Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (2007)

Geldend van 01-07-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 maart 2007, nr. EV\2007030367, houdende wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onderdeel l, 2, eerste lid, onderdeel c, 10, eerste lid, 11, 17, tweede, vijfde en zevende lid, en 18, tweede en zesde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

Besluit:

Artikel II

Op een bestemmingsplan waarvan het ontwerp voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling overeenkomstig artikel 23, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter inzage is gelegd en na dat tijdstip wordt vastgesteld, is, voor zover dat bestemmingsplan betrekking heeft op grond gelegen binnen het invloedsgebied van een spoorwegemplacement als bedoeld in artikel 1a van de Regeling externe veiligheid inrichtingen, artikel 13 van het besluit niet van toepassing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 maart 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina