Besluit instelling Bureau REACH

Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-06-2008 t/m heden

Besluit instelling Bureau REACH

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende dat op grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU L 396) (hierna: verordening nr. 1907/2006) aan de bevoegde instantie taken zijn toegekend die voor de goede uitvoering van verordening nr. 1907/2006 noodzakelijk zijn;

Overwegende dat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in artikel 9.3.2 van de Wet milieubeheer is aangewezen als bevoegde instantie;

Overwegende dat in verordening nr. 1907/2006 aan Nederland taken zijn toegekend, voor de uitvoering waarvan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer eerstverantwoordelijk is;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit deze taken een bureau wordt ingesteld zonder dat daarmee de bestaande interdepartementale verantwoordelijkheidsverdeling voor het beleid ten aanzien van chemische stoffen wordt gewijzigd;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Er is een Bureau REACH. Het bureau is gehuisvest bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • 2 Het bureau ressorteert onder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Artikel 3

 • 1 Het bureau is samengesteld uit medewerkers die zijn aangesteld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • 2 De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt, in overeenstemming met de directeur, één van de in het eerste lid bedoelde medewerkers aan als het hoofd van het bureau. Voorts stelt hij, eveneens in overeenstemming met de directeur, een van die medewerkers aan als het plaatsvervangende hoofd van het bureau.

 • 3 Het bureau bezit dan wel beschikt over de noodzakelijke expertise en deskundigheid voor de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.

Artikel 4

Het bureau is belast met de coördinatie en de uitvoering van werkzaamheden die verband houden met de taken die ingevolge verordening nr. 1907/2006 aan de bevoegde instantie zijn toegekend en met alle feitelijke en voorbereidende taken die ingevolge verordening nr. 1907/2006 aan de lidstaat zijn opgedragen. Het bureau verricht daarnaast alle overige werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een goede taakuitvoering van verordening nr.1907/2006. Het bureau betrekt daarbij tevens informatie die voor de uitvoering van verordening nr. 1907/2006 relevant is en door of in opdracht van andere betrokken Ministeries tot stand is gebracht en beschikbaar is gesteld. Het bureau neemt op verzoek van en in overeenstemming met de bevoegde instantie deel aan overlegstructuren.

Artikel 5

 • 1 De planning en programmering van, de financiële vergoedingen voor en de organisatie van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4, de rapportageverplichtingen en de evaluatieverplichtingen worden contractueel vastgelegd tussen de Minister en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • 2 De werkzaamheden van het bureau zijn functioneel gescheiden van de werkzaamheden van het Stoffen Expertise Centrum.

 • 3 Het bureau bepaalt, in overeenstemming met de bevoegde instantie, zijn werkwijze.

Artikel 6

 • 1 Het bureau neemt in overeenstemming met de bepalingen van verordening nr. 1907/2006 geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie waarover het in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4, de beschikking krijgt.

 • 2 Het bureau zorgt ervoor dat een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden van het bureau in overeenstemming met de bepalingen van verordening nr. 1907/2006 geheimhouding in acht neemt.

Artikel 7

 • 1 Het bureau draagt zorg voor een goed, geordend en toegankelijk beheer van bescheiden, die het ontvangt dan wel gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.

 • 3 De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden waarop die bescheiden betrekking hebben, overgedragen aan het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 8

 • 1 Het bureau verstrekt de bevoegde instantie dan wel de Minister wie het mede aangaat:

  • a. op verzoek informatie die het onder zich heeft ingevolge de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4, of

  • b. uit eigener beweging informatie indien bepaalde informatie voor de bevoegde instantie dan wel de Minister wie het mede aangaat noodzakelijk is voor de uitvoering van verordening nr. 1907/2006.

 • 2 De geheimhouding, bedoeld in artikel 6, staat de verstrekking van informatie als bedoeld in het eerste lid niet in de weg.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting zullen in de Staatscourant worden bekendgemaakt.

Den Haag, 26 maart 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Naar boven