Beleidsregel Meldingsformulier substantiële deelneming

[Regeling vervallen per 20-02-2009.]
Geldend van 05-04-2007 t/m 19-02-2009

Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-07 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake het meldingsformulier voor substantiële deelneming als bedoeld in afdeling 5.3.3 (Beleidsregel Meldingsformulier substantiële deelneming)

Wettelijk kader

[Vervallen per 20-02-2009]

Ingevolge afdeling 5:3:3 Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten aandeelhouders en andere stemgerechtigden meldingen doen betrefende wijzigingen in zeggenschap en kapitaalbelang.

In deze beleidsregel heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de meldingsformulieren opgenomen die voldoen aan de in artikel 5 tot en met 8 van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen ter zake gestelde regels.

Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.

Meldingsformulier substantiële deelneming en aandelen met bijzondere statutaire rechten als bedoeld in afdeling 5.3.3 wft - deel 1

[Vervallen per 20-02-2009]

1. Naam meldingsplichtige:

2. Adres:

3. Postcode:

4. Woonplaats:

5. Statutaire zetel:

5. Land:

6. Statutaire naam Uitgevende Instelling:

7.

Totaal kapitaalbelang:

%

– rechtstreeks reëel:

% (A)

– rechtstreeks potentieel:

% (C)

– middellijk reëel:

% (E)

– middellijk potentieel:

% (G)

Totaal Stemrecht:

%

– rechtstreeks reëel:

% (B)

– rechtstreeks potentieel:

% (D)

– middellijk reëel:

% (F)

– middellijk potentieel:

% (H)

8. Datum ontstaan meldingsplicht:

9. Naam dochtermaatschappij:

(vermelden bij middellijk belang)

Aldus naar waarheid opgemaakt:

Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Meldingsformulier substantiële deelneming en aandelen met bijzondere statutaire rechten als bedoeld in afdeling 5.3.3 wft - deel 2

[Vervallen per 20-02-2009]

(Uitsluitend bedoeld ter controle van de melding door de Autoriteit Financiële Markten; deze gegevens worden niet openbaar gemaakt). U dient deel 2 en 3 ook geheel in te vullen.

1. Naam meldingsplichtige:

2. Adres:

2. Postcode (geen postbus):

3. Woonplaats:

4. Land:

5. Telefoonnummer:

7. Faxnummer:

8. Kamer van Koophandel nummer:

9. Eerste melding in betreffende Uitgevende Instelling (ja/nee):

Contactpersoon

1. Naam:

2. Adres:

3. Postcode:

4. Woonplaats:

5. Land:

6. Telefoonnummer:

7. Faxnummer:

8. E-mail:

9. Relatie tot meldingsplichtige:

10. Indien het een melding van een middellijk belang betreft, dient te worden aangegeven welke toerekenregel(s) is/zijn toegepast (aan te geven met ja/nee):

Het kapitaalbelang en/of stemrecht dat een dochtermaatschappij houdt:

Het kapitaalbelang en/of stemrecht dat een derde houdt voor rekening van de meldingsplichtige:

Het stemrecht in het kader van een stemovereenkomst:

De melding wordt gedaan door een beheerder als genoemd in artikel 5:45 lid 7 Wft:

11. Ziet de melding op een situatie als genoemd in artikel 5:41 Wft (periodieke meldingsplicht)?:

12. Ziet de melding op een situatie als genoemd in artikel 5:45 lid 10 Wft?:

Meldingsformulier substantiële deelneming en aandelen met bijzondere statutaire rechten als bedoeld in afdeling 5.3.3 wft - deel 3

[Vervallen per 20-02-2009]

1. Soort (recht op verkrijging van) aandelen (evt. bijzonder statutair recht):

2. Nominale waarde per (onderliggend) aandeel:

3. Aantal stemmen per (onderliggend) aandeel:

4. Omwisselverhouding:

5. Aantal:

6. Noemer kapitaalbelang (x):

7. Noemer stemrechten (y):

8.

Rechtstreeks reëel

Rechtstreeks potentieel

Middellijk reëel

Middellijk potentieel

Kapitaalbelang

Stemrechten

Kapitaalbelang

Stemrechten

Kapitaalbelang

Stemrechten

Kapitaalbelang

Stemrechten

               

Aantal x Nominale Waarde = € …

Aantal =

Aantal x Nominale Waarde = € …

Aantal =

Aantal x Nominale Waarde = € …

Aantal =

Aantal x Nominale Waarde = € …

Aantal =

               

A

€ …:

noemer

€ x = … %

B

Aantal:

noemer

y … %

C

€ …:

noemer

€ x = … %

D

Aantal:

noemer

y … %

E

€ …:

noemer

€ x = … %

F

Aantal:

noemer

y … %

G

€ …:

noemer

€ x = … %

H

Aantal:

noemer

y … %

Totaal kapitaalbelang (optellen de percentages onder A/C/E/G):

%

– rechtstreeks reëel (percentage onder A):

%

– rechtstreeks potentieel (percentage onder C):

%

– middellijk reëel (percentage onder E):

%

– middellijk potentieel (percentage onder G):

%

   

Totaal Stemrecht (optellen de percentages onder B/D/F/H):

%

– rechtstreeks reëel (percentage onder B):

%

– rechtstreeks potentieel (percentage onder D):

%

– middellijk reëel (percentage onder F):

%

– middellijk potentieel (percentage onder H):

%

De percentages bij stemrecht dienen te worden gecorrigeerd, indien het uit te oefenen stemrecht wordt beperkt door statutaire voorzieningen van de Uitgevende Instelling (x%-regeling en stemrechtbeperkingen).

De percentages (inclusief de totaal percentages) dienen te worden ingevuld op deel 1 van het meldingsformulier.

Slotbepalingen

[Vervallen per 20-02-2009]

De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Meldingsformulier substantiële deelneming.

Amsterdam, 8 maart 2007

Bestuurslid

,

A.W. Kist

Bestuurslid

,

P.M. Koster

Terug naar begin van de pagina