Beleidsregel Meldingsformulier voor geplaatst kapitaal van uitgevende instellingen

[Regeling vervallen per 20-02-2009.]
Geldend van 05-04-2007 t/m 19-02-2009

Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-06 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake het meldingsformulier voor geplaatst kapitaal uitgevende instellingen als bedoeld in afdeling 5:3:2 (Beleidsregel Meldingsformulier voor geplaatst kapitaal van uitgevende instellingen)

Wettelijk kader

[Vervallen per 20-02-2009]

Ingevolge afdeling 5:3:2 Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten uitgevende instellingen meldingen doen betreffende het kapitaal en de stemmen.

In deze beleidsregel heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de meldingsformulieren opgenomen die voldoen aan de in artikel 3 en 4 van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen ter zake gestelde regels.

Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.

Bijlage 242328.png
Bijlage 242329.png

Toelichting meldingsformulier geplaatst kapitaal van uitgevende instellingen als bedoeld in afdeling 5.3.2 wft

[Vervallen per 20-02-2009]

Algemeen

[Vervallen per 20-02-2009]

Als uitgevende instelling kunt u op een eenvoudige manier elektronisch aan uw meldingsverplichtingen voldoen. Ten behoeve daarvan heeft de AFM software ontwikkeld. Deze elektronische faciliteiten zijn beschikbaar in onze nieuwe extranet omgeving: Loket AFM.

Als u reeds gebruik maakt van de AFM Portal, onder andere voor het toesturen van koersgevoelige berichten, heeft u reeds een hoofdaccount van de AFM ontvangen. Hiermee kunt u ook uw meldingen onder Hoofdstuk 5.3. Wft doen.

Als u nog niet gebruik maakt van de AFM Portal kunt u voor het doen van de meldingen een toegangscode aanvragen bij de AFM door een email te sturen naar loket@afm.nl en daarin de statutaire naam van uw instelling en plaats en land van vestiging. De toegangscode wordt dan op hetzelfde email adres geretourneerd.

Wijzigingen van 1% of meer

[Vervallen per 20-02-2009]

De uitgevende instelling moet elke wijziging van haar kapitaal onverwijld aan de AFM melden als het kapitaal ten opzichte van de vorige melding met 1% of meer is gewijzigd.

Periodieke melding

[Vervallen per 20-02-2009]

Er kan worden volstaan met een periodieke totaalmelding per kalenderkwartaal wanneer de wijzigingen gezamenlijk minder dan 1% van het kapitaal in een kwartaal beslaan. Bij een periodieke totaalmelding hoeft alleen maar het totaal van de wijzigingen gemeld te worden en niet iedere individuele wijziging. Van deze periodieke totaalmelding zijn de (andere) wijzigingen die reeds tussentijds zijn gemeld uitgezonderd.

Voor de volledigheid wordt verder opgemerkt dat wanneer gedurende een kalenderkwartaal de wijzigingen die elk voor zich kleiner zijn dan 1% van het kapitaal gezamenlijk de 1% overschrijden, de uitgevende instelling op dat moment het totaal van de wijzigingen moet melden. In dit geval dus niet pas na afloop van het kalenderkwartaal.

Een periodieke (kwartaal)melding van een uitgevende instelling moet het totaal van de wijzigingen per maand-ultimo van de maand(en) in het desbetreffende kalenderkwartaal bevatten. Wanneer een uitgevende instelling bijvoorbeeld in de eerste en derde maand van een kalenderkwartaal wijzigingen in haar noemer heeft aangebracht dan moet zij een periodieke melding binnen acht dagen na afloop van dat kalenderkwartaal verrichten. In deze melding zal zij dan niet alleen de noemergegevens aan het eind van dat kalenderkwartaal moeten melden, maar eveneens de noemergegevens zoals die luidden aan het eind van de eerste maand van dat kalenderkwartaal (waarin ook wijzigingen plaatsvonden).

Andere wijzigingen

[Vervallen per 20-02-2009]

Andere wijzigingen, te denken valt aan de uitkering van stockdividenden en de uitoefening van optie- of conversierechten, moeten ook periodiek worden gemeld. Ook hier geldt weer dat wanneer gedurende een kalenderkwartaal de wijzigingen die elk voor zich kleiner zijn dan 1% van het kapitaal gezamenlijk de 1% overschrijden, de uitgevende instelling op dat moment het totaal van de wijzigingen moet melden. In dit geval dus niet pas na afloop van het kalenderkwartaal.

Toelichting Deel 1

[Vervallen per 20-02-2009]

Vraag 5

Dit betreft het totaal geplaatst kapitaal, inclusief de wijziging

Vraag 6

Dit betreft het totaal aantal stemmen, inclusief de wijziging

Vraag 7

De datum ziet op het tijdstip dat de meldingsplicht is ontstaan.

Kapitaalverdeling

[Vervallen per 20-02-2009]

Dit schema dient u volledig in te vullen. Als iets niet van toepassing is, vermeld dan ‘n.v.t.’.

De vermelding van de ISIN code is niet verplicht maar bevordert de verwerking van de melding.

Toelichting op stemrecht en certificaat

[Vervallen per 20-02-2009]

In dit tekstblok kunt u aangeven wat bijvoorbeeld de voorwaarden zijn voor de uitoefening van het stemrecht. Bij de toelichting certificaat kunt u zonodig de belangrijkste passages uit de administratievoorwaarden noemen. Deze gegevens zullen in het register op de website te zien zijn.

Kwartaalmelding

[Vervallen per 20-02-2009]

Een periodieke (kwartaal)melding van een uitgevende instelling moet het totaal van de wijzigingen per maandultimo van de maand(en) in het desbetreffende kalenderkwartaal bevatten. Wanneer een uitgevende instelling bijvoorbeeld in de eerste en derde maand van een kalenderkwartaal wijzigingen in haar noemer heeft aangebracht dan moet zij een periodieke melding binnen acht dagen na afloop van dat kalenderkwartaal verrichten. In deze melding zal zij dan niet alleen de noemergegevens aan het eind van dat kalenderkwartaal moeten melden, maar eveneens de noemergegevens zoals die luidden aan het eind van de eerste maand van dat kalenderkwartaal (waarin ook wijzigingen plaatsvonden).

Toelichting op deze melding

[Vervallen per 20-02-2009]

Hier kunt u uw algemene opmerkingen vermelden die voor de verwerking van de melding door de AFM van belang zouden kunnen zijn. Deze opmerkingen zullen niet in het register worden opgenomen.

Toelichting deel 2

[Vervallen per 20-02-2009]

Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter controle van de melding door de AFM. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt in het register. Onder contactpersoon wordt verstaan de persoon die inhoudelijk de melding heeft opgesteld en met wie contact de AFM contact kan opnemen.

U dient deel 2 geheel in te vullen en door de daartoe bevoegde persoon te laten ondertekenen.

Mocht u onverhoopt gebruik willen maken van dit meldingsformulier dan dient u het volledig ingevulde en ondertekende formulier zowel per fax als per gewone post te versturen aan:

Autoriteit Financiële Markten

Afdeling Melden & Registeren

Postbus 11723

1001 GS Amsterdam

faxnummer: +31 (0)20 – 55 21 802

telefoonnummer: + 31 (0)20-55 52 400

Voor verder informatie wordt u verwezen naar de website van de AFM (www.afm.nl).

Slotbepalingen

[Vervallen per 20-02-2009]

De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Meldingsformulier voor geplaatst kapitaal van uitgevende instellingen.

Amsterdam, 8 maart 2007

Bestuurslid

,

A.W. Kist

Bestuurslid

,

P.M. Koster

Terug naar begin van de pagina