Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling

[Regeling vervallen per 14-07-2016.]
Geldend van 05-04-2007 t/m 02-07-2016

Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-02 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake het meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:60

Wettelijk kader

[Vervallen per 14-07-2016]

Ingevolge artikel 5:60 Wet op het financieel toezicht (Wft) moet een ieder die behoort tot de genoemde categorieën van personen melding doen van voor eigen rekening verrichte of bewerkstelligde transacties in aandelen die betrekking hebben op de eigen uitgevende instelling of in financiële instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze aandelen. Voor deze meldingen dient gebruik gemaakt te worden van onderstaand formulier zoals voorgeschreven in artikel 6, tweede lid van het Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen van hoofdstuk 5.4 van de Wet op het financieel toezicht (Besluit marktmisbruik Wft).

Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.

Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten van de eigen uitgevende instelling (artikel 5:60 Wft)

[Vervallen per 14-07-2016]

Deel I

[Vervallen per 14-07-2016]

1. de naam van de uitgevende instelling:

2. de naam van de meldingsplichtige:

Soort financieel instrument

[Vervallen per 14-07-2016]

3. Soort financieel instrument:

(aandeel, optie, warrant, anders)

4. In te vullen voor zover van toepassing

  • nominale waarde van het financieel instrument:

  • soort optie (call/put/personeelsoptie/anders):

  • uitoefenprijs:

Kenmerken transactie in vraag 3 en 4 aangegeven financieel instrument

[Vervallen per 14-07-2016]

5. Datum transactie:

6. Aantal verkregen financiële instrumenten bij de transactie:

7. Aantal verkochte financiële instrumenten bij de transactie:

8. Prijs van het financieel instrument:

9. Open/close (in geval van opties):

10. Plaats van uitvoering van de transactie (indien de transactie

plaatsvindt via een gereglementeerde markt):

Deel II

[Vervallen per 14-07-2016]

Reden voor de melding: wat is de relatie tussen de meldingsplichtige en de uitgevende instelling?

 

Groep meldingsplichtige

   

1

een ieder die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt van de uitgevende instelling

JA / NEE

2

een ieder die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de uitgevende instelling en de daarmee verbonden onderneming

JA / NEE

3

een ieder die een leidinggevende functie heeft en uit dien hoofde de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de uitgevende instelling en die regelmatig kennis kan hebben van voorwetenschap

JA / NEE

4

echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen

JA / NEE

5

kinderen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen die onder hun gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor deze personen als curator zijn benoemd

JA / NEE

6

andere bloed- of aanverwanten van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, die op de datum van de desbetreffende transactie ten minste een jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd met deze personen

JA / NEE

7

rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet toezicht trustkantoren of personenvennootschappen:

i) waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6

JA / NEE

   

ii) die onder de zeggenschap staat van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6

JA / NEE

   

iii) die is opgericht ten gunste van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6

JA / NEE

   

iv) waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een persoon bedoeld onder 1 tot en met 6

JA / NEE

Wordt de melding van de meldingsplichtige verzorgd door tussenkomst

van een door de uitgevende instelling aangewezen persoon? Ja/nee:

Zo ja, naam en functie van deze persoon:

Gegevens meldingsplichtige (onderstaande gegevens zullen niet in het register worden opgenomen)

[Vervallen per 14-07-2016]

Adres:

Postcode, woonplaats, land:

Telefoonnummer meldingsplichtige of contactpersoon:

Slotbepalingen

[Vervallen per 14-07-2016]

De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling.

Amsterdam, 8 maart 2007

Bestuurslid

,

A.W. Kist

Bestuurslid

,

P.M. Koster

Terug naar begin van de pagina