Beleidsregel stimuleringsbijdrage conflictbemiddeling

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geldend van 01-04-2007 t/m 31-03-2008

Beleidsregel van de raden voor rechtsbijstand tot verstrekking van een subsidie aan partijen die door de rechter verwezen zijn naar een conflictbemiddelaar (Beleidsregel stimuleringsbijdrage conflictbemiddeling)

De raden voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch, Arnhem, ’s-Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden,

Gelet op artikel 4:23, derde lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2008]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a. conflictbemiddeling: het begeleiden van procespartijen na verwijzing van uit het gerecht van een aldaar aanhangige zaak met als doel om procespartijen in onderling overleg tot een oplossing van het geschil te laten komen;

 • b. conflictbemiddelaar: degene die een door het gerecht verwezen conflictbemiddeling verricht;

 • c. stimuleringsbijdrage: de door de raad voor rechtsbijstand te verstrekken subsidie in de kosten van de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van conflictbemiddeling na verwijzing door de rechter van een bij het gerecht aanhangige zaak;

 • d. conflictbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst waarin partijen zich jegens elkaar verplichten ernaar te streven het in die overeenkomst omschreven geschil door conflictbemiddeling op te lossen en zich te houden aan de gemaakte procedureafspraken;

 • e. monitorformulieren: formulieren die door partijen en conflictbemiddelaar moeten worden ingevuld in het kader van het verzamelen van gegevens ten behoeve van de beleidsevaluatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2008]

Een procespartij komst na aanvraag door de conflictbemiddelaar in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage indien de conflictbemiddelaar voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a. hij staat ingeschreven bij de raad voor rechtsbijstand in het ressort waarin hij is gevestigd en heeft aangegeven zaken verwezen te willen krijgen vanuit de gerechten;

 • b. hij heeft werkzaamheden verricht in een zaak die vanuit de gerechten is verwezen met als doel om partijen door middel van conflictbeslechting tot een oplossing van het geschil te laten komen;

 • c. hij heeft bij de aanvraag gevoegd:

  • 1°. de schriftelijke verwijzing van procespartijen vanuit het gerecht;

  • 2°. een afschrift van de door beide procespartijen getekende conflictbemiddelingsovereenkomst;

  • 3°. alle door de raad voor rechtsbijstand voorgeschreven monitorformulieren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt € 100 (excl. BTW) per procespartij in de verwezen zaak met een maximum van € 200 (excl. BTW) voor alle in het conflict betrokken procespartijen gezamenlijk.

 • 2 Procespartijen aan wie een subsidie is verstrekt op basis van de Beleidsregel experiment subsidiering conflictbemiddelaars, hebben geen recht op een stimuleringsbijdrage.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 De conflictbemiddelaar vraagt namens de procespartij op een door de raad voor rechtsbijstand vastgesteld formulier de stimuleringsbijdrage aan binnen vier maanden nadat de conflictbemiddeling is beëindigd.

 • 2 Indien de stimuleringsbijdrage na afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn wordt aangevraagd, wordt deze afgewezen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2008]

Deze beleidsregel is van toepassing op conflictbemiddelingen waarvan de verwijzing door het gerecht naar een conflictbemiddelaar heeft plaatsgevonden op of na 1 april 2007. Voor conflictbemiddelingen waarvan de verwijzing voor 1 april 2006 heeft plaatsgevonden, is de beleidsregel met de zelfde titel, met de looptijd van 1 april 2006 tot en met 1 april 2007, van toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 april 2007 en is een tweede verlenging van de beleidsregel met dezelfde naam, met de looptijd van 1 april 2005 tot 1 april 2006. Indien de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst, is gedagtekend na 30 maart 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 april 2007.

 • 2 Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 april 2008.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2008]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel stimuleringsbijdrage conflictbemiddeling.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

, 26 maart 2007

De

Raad

voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch
De

Raad

voor Rechtsbijstand Arnhem
De

Raad

voor Rechtsbijstand ’s-Gravenhage
De

Raad

voor Rechtsbijstand Amsterdam
De

Raad

voor Rechtsbijstand Leeuwarden
Terug naar begin van de pagina