Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiodes EOS 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 04-04-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 maart 2007, nr. WJZ 7037992, tot vaststelling van de subsidieplafonds en tenderperiodes voor het EOS-programma (Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiodes EOS 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op € 5.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Aanvragen om subsidie krachtens het Besluit EOS: lange termijn met betrekking tot haalbaarheidsstudies moeten zijn ontvangen vóór 8 november 2007, 17.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op € 500.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Als periode na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens het Besluit EOS: lange termijn met betrekking tot andere neo-projecten dan haalbaarheidstudies, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op de dag waarop deze regeling in werking treedt en die loopt tot 3 mei 2007, 17.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op € 600.000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Als periode na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens het Besluit EOS: lange termijn met betrekking tot andere neo-projecten dan haalbaarheidsstudies, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op 1 juni 2007 en die loopt tot 13 september 2007, 17.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op € 700.000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Als periode na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens het Besluit innovatiesubsidies samenwerkingsprojecten, als bedoeld in het tweede lid, die in die perioden zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op de dag waarop deze regeling in werking treedt en loopt tot 3 mei 2007, 17.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, voor projecten inzake duurzame energiehuishouding, die betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen:

  • a. biomassa;

  • b. nieuw gas/schoon fossiel;

  • c. energie-efficiëntie in de industriële en agrarische sector;

  • d. gebouwde omgeving;

  • e. opwekking en netten;

  wordt vastgesteld op € 5.000.000.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Als periode na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens het Besluit innovatiesubsidies samenwerkingsprojecten, die in die perioden zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op 1 juni 2007 en loopt tot 13 september 2007, 17.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, voor projecten inzake duurzame energiehuishouding, die betrekking hebben op één of meer van de volgende onderwerpen:

  • a. biomassa;

  • b. nieuw gas/schoon fossiel;

  • c. energie-efficiëntie in de industriële en agrarische sector;

  • d. gebouwde omgeving;

  • e. opwekking en netten;

  wordt vastgesteld op € 5.000.000.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiodes EOS 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 maart 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina