Beleidsregel Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen

[Regeling vervallen per 20-02-2009.]
Geldend van 05-04-2007 t/m 19-02-2009

Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-05 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake het meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen als bedoeld in artikel 5:48 (Beleidsregel Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen)

Wettelijk kader

[Vervallen per 20-02-2009]

Ingevolge artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten bestuurders of commissarissen van een uitgevende instelling de aandelen en stemmen in de uitgevende instelling en de gelieerde uitgevende instellingen waarover zij beschikken aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) melden.

In deze beleidsregel heeft de AFM de meldingsformulieren opgenomen die voldoen aan de in artikel 9 van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen ter zake gestelde regels.

Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.

Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen (artikel 5:48 Wft) deel I

[Vervallen per 20-02-2009]

1. Naam (Gelieerde) Uitgevende Instelling:

2. Naam Meldingsplichtige:

3. Opgave totaal aantal (rechten op verkrijging van) aandelen vóór de transactie:

Soort (recht op verkrijging van) aandeel

Aantal (rechten op verkrijging van) aandelen

Totaal kapitaal

Totaal stemmen

       

Soort (recht op verkrijging van) aandeel waarop de wijziging betrekking heeft

4. Soort (recht op verkrijging van) aandeel:

(Gewoon aandeel/Preferent aandeel/Converteerbare obligatie/Optie/Warrant/anders)

5. In te vullen voor zover van toepassing:

Nominale waarde van het aandeel:

Optieserie:

Uitoefenprijs c.q. conversiekoers:

Afloopdatum:

Wijziging in het in vraag 4 en 5 aangegeven (recht op verkrijging van) aandelen

6. Datum ontstaan meldingsplicht:

 • 7a. Aantal (rechten op verkrijging van) aandelen waarover de beschikking is verkregen:

 • b. Aantal (rechten op verkrijging van) aandelen waarover de beschikking is verloren:

8. Verkrijgingsprijs c.q. verkoopprijs c.q. tegenwaarde:

9. Wijziging uit hoofde van vrije hand beheerovereenkomst (ja/nee):

10. Opgave totaal aantal (rechten op verkrijging van) aandelen na de transactie

Soort (recht op verkrijging van) aandelen

Aantal (rechten op verkrijging van) aandelen

Totaal kapitaal

Totaal stemmen

       

Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen Deel 2

[Vervallen per 20-02-2009]

Let op: indien het door u gehouden belang door deze wijziging een drempelwaarde bereikt, onderschrijdt dan wel overschrijdt, dient u het door u gehouden percentage hieronder te melden.

1. Het bij de berekening gehanteerde geplaatste kapitaal van de Uitgevende Instelling (de noemer):

2. Het bij de berekening gehanteerde totaal aantal uit te oefenen stemrechten (de noemer):

3.

Totaal kapitaalbelang:

%

– rechtstreeks reëel:

%

– rechtstreeks potentieel:

%

– middellijk reëel:

%

– middellijk potentieel:

%

Totaal Stemrecht:

%

– rechtstreeks reëel:

%

– rechtstreeks potentieel:

%

– middellijk reëel:

%

– middellijk potentieel:

%

De percentages bij stemrecht dienen te worden gecorrigeerd, indien het uit te oefenen stemrecht wordt beperkt door statutaire voorzieningen van de uitgevende instelling (x%-regeling en stemrechtbeperkingen).

4. Indien het een melding van een middellijk belang betreft, dient te worden aangegeven welke toerekenregel(s) is/zijn toegepast (aan te geven met ja/nee):

Het kapitaalbelang en/of stemrecht dat een dochtermaatschappij houdt:

(zo ja, dan opgave van de naam van de betreffende dochtermaatschappij):

Het kapitaalbelang en/of stemrecht dat een derde houdt voor rekening van de meldingsplichtige:

Het stemrecht in het kader van een stemovereenkomst:

Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen deel 3

[Vervallen per 20-02-2009]

(Uitsluitend bedoeld ter controle van de melding door de Autoriteit Financiële Markten; deze gegevens worden niet openbaar gemaakt). U dient dit deel geheel in te vullen.

 • 1. Adres meldingsplichtige:

 • 2. Postcode (geen postbus):

 • 3. Woonplaats:

 • 4. Land:

 • 5. Telefoonnummer:

 • 6. Faxnummer:

 • 7. E-mail:

Wat is de relatie tussen de meldingsplichtige en de uitgevende instelling?

 • 1. Bestuurder (ja/nee):

 • 2. Bestuurder gelieerde vennootschap (ja/nee):

 • 3. Commissaris (ja/nee):

 • 4. Commissaris gelieerde vennootschap (ja/nee):

Wordt de melding verzorgd via de Compliance Officer (ja/nee):

Contactpersoon

 • 1. Naam:

 • 2. Adres:

 • 3. Postcode:

 • 4. Woonplaats:

 • 5. Land:

 • 6. Telefoonnummer:

 • 7. Faxnummer:

 • 8. E-mail:

Aldus naar waarheid opgemaakt:

Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Slotbepalingen

[Vervallen per 20-02-2009]

De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen.

Amsterdam, 8 maart 2007

Bestuurslid

,

A.W. Kist

Bestuurslid

,

P.M. Koster

Terug naar begin van de pagina