3

Opmerking: Het transport geschiedt per diplomatieke koerier dan wel met gebruikmaking van een waarde transporteur.

Waardering: V 5 jaar

5.1.3. Reisdocumenten: beveiliging

(281.)

Handeling: Het melden van ontvreemding of vernietiging van reisdocumenten en formulieren aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art 94.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 99.1; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 62.1

Waardering: V 5 jaar

5.1.4. Reisdocumenten: administratie

(284.)

Handeling: Het aanleggen en bijhouden van een administratie van de voorraad blanco reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 41.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 85.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 90.1; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 53.1

Product: Voorraadadministratie

Opmerking: De voorraadadministratie wordt uitgesplitst naar soort reisdocument.

Waardering: B (5)

(285.)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van het aantal in voorraad zijnde blanco reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 85.2; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 90.2; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 53.2

Waardering: B (5)

(286.)

Handeling: Het inventariseren van de aanwezige [blanco] reisdocumenten, wanneer een omissie in de voorraad of in de administratie van de reisdocumenten is geconstateerd

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 86.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 91.1; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 54.1

Product: Proces-verbaal

Opmerking: Het proces-verbaal wordt naar de Minister van Binnenlandse Zaken gezonden.

Waardering: B (5)

(287.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van de door hem ontvangen blanco reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 89.1

Product: Serienummeradministratie

Opmerking: De administratie wordt voor elk soort reisdocumenten afzonderlijk bijgehouden.

Waardering: B (5)

(288.)

Handeling: Het per kwartaal aan de Minister van Binnenlandse Zaken verstrekken van een opgave van de reisdocumenten die door hem beschikbaar zijn gesteld aan de hoofden van diplomatieke en consulaire posten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 89.2

Waardering: B (5)

(289.)

Handeling: Het opstellen van een verantwoording van het totale voorraadverloop van reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 103

Opmerking: De verantwoording wordt ieder kwartaal opgesteld volgens een voorgeschreven formulier en bevat (a) de totale voorraad aan het begin van het kwartaal, (b) de in de loop van het kwartaal aan de voorraad toegevoegde reisdocumenten, (c) de in de loop van het kwartaal aan de voorraad onttrokken reisdocumenten, en (d) de totale voorraad aan het einde van het kwartaal.

Waardering: B (5)

(290.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van aan de voorraad onttrokken reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 51.3; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 85.4; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 90.4; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 53.4

Product: Nummeradministratie

Opmerking: De nummeradministratie wordt voor elk soort reisdocumenten afzonderlijk bijgehouden. De burgemeester van ’s-Gravenhage houdt een aparte nummeradministratie bij van nooddocumenten, verstrekt aan vluchtelingen en staatlozen.

Waardering: B (5)

(291.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van verstrekte reisdocumenten (anders dan nooddocumenten) en de daarin opgenomen bijschrijvingen.

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 71.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 77.1

Opmerking: De gegevens moeten gedurende elf jaren na de datum van verstrekking van het reisdocument worden bewaard (Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, art. 71.3).

Waardering: V 12 jaar

(292.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van verstrekte nooddocumenten (en verlengingen daarvan)

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 74.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248), art. 78.1; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 44.1

Opmerking: De administratie moet gedurende twee jaren na afloop van het kalenderjaar raadpleegbaar blijven (Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, art. 74.4).

Waardering: V 12 jaar

5.1.5. Reisdocumenten: reisdocumenten voor niet-Nederlanders

(294.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Justitie inzake het onderzoek of een vluchteling of vreemdeling aanspraak maakt op een Nederlands reisdocument

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 40.2

Opmerking: Feitelijk betreft het hier:

a. het beschikken op een aanvraag van een reisdocument, ingediend bij een burgemeester door een vluchteling of vreemdeling, of

b. het vermelden op het aanvraagformulier of er tegen het verlenen van een reisdocument bedenkingen bestaan.

(Zie Paspoortuitvoeringsbesluit Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 24.2 en 25.3 ; Paspoortuitvoeringsbesluit Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 23.)

Waardering: V 5 jaar

(295.)

Handeling: Het adviseren van de gouverneur van de Nederlandse Antillen/van Aruba inzake de verstrekking van een Nederlands reisdocument aan een niet-Nederlander die niet kan bewijzen dat hij als vluchteling of staatloze tot de Nederlandse Antillen/Aruba is toegelaten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995, 31 augustus 1994, Stb. 1994/118, art. 22

Waardering: V 5 jaar

5.1.6. Reisdocumenten: weigering en vervallenverklaring

(299.)

Handeling: Het indienen van een verzoek bij de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1998)/de Minister van GSI (vanaf 1998) tot plaatsing van een persoon in het Register paspoortsignalering

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.1–2

Bron Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1987/88, 20 393), 41–45.

Opmerking: Hieronder is tevens begrepen het intrekken van een dergelijk verzoek.

Waardering: V 1 jaar na afwijzing van het verzoek c.q 1 jaar na einde vermelding in het register paspoortsignaleringen

(301.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van de personen ten aanzien van wie gronden tot weigering of vervallenverklaring van het paspoort bestaan

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.4

Waardering: V 1 jaar na einde vermelding in het register paspoortsignaleringen

5.1.7. Reisdocumenten: paspoortgelden

(304.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het voordragen van een algemene maatregel van rijksbestuur inzake de aan het Rijk verschuldigde rechten voor het uitreiken van een reisdocument

Periode: 1992–

Opmerking: De Minister van Buitenlandse Zaken is gekend in:

– Besluit Paspoortgelden (Stb. 1991, 563)

Waardering: B (1, 5)

(310.)

Handeling: Het heffen van rechten voor het verstrekken van een reisdocument

Periode: 1992–

Grondslag: Besluit paspoortgelden, 8 november 1991, Stb. 1991/563, art. 7

Waardering: V 7 jaar

5.2. Hoofd van een diplomatieke of consulaire post

5.2.1. Reisdocumenten: beveiliging

(279.)

Handeling: Het opstellen van een beveiligingsprocedure voor het beheren en het verstrekken van reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 92.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 98.1; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 61.1

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(280.)

Handeling: Het aanwijzen van een beveiligingsfunctionaris die belast is met het beheer en het toezicht op de naleving van de beveiligingsprocedure

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art 93.3; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 98.3; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 61.3

Waardering: V 5 jaar na einde aanwijzing

(281.)

Handeling: Het melden van ontvreemding of vernietiging van reisdocumenten en formulieren aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art 94.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 99.1; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 62.1

Waardering: V 5 jaar

5.2.2. Reisdocumenten: administratie

(284.)

Handeling: Het aanleggen en bijhouden van een administratie van de voorraad blanco reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 41.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 85.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 90.1; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 53.1

Product: Voorraadadministratie

Opmerking: De voorraadadministratie wordt uitgesplitst naar soort reisdocument.

Waardering: B (5)

(285.)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van het aantal in voorraad zijnde blanco reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 85.2; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 90.2; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 53.2

Waardering: B (5)

(286.)

Handeling: Het inventariseren van de aanwezige [blanco] reisdocumenten, wanneer een omissie in de voorraad of in de administratie van de reisdocumenten is geconstateerd

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 86.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 91.1; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 54.1

Product: Proces-verbaal

Opmerking: Het proces-verbaal wordt naar de Minister van Binnenlandse Zaken gezonden.

Waardering: B (5)

(290.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van aan de voorraad onttrokken reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 51.3; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 85.4; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 90.4; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 53.4

Product: Nummeradministratie

Opmerking: De nummeradministratie wordt voor elk soort reisdocumenten afzonderlijk bijgehouden. De burgemeester van ’s-Gravenhage houdt een aparte nummeradministratie bij van nooddocumenten, verstrekt aan vluchtelingen en staatlozen.

Waardering: B (5)

(291.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van verstrekte reisdocumenten (anders dan nooddocumenten) en de daarin opgenomen bijschrijvingen.

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 71.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 77.1

Opmerking: De gegevens moeten gedurende elf jaren na de datum van verstrekking van het reisdocument worden bewaard (Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, art. 71.3).

Waardering: V 12 jaar

(292.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van verstrekte nooddocumenten (en verlengingen daarvan)

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 74.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248), art. 78.1; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 44.1

Opmerking: De administratie moet gedurende twee jaren na afloop van het kalenderjaar raadpleegbaar blijven (Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, art. 74.4).

Waardering: V 12 jaar

5.2.3. Reisdocumenten: weigering en vervallenverklaring

(301.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van de personen ten aanzien van wie gronden tot weigering of vervallenverklaring van het paspoort bestaan

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.4

Waardering: V 1 jaar na einde vermelding in het register paspoortsignaleringen

5.2.4. Reisdocumenten: paspoortgelden

(310.)

Handeling: Het heffen van rechten voor het verstrekken van een reisdocument

Periode: 1992–

Grondslag: Besluit paspoortgelden, 8 november 1991, Stb. 1991/563, art. 7

Waardering: V 7 jaar

6. Actoren waarvan het archief onder de zorg van de Minister van Defensie valt

6.1. Minister van Oorlog

6.1.1. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, reconstructie bevolkingsboekhouding

(41.)

Handeling: Het overleggen met de Minister van Binnenlandse Zaken, in welke gevallen bij de persoonlijke aanmelding van een dienstplichtig persoon bij het gemeentebestuur in het kader van de reconstructie van de bevolkingsboekhouding het formulier volgens model A 2 niet behoeft te worden ingevuld

Periode: (1944) 1945–

Grondslag: Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding van 3 augustus 1944, Stb. 1944/E 56, art. 4.1 (b.w. 1945)

Waardering: B (5)

6.2. Minister van Defensie

6.2.1. Reisdocumenten: algemene regelgeving

(262.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van de Paspoortwet

Periode: ca. 1991–

Opmerking: De Minister van Defensie is gekend in:

– Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995 (Stcrt. 1994/188)

Waardering: B (1, 5)

6.2.2. Reisdocumenten: weigering en vervallenverklaring

(299.)

Handeling: Het indienen van een verzoek bij de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1998)/de Minister van GSI (vanaf 1998) tot plaatsing van een persoon in het Register paspoortsignalering

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.1–2

Bron Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1987/88, 20 393), 41–45.

Opmerking: Hieronder is tevens begrepen het intrekken van een dergelijk verzoek.

Waardering: V 1 jaar na afwijzing verzoek c.q 1 jaar na einde vermelding in het register Paspoortsignaleringen

6.3. Brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee

6.3.1. Reisdocumenten: fysiek en administratief beheer

(268.)

Handeling: Het bestellen van blanco reisdocumenten en standaardformulieren

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 45.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 78.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 81.2; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 47.1

Waardering: V 5 jaar

(269.)

Handeling: Het machtigen van een persoon om namens hem blanco reisdocumenten en standaardformulieren te bestellen

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 46.1;

Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 81.2; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 47.2–4

Waardeirng V 5 jaar

6.3.2. Reisdocumenten: beveiliging

(279.)

Handeling: Het opstellen van een beveiligingsprocedure voor het beheren en het verstrekken van reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 92.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 98.1; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 61.1

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(280.)

Handeling: Het aanwijzen van een beveiligingsfunctionaris die belast is met het beheer en het toezicht op de naleving van de beveiligingsprocedure

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art 93.3; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 98.3; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 61.3

Waardering: V 5 jaar na einde aanwijzing

(281.)

Handeling: Het melden van ontvreemding of vernietiging van reisdocumenten en formulieren aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art 94.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 99.1; Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 62.1

Waardering: V 5 jaar

6.3.3. Reisdocumenten: administratie

(284.)

Handeling: Het aanleggen en bijhouden van een administratie van de voorraad blanco reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 41.1; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 85.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 90.1; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 53.1

Product: Voorraadadministratie

Opmerking: De voorraadadministratie wordt uitgesplitst naar soort reisdocument.

Waardering: B (5)

(285.)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van het aantal in voorraad zijnde blanco reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 85.2; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 90.2; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 53.2

Waardering: B (5)

(286.)

Handeling: Het inventariseren van de aanwezige [blanco] reisdocumenten, wanneer een omissie in de voorraad of in de administratie van de reisdocumenten is geconstateerd

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 86.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 91.1; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 54.1

Product: Proces-verbaal

Opmerking: Het proces-verbaal wordt naar de Minister van Binnenlandse Zaken gezonden.

Waardering: B (5)

(290.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van aan de voorraad onttrokken reisdocumenten

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Bureau Internationale Vaart, Stcrt. 1991/235, art. 51.3; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 85.4; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 90.4; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 53.4

Product: Nummeradministratie

Opmerking: De nummeradministratie wordt voor elk soort reisdocumenten afzonderlijk bijgehouden. De burgemeester van ’s-Gravenhage houdt een aparte nummeradministratie bij van nooddocumenten, verstrekt aan vluchtelingen en staatlozen.

Waardering: B (5)

(292.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van verstrekte nooddocumenten (en verlengingen daarvan)

Periode: 1991–

Grondslag: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/188, art. 74.1; Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248), art. 78.1; Paspoortuitvoeringsregeling Konninklijke Marechaussee, 31 augustus 1994, Stcrt. 1994/248, art. 44.1

Opmerking: De administratie moet gedurende twee jaren na afloop van het kalenderjaar raadpleegbaar blijven (Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, art. 74.4).

Waardering: V 12 jaar

6.3.4. Reisdocumenten: weigering en vervallenverklaring

(301.)

Handeling: Het bijhouden van een administratie van de personen ten aanzien van wie gronden tot weigering of vervallenverklaring van het paspoort bestaan

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.4

Waardering: V 1 jaar na einde vermelding in het register paspoortsignaleringen

6.3.5. Reisdocumenten: paspoortgelden

(310.)

Handeling: Het heffen van rechten voor het verstrekken van een reisdocument

Periode: 1992–

Grondslag: Besluit paspoortgelden, 8 november 1991, Stb. 1991/563, art. 7

Waardering: V 7 jaar

7. Actoren waarvan het archief onder de zorg van de Minister van Financiën valt

7.1. Minister van Financiën

7.1.1. Bevolkingsadministratie: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), afstemmingsberichten

(215.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het stellen van regels omtrent de uitwisseling van gegevens tussen afnemer/bijzondere derde enerzijds en de Minister van Financiën anderzijds

Periode: 1994–

Grondslag: Besluit GBA, 8 september 1994, Stb. 1994/690, art. 90

Waardering: B (1, 5)

(216.)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een afnemer/een derde om zijn gegevens met behulp van de gegevens van de Rijksbelastingdienst af te stemmen op de gegevens in de GBA

Periode: 1994–2001

Grondslag: Regeling GBA, 23 september 1994, GBA94/U128, Stcrt. 1994/187, art. 48.1

Opmerking: Deze handeling wordt verricht in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken.

Waardering: V 10 jaar

7.1.2. Reisdocumenten: algemene regelgeving

(261.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van de Paspoortwet

Periode: 1995 – 2001

Opmerking: De Minister van Financiën is gekend in:

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 (Stcrt. 1994/188)

Waardering: B (1, 5)

7.1.3. Reisdocumenten: paspoortgelden

(299.)

Handeling: Het indienen van een verzoek bij de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1998)/de Minister van GSI (vanaf 1998) tot plaatsing van een persoon in het Register paspoortsignalering

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.1–2

Bron Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1987/88, 20 393), 41–45.

Opmerking: Hieronder is tevens begrepen het intrekken van een dergelijk verzoek.

Waardering: V 1 jaar na afwijzing verzoek c.q 1 jaar na einde vermelding in het register paspoortsignaleringen

(303.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het voordragen van een algemene maatregel van rijksbestuur inzake de aan het Rijk verschuldigde rechten voor het uitreiken van een reisdocument

Periode: 1992–

Opmerking: De Minister van Financiën is gekend in:

– Besluit Paspoortgelden (Stb. 1991, 563)

Waardering: B (1, 5)

8. Actoren waarvan het archief onder de zorg van de Minister van Justitie valt

8.1. Minister van Justitie

8.1.1. Bevolkingsadministratie: Centrale Personenadministratie (CPA), algemene regelgeving

(117.)

Handeling: Het mede-voorbereiden van de wet op de Centrale Personenadministratie

Periode: ca. 1970–1989

Opmerking: Het wetsvoorstel werd op 22 januari 1982 bij de Tweede Kamer ingediend en in 1989 ingetrokken.

Waardering: B (1)

8.1.2. Reisdocumenten: algemene regelgeving

(260.)

Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van de Paspoortwet

Periode: ca. 1991–

Opmerking: De Minister van Justitie is gekend in:

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland (Stcrt. 1991/235);

– Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 (Stcrt. 1994/188)

Waardering: B (1, 5)

Hier ontbreekt handeling 299 (financiën kan ook een verzoek doen tot plaatsing van een persoon in het register paspoortsignaleringen)

8.1.3. Reisdocumenten: reisdocumenten voor niet-Nederlanders

(293.)

Handeling: Het onderzoeken of een vluchteling of vreemdeling aanspraak maakt op een Nederlands reisdocument

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 40.2

Opmerking: Het onderzoek vindt plaats in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken.

Het onderzoek wordt feitelijk verricht door de korpschef van de Politie.

Zie Paspoortuitvoeringsbesluit Nederland 1995 (Stcrt. 1994/188), art. 24.1; Paspoortuitvoeringsbesluit Buitenland 1995 (Stcrt. 1994/188), art. 23.

Waardering: V 5 jaar

8.2. Staatscommissie bescherming persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties (Staatscommissie-Koopmans)

8.2.1. Bevolkingsadministratie: Centrale Personenadministratie (CPA), algemene regelgeving

(118.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de invoering van de Centrale Personenadministratie

Periode: 1972–1976

Opmerking: Voor een algemener geformuleerde handeling van de Staatscommissie, zie: R. te Slaa, Persoonsregistraties. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein persoonsregistraties 1968–2000, PIVOT-rapport nummer 106(’s-Gravenhage, 2000).

Waardering: B (1)

8.3. Permanente Commissie van advies voor zaken van de Burgerlijke Stand en voor nationaliteitsaangelegenheden

8.3.1. Bevolkingsadministratie: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), persoonslijsten

(159.)

Handeling: Het adviseren van een gemeente inzake de opneming van gegevens over de burgerlijke staat of de familierechtelijke betrekkingen van een persoon in de GBA

Periode: 1994–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 40.3

Opmerking: De commissie adviseert in geval van twijfel over de rechtsgeldigheid van deze gegevens.

Waardering: V 10 jaar

8.4. Registratiekamer

8.4.1. Bevolkingsadministratie: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), bescherming persoonlijke levenssfeer

(220.)

Handeling: Het houden van toezicht op de uitvoering van de Wet GBA met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Periode: 1994–

Grondslag: Wet GBA, 9 juni 1994, Stb. 1994/494, art. 120

Waardering: B (2, 4)

9. Actoren waarvan het archief onder de zorg van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt

9.1. Minister van Sociale Zaken

Tot 1967: Minister van Sociale Zaken.

Van 1968 tot 1973: Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

9.1.1. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, reconstructie bevolkingsboekhouding

(42.)

Handeling: Het overleggen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de vaststelling van de gevallen waarin voor de reconstructie van de bevolkingsboekhouding niet kan worden volstaan met een controle en eventuele bijwerking van de persoonskaart van een persoon tijdens diens persoonlijke aanmelding bij het gemeentebestuur

Periode: 1944–1945

Grondslag: Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding van 3 augustus 1944, Stb. 1944/E 56, art. 4.2 (b.w. 1945)

Waardering: B (5)

9.1.2. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, modellen en formulieren

(55.)

Handeling: Het overleggen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de vaststelling van formulieren met betrekking tot de verstrekking van informatie door een gemeentebestuur aan het CBS ten behoeve van de bevolkingsstatistiek

Periode: (1936) 1945–1973

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 119; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 103

Waardering: B (5) 1 exemplaar van ieder formulier

Overig: V, 5 jaar

9.1.3. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, informatieverstrekking

(87.)

Handeling: Het overleggen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de vaststelling van voorschriften met betrekking tot de verstrekking van informatie door een gemeentebestuur aan het CBS ten behoeve van de bevolkingsstatistiek

Periode: (1936) 1945–1973

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 119; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 103

Waardering: B (1, 5)

9.1.4. Reisdocumenten: weigering en vervallenverklaring

(299.)

Handeling: Het indienen van een verzoek bij de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1998)/de Minister van GSI (vanaf 1998) tot plaatsing van een persoon in het Register paspoortsignalering

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.1–2

Bron Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1987/88, 20 393), 41–45.

Opmerking: Hieronder is tevens begrepen het intrekken van een dergelijk verzoek.

Waardering: V 1 jaar na afwijzing verzoek c.q 1 jaar na einde vermelding in het register

paspoortsignaleringen

9.2. Sociale Verzekeringsraad

9.2.1. Bevolkingsadministratie, algemeen: Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening

(23.)

Handeling: Het voordragen van een lid van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening

Periode: 1987–1995

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1985/569, art. 3.1; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/158, art. 4; Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1991/629, art. 4

Waardering: V 5 jaar

10. Actoren waarvan het archief onder de zorg van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt

10.1. Minister van Volksgezondheid

Van 1973 tot 1982: Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Van 1982 tot 1994: Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

10.1.1. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, modellen en formulieren

(55.)

Handeling: Het overleggen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de vaststelling van formulieren met betrekking tot de verstrekking van informatie door een gemeentebestuur aan het CBS ten behoeve van de bevolkingsstatistiek

Periode: 1973–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 119; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 103

Waardering: B (5) 1 exemplaar van ieder formulier

Overig: V, 5 jaar

10.1.2. Bevolkingsadministratie: bevolkingsregister, informatieverstrekking

(87.)

Handeling: Het overleggen met de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de vaststelling van voorschriften met betrekking tot de verstrekking van informatie door een gemeentebestuur aan het CBS ten behoeve van de bevolkingsstatistiek

Periode: 1973–1994

Grondslag: Besluit bevolkingsboekhouding 1936, 31 maart 1936, Stb. 1936/342, art. 119; Besluit bevolkingsboekhouding 1967, 29 augustus 1967, Stb. 1967/442, art. 103

Waardering: B (1, 5)

10.1.3. Reisdocumenten: weigering en vervallenverklaring

(299.)

Handeling: Het indienen van een verzoek bij de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1998)/de Minister van GSI (vanaf 1998) tot plaatsing van een persoon in het Register paspoortsignalering

Periode: 1992–

Grondslag: Paspoortwet, 26 september 1991, Stb. 1991/498, art. 25.1–2

Bron Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1987/88, 20 393), 41–45.

Opmerking: Hieronder is tevens begrepen het intrekken van een dergelijk verzoek.

Waardering: V 5 jaar na verwijdering uit register

10.2. Nationale Raad voor de Volksgezondheid

10.2.1. Bevolkingsadministratie, algemeen: Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening

(23.)

Handeling: Het voordragen van een lid van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening

Periode: 1991–1995

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1985/569, art. 3.1; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/158, art. 4; Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1991/629, art. 4

Waardering: V 5 jaar

11. Actoren waarvan het archief onder de zorg van een vakminister valt

11.1. Vakminister

11.1.1. Bevolkingsadministratie, algemeen: Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening

(23.)

Handeling: Het voordragen van een lid van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening

Periode: 1985–1995

Grondslag: Besluit van 24 oktober 1985 tot instelling van een Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1985/569, art. 3.1; Besluit van 11 februari 1988 tot verlenging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatie-voorziening, Stb. 1988/158, art. 4; Besluit van 26 november 1991 tot verlenging en wijziging van de instelling van de Voorlopige Raad voor de persoonsinformatievoorziening, Stb. 1991/629, art. 4

Waardering: V 5 jaar

Terug naar begin van de pagina