Regeling vaststelling garantieplafonds BBMKB 1997

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 06-04-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 maart 2007, nr. WJZ 7039500, tot vaststelling van de garantieplafonds krachtens het BBMKB 1997

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2007 verstrekken van subsidies als gevolg van de borgstellingen krachtens het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 op in het jaar 2007 gemelde kredietovereenkomsten bedraagt:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 maart 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina