Richtlijn voor strafvordering belediging

[Regeling vervallen per 01-11-2012.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-10-2012

Richtlijn voor strafvordering belediging

Beschrijving

[Vervallen per 01-11-2012]

Deze richtlijn ziet op belediging. In zijn eenvoudigste verschijningsvorm betreft dit delict het schriftelijk en/of mondeling beledigen in iemands tegenwoordigheid. Indien de belediging een groter publiek bereikt, dient de sanctie zwaarder te zijn; het slachtoffer ervaart een dergelijke situatie als ernstiger. Belediging via de media is door de variëteit in uitingsvormen en de daarmee gepaard gaande verschillen in impact bewust buiten deze richtlijn gehouden. In geval de belediging wordt geuit in directe samenhang met een sportevenement dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Eventuele discriminatoire aspecten zijn eveneens indicatie voor een zwaardere sanctie.

5.03.01. Basisdelict niet-openbare belediging

[Vervallen per 01-11-2012]

Beschrijving

Belediging mondeling of door feitelijkheden iemand aangedaan in diens tegenwoordigheid of door een hem aangeboden of toegezonden geschrift of afbeelding, als bedoeld in art. 266/267 WvSr.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

5 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Slachtoffer kwalificeert de strafmaat

- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet:

+0 %

- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd:

+200 %

- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd:

+200 %

- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte:

+33 %

- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden:

+150 %

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader:

+ 0%

- Medeplichtige:

-33%

Poging

- Voltooid delict:

+0%

- Poging tot plegen:

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

5.03.02. Basisdelict mondelinge belediging in het openbaar

[Vervallen per 01-11-2012]

Beschrijving

Mondelinge belediging in het openbaar, als bedoeld in art. 266/267 WvSr, op andere wijze dan via de media.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

8 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Slachtoffer kwalificeert de strafmaat

- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet:

+0 %

- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd:

+200 %

- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd:

+200 %

- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte:

+33 %

- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden:

+150 %

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader:

+ 0%

- Medeplichtige:

-33%

Poging

- Voltooid delict:

+0%

- Poging tot plegen:

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

5.03.03. Basisdelict schriftelijke belediging in het openbaar

[Vervallen per 01-11-2012]

Beschrijving

Belediging bij geschrift of afbeelding in het openbaar, als bedoeld in art. 266/267 WvSr, op andere wijze dan via de media.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Slachtoffer kwalificeert de strafmaat

- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet:

+0 %

- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd:

+200 %

- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd:

+200 %

- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte:

+33 %

- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden:

+150 %

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader:

+ 0%

- Medeplichtige:

-33%

Poging

- Voltooid delict:

+0%

- Poging tot plegen:

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Terug naar begin van de pagina