Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2007

[Regeling vervallen per 29-03-2008.]
Geldend van 01-04-2007 t/m 28-03-2008

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 maart 2007, nr. TRCJZ/2007/798, houdende bepalingen over de landbouwtellingen de gecombineerde opgaven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (PbEU L 270);

Gelet op Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003;

Gelet op de artikelen 52 en 55 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 en artikel 26 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

Voorts gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Besluit:

Paragraaf 1. Gecombineerde opgave

[Vervallen per 29-03-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 29-03-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. beschrijvingsbiljet: formulier, waarvan het model als bijlage I bij deze regeling is opgenomen;

 • c. opgaveplichtige: persoon die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel b, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden.

Artikel 2

[Vervallen per 29-03-2008]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 2007 tot en met 15 mei 2007 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.

Artikel 3

[Vervallen per 29-03-2008]

 • 1 Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door de Minister.

Artikel 4

[Vervallen per 29-03-2008]

 • 1 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2007.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de oppervlakten gevraagde gegevens naar de verwachte toestand op 15 mei 2007. Indien een beteelde oppervlakte op 15 mei 2007 nog niet zal zijn beteeld, wordt de eerstvolgende geplande teelt opgegeven.

 • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid, verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van verzending, tenzij op het biljet anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door Dienst Regelingen gegeven aanwijzingen in acht.

Artikel 5

[Vervallen per 29-03-2008]

 • 1 Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 1420 eenheden bruto standaardsaldo.

 • 2 De bruto standaardsaldi respectievelijk de Nederlandse grootte-eenheid worden vastgesteld als vermeld in bijlage II.

 • 3 Bruto-standaardsaldi worden overeenkomstig bijlage II omgerekend in Nederlandse grootte-eenheden.

Artikel 6

[Vervallen per 29-03-2008]

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 maakt de uit dien hoofde opgaveplichtige die tevens gehouden is:

voor het verstrekken van alle onderscheiden gegevens gebruik van het beschrijvingsbiljet.

Paragraaf 2. Elektronische indiening

[Vervallen per 29-03-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 29-03-2008]

De opgave ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2 van deze regeling, de aanvragen, bedoeld in artikel 6, onder a en b, van deze regeling en de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 6, onder c, van deze regeling, kunnen gezamenlijk elektronisch worden ingediend.

Artikel 8

[Vervallen per 29-03-2008]

 • 1 De gezamenlijke elektronische indiening geschiedt met het daartoe bestemde elektronische formulier.

 • 2 Het formulier wordt elektronisch ondertekend met een door de Minister aan de ondertekenaar ter beschikking gestelde eenmalig bruikbare tancode.

 • 3 De Minister bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediend formulier.

Artikel 9

[Vervallen per 29-03-2008]

Een tancode wordt uitsluitend overeenkomstig deze regeling gebruikt voor het doel waarvoor en door degene aan wie de tancode is verstrekt.

Artikel 10

[Vervallen per 29-03-2008]

De Minister verstrekt op een met redenen omkleed verzoek van de aanvrager een set tancodes ten behoeve van de elektronische handtekening, ingeval

 • a. deze geen tancodes heeft ontvangen;

 • b. de verstrekte tancodes zijn gebruikt, of

 • c. van verlies van eerder verstrekte tancodes.

Artikel 11

[Vervallen per 29-03-2008]

De Minister kan besluiten een set tancodes niet te verstrekken of in te trekken, indien de indiener of een met hem geassocieerd bedrijf of organisatie in het verleden een tancode heeft gebruikt in strijd met deze regeling of op andere wijze de integriteit van een verstrekte handtekening heeft geschonden.

Artikel 12

[Vervallen per 29-03-2008]

 • 1 Een belanghebbende kan de aan hem verstrekte tancodes doen gebruiken door een gemachtigde als bedoeld in artikel 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van het indienen van een elektronische formulier namens belanghebbende.

 • 2 De gemachtigde maakt bij het indienen van de aanvraag, de opgave onderscheidenlijk de verstrekking als bedoeld in artikel 8slechts gebruik van de aan de gemachtigde ter beschikking gestelde toegangscodes tot het elektronische formulier.

Paragraaf 3. Bijzondere bepalingen over de behandeling van een elektronisch formulier

[Vervallen per 29-03-2008]

Artikel 13

[Vervallen per 29-03-2008]

 • 1 De Minister kan een elektronisch formulier weigeren, indien dit niet overeenkomstig deze regeling is ingediend.

 • 2 De Minister kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

 • 3 De Minister deelt een weigering op grond van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mee.

Artikel 14

[Vervallen per 29-03-2008]

Als tijdstip waarop een elektronisch formulier door de Minister elektronisch is ontvangen, geldt het tijdstip waarop alle vereiste bescheiden als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 796/2004 zijn ontvangen.

Artikel 15

[Vervallen per 29-03-2008]

De Minister kan besluiten de elektronische aanvraag, opgave onderscheidenlijk verstrekking niet te behandelen, indien het elektronisch formulier geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 11. Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17

[Vervallen per 29-03-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18

[Vervallen per 29-03-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2007.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 maart 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage II

[Vervallen per 29-03-2008]

Bss- en nge-normen 2004 per landbouwtellingsrubriek voor de tellingslijst van 2007 (normen per dier of per hectare)
       

deelfactor bss/nge = 1.420 euro

     
               

Formulier code

Gewascode

 

EU-nr

Rubrieknaam

bss2004

 

nge2004

       

Dieren op het bedrijf/Veestapel

     
               
       

Rundvee (geen vlees- of weidevee)

     

201

79

 

J/02

fokjongvee 1 tot 2 jaar mannelijk

250

 

0,176

203

80

 

J/02

fokjongvee jonger dan 1 jaar mannelijk

250

 

0,176

205

81

 

J/04

fokjongvee 1 tot 2 jaar vrouwelijk

360

 

0,254

207

82

 

J/03

fokjongvee 1 tot 2 jaar mannelijk

855

 

0,602

209

83

 

J/06

fokjongvee 2 jaar of ouder vrl (nog nooit gekalfd)

360

 

0,254

211

84

 

J/07

melk- en kalfkoeien

1.710

 

1,204

213

85

 

J/05

stieren voor de fokkerij, 2 jaar of ouder

855

 

0,602

               
       

Rundvee (vlees- of weidevee)

     

214

498

 

J/02

vleeskalveren voor de witvleesproductie

205

 

0,144

216

499

 

J/02

vleeskalveren voor de rosé vleesproductie

185

 

0,13

217

93

 

J/02

jongvee vleesproductie jonger dan 1 jaar vrouwelijk

210

 

0,148

219

94

 

J/02

jongvee vleesproductie jonger dan 1 jaar mannelijk

235

 

0,165

221

95

 

J/04

jongvee vleesproductie 1 tot 2 jaar vrouwelijk

225

 

0,158

223

96

 

J/03

jongvee vleesproductie 1 tot 2 jaar mannelijk

235

 

0,165

225

97

 

J/06

jongvee vleesprod. 2 jr of ouder vrouwelijk nooit gekalfd

245

 

0,173

227

98

 

J/05

stieren voor de vleesproductie, 2 jaar of ouder

235

 

0,165

228

282

 

J/08

zoogkoeien (tenminste eenmaal gekalfd)

355

 

0,25

229

283

 

J/08

vlees- en weidekoeien (2 jaar of ouder)

200

 

0,141

               
       

Varkens

     

235

103

 

J/11

biggen tot 20 kg nog bij de zeug

0

 

0

237

104

 

J/11

biggen tot 20 kg niet meer bij de zeug

62

 

0,044

239

105

 

J/13

vleesvarkens 20 tot 50 kg

62

 

0,044

242

1670

 

J/13

vleesvarken 50 kg of meer, vrouwelijk

62

 

0,044

244

1671

 

J/13

vleesvarken 50 kg of meer, mannelijk

62

 

0,044

243

107

 

J/13

opfokzeugen en opfokberen 20 tot 50 kg

82

 

0,058

245

108

 

J/12

opfokzeugen 50 kg of meer niet gedekt

82

 

0,058

247

109

 

J/12

gedekte fokzeugen (al dan niet drachtig)

370

 

0,261

249

110

 

J/12

fokzeugen bij biggen

370

 

0,261

251

111

 

J/12

overige fokzeugen (gust)

370

 

0,261

253

112

 

J/13

fokberen 50 kg of meer nog niet dekrijp

82

 

0,058

255

113

 

J/13

fokberen dekrijp

370

 

0,261

               
       

Kippen (per 100 dieren)

     

269

127

 

J/14

vleeskuikens

190

 

0,134

271

338

 

J/15

ouderdieren van vleesrassen jonger dan 18 weken

480

 

0,338

273

339

 

J/15

ouderdieren van vleesrassen 18 weken of ouder

740

 

0,521

275

130

 

J/15

leghennen jonger dan 18 weken (incl. kuikens)

195

 

0,137

276

131

 

J/15

leghennen 18 weken tot 20 maanden

370

 

0,261

278

132

 

J/15

leghennen 20 maanden of ouder

375

 

0,264

272

1784

 

J/15

ouderdieren van leghennen jonger dan 18 weken

480

 

0,338

274

1785

 

J/15

ouderdieren van leghennen 18 weken of ouder

615

 

0,433

               
       

Eenden, kalkoenen en overig pluimvee (per 100 dieren)

     

287

138

 

J/16-b

eenden voor de vleesproductie (incl. ouderdieren)

415

 

0,292

289

1374

 

J/16-a

kalkoenen

805

 

0,567

297

142

 

J/16-d

overig pluimvee

415

 

0,292

               
       

Paarden en pony's

     

195

1961

 

J/01

paarden jonger dan 3 jaar

275

 

0,194

196

1962

 

J/01

paarden 3 jaar of ouder

2.080

 

1,465

197

1963

 

J/01

pony's jonger dan 3 jaar

275

 

0,194

198

1964

 

J/01

pony's 3 jaar of ouder

2.000

 

1,408

               
       

Schapen en geiten

     

265

121

 

J/09-b

lammeren (schapen jonger dan 1 jaar niet gelamd)

27

 

0,019

266

122

 

J/09-a

overige schapen vrouwelijk

75

 

0,053

268

123

 

J/09-b

overige schapen mannelijk

43

 

0,03

250

1830

 

J/10-a

melkgeiten jonger dan 1 jaar

67

 

0,047

258

1831

 

J/10-a

melkgeiten 1 jaar of ouder

155

 

0,109

260

1968

 

J/10-b

overige geiten vrouwelijk < 1 jaar

8

 

0,006

261

1969

 

J/10-b

overige geiten vrouwelijk >= 1 jaar

8

 

0,006

262

1970

 

J/10-b

overige geiten mannelijk < 1 jaar

8

 

0,006

263

1971

 

J/10-b

overige geiten mannelijk >= 1 jaar

8

 

0,006

               
       

Konijnen

     

232

284

 

J/19

gespeende vleeskonijnen

5

 

0,004

233

285

 

J/17

voedsters (moederdieren)

60

 

0,042

               
       

Edelpelsdieren

     

290

289

 

J/19

nertsen (moederdieren)

79

 

0,056

292

341

 

J/19

vossen (moederdieren)

185

 

0,13

294

291

 

J/19

overige pelsdieren (moederdieren)

125

 

0,088

               
       

Tuinbouw onder glas

     
               
       

Groenten

     

608

1681

 

D/15

losse tomaten (rond, vlees, tussentype)

215.000

 

151,4

604

1377

 

D/15

trostomaten (incl. fijne trostomaten)

276.000

 

194,4

606

1378

 

D/15

cherry-tomaten

328.000

 

231

605

297

 

D/15

komkommers

198.000

 

139,4

610

298

 

D/15

aardbeien onder glas

226.000

 

159,2

611

1014

 

D/15

aardbeien in betreedbare plastic tunnels

52.300

 

36,8

631

1682

 

D/15

rode paprika

221.500

 

156

632

1683

 

D/15

groene paprika

192.500

 

135,6

633

1684

 

D/15

gele paprika

215.000

 

151,4

634

1685

 

D/15

overige paprika

247.500

 

174,3

618

301

 

D/15

aubergines

244.000

 

171,8

621

302

 

D/15

overige groenten (inclusief meloen)

123.500

 

87

624

336

 

D/15

groentezaden onder glas

91.500

 

64,4

625

211

 

D/15

opkweekmateriaal groenten

379.000

 

266,9

               
       

Fruit

     

635

1597

 

G/07

fruit onder glas

76.500

 

53,9

               
       

Bloemkwekerijgewassen

     

652

305

 

D/17

alstroemeria (snijbloemen)

176.500

 

124,3

643

303

 

D/17

anjers (snijbloemen)

213.000

 

150

645

304

 

D/17

anthurium (snijbloemen)

202.000

 

142,3

647

217

 

D/17

chrysanten (snijbloemen)

177.500

 

125

654

941

 

D/17

eustoma russellianum (snijbloemen)

146.000

 

102,8

649

218

 

D/17

freesia's (snijbloemen)

167.000

 

117,6

651

220

 

D/17

gerbera's (snijbloemen)

223.000

 

157

655

221

 

D/17

lelies (snijbloemen)

209.000

 

147,2

650

219

 

D/17

orchideeën (snijbloemen)

275.500

 

194

641

214

 

D/17

rozen (snijbloemen)

366.500

 

258,1

657

223

 

D/17

overige snijbloemen

196.500

 

138,4

644

1787

 

D/17

potplanten bloei: anthurium

372.500

 

262,3

658

505

 

D/17

potplanten bloei: kalanchoë

399.000

 

281

642

1786

 

D/17

potplanten bloei: phalaenopsis

912.000

 

642,3

648

1788

 

D/17

potplanten bloei: spatiphyllum

328.000

 

231

661

507

 

D/17

potplanten bloei: overig

308.500

 

217,3

668

509

 

D/17

bladplanten: dracaena

471.500

 

332

664

508

 

D/17

bladplanten: ficus

304.500

 

214,4

669

510

 

D/17

bladplanten: overig

362.500

 

255,3

662

1020

 

D/17

amaryllisbollen

75.700

 

53,3

663

226

 

D/17

perkplanten

217.000

 

152,8

665

227

 

D/17

overige bloemkwekerijgewassen

182.500

 

128,5

677

1598

 

D/17

bloemzaden onder glas

197.000

 

138,7

666

228

 

D/17

opkweekmateriaal bloemkwekerijgewassen

322.000

 

226,8

               
       

Boomkwekerijgewassen en vaste planten

     

670

942

 

G/07

boomkwekerijgewassen/vaste planten, vermeerdering en/of aantrekking

111.500

 

78,5

672

943

 

G/07

boomkwekerijgewassen en vaste planten volledige teelt onder glas

268.500

 

189,1

               
       

Paddestoelenteelt

     

702

1834

 

I/02

teeltoppervlakte met de hand geoogste champignons

#######

 

862,7

703

1835

 

I/02

teeltoppervlakte machinaal geoogste champignons

#######

 

856,3

709

350

 

I/02

Overige eetbare paddestoelen, substraatverbruik (per ton) in 2006

235

 

0,165

               
       

Bollenbroei

     

911

195

 

D/17

tulpen gebroeid (x 1000) in afgelopen seizoen

87

 

0,061

912

1558

 

D/17

hyacinten gebroeid (x 1000) in afgelopen seizoen

86

 

0,061

913

194

 

D/17

narcisbollen gebroeid in afgelopen seizoen (per kg)

1

 

0,0007

               
       

Witloftrek

     

583

197

 

D/14-b

oppervlakte witlofwortelen voor trek van witlof (per ha getrokken pennen)

6.900

 

4,86

               
       

Tuinbouw open grond

     
               
       

Groenten

     

431

1842

 

D/14-b

aardbeien: vermeerdering

18.900

 

13,31

432

1843

 

D/14-b

aardbeien: wachtbed

18.900

 

13,31

433

1844

 

D/14-b

aardbeien: productie

19.900

 

14,01

434

146

 

D/14-b

andijvie

11.300

 

7,96

435

147

 

D/14-b

asperges met productie

13.300

 

9,37

436

1600

 

D/14-b

asperges zonder productie

13.300

 

9,37

437

150

 

D/14-b

bloemkool

6.420

 

4,52

438

1845

 

D/14-a

boerenkool

1.300

 

0,915

439

1846

 

D/14-b

bospeen

11.000

 

7,75

440

500

 

D/14-b

broccoli

5.280

 

3,72

441

1847

 

D/14-b

chinese kool

7.930

 

5,58

442

152

 

D/14-a

knolselderij

1.910

 

1,345

443

1848

 

D/14-b

knolvenkel/venkel

7.240

 

5,1

444

1849

 

D/14-b

komkommerachtigen(augurk,courgette,meloen,pompoen)

7.510

 

5,29

445

1850

 

D/14-a

koolraap

1.270

 

0,894

446

1851

 

D/14-b

koolrabi

7.130

 

5,02

447

501

 

D/14-a

kroten/rode bieten

6.340

 

4,46

448

1852

 

D/14-b

kruiden: bladgewassen

7.850

 

5,53

449

1853

 

D/14-a

kruiden: wortelgewassen

2.700

 

1,901

450

1854

 

D/34

kruiden: zaadgewassen

7.850

 

5,53

453

1857

 

D/14-b

paksoi

7.130

 

5,02

454

1858

 

D/14-b

peulen

9.900

 

6,97

455

154

 

D/14-b

prei

8.660

 

6,1

456

855

 

D/14-b

pronkbonen

13.400

 

9,44

457

1859

 

D/14-b

raapstelen

7.130

 

5,02

458

1860

 

D/14-b

rabarber

9.250

 

6,51

459

1861

 

D/14-b

radijs

7.130

 

5,02

460

1862

 

D/14-b

rode kool

3.660

 

2,58

461

1863

 

D/14-b

savooiekool

8.110

 

5,71

462

155

 

D/14-a

schorseneren

3.240

 

2,282

463

1864

 

D/14-b

bleekselderij (groen)

8.530

 

6,01

451

1972

 

D/14-b

sla: ijsberg

12.400

 

8,73

452

1973

 

D/14-b

krop en overige sla

11.100

 

7,82

465

156

 

D/14-a

spinazie

695

 

0,489

466

1865

 

D/14-b

spitskool

7.900

 

5,56

467

157

 

D/14-b

spruitkool

4.030

 

2,84

468

158

 

D/14-a

stamsperziebonen (=stamslabonen)

590

 

0,415

469

856

 

D/14-b

stoksnijbonen en stokslabonen

13.300

 

9,37

470

1866

 

D/14-a

waspeen

2.200

 

1,549

471

162

 

D/14-a

winterpeen

3.690

 

2,6

472

163

 

D/14-a

witlofwortel

2.970

 

2,092

473

1867

 

D/14-b

witte kool

7.650

 

5,39

485

1868

 

D/14-b

overige niet genoemde bladgewassen

7.190

 

5,06

486

867

 

D/14-b

overige niet genoemde groenten

7.190

 

5,06

               
       

Fruit

     

490

166

 

G/01-a

appelen aangeplant in afgelopen seizoen

7.500

 

5,28

491

167

 

G/01-a

appelen aangeplant voor afgelopen seizoen

7.500

 

5,28

492

168

 

G/01-a

peren aangeplant in afgelopen seizoen

11.300

 

7,96

493

169

 

G/01-a

peren aangeplant voor afgelopen seizoen

11.300

 

7,96

494

1869

 

G/01-a

blauwe bes

31.800

 

22,39

495

1870

 

G/01-a

pruimen

15.200

 

10,7

496

1871

 

G/01-a

rode bes, framboos, braam

55.200

 

38,9

497

1602

 

G/01-a

wijnbouw

14.500

 

10,21

498

1872

 

G/01-a

zure kersen - opbrengst voor verwerkende industrie

7.100

 

5

499

1873

 

G/01-a

zwarte bes - opbrengst voor verwerkende industrie

2.980

 

2,099

500

1874

 

G/01-a

overig kleinfruit (o.a. kruisbessen en kiwi's)

42.400

 

29,9

501

1875

 

G/01-a

overige pit-en steenvruchten(o.a.perzik en zoete kers)

24.500

 

17,25

               
       

Tuinbouwzaden

     

510

173

 

D/19

groentezaden open grond

3.750

 

2,64

511

174

 

D/19

bloemzaden open grond

4.590

 

3,23

               
       

bloemkwekerijgewassen

     

518

503

 

D/16

droogbloemen

8.110

 

5,71

519

1876

 

D/16

snijgroen

35.400

 

24,93

520

1604

 

D/16

overige bloemkwekerijgewassen open grond

36.600

 

25,8

               
       

Bloembollen en -knollen

     

546

1888

 

D/16

anemone coronaria

14.000

 

9,86

547

1889

 

D/16

acidanthera

16.700

 

11,76

548

1890

 

D/16

dahlia

16.100

 

11,34

549

1891

 

D/16

fritillaria imperialis

29.200

 

20,56

550

1892

 

D/16

gladiool: pitten

15.500

 

10,92

551

1893

 

D/16

gladiool: kralen

15.500

 

10,92

552

177

 

D/16

hyacint

26.400

 

18,59

553

1894

 

D/16

iris: grofbollig

18.200

 

12,82

554

1895

 

D/16

iris: fijnbollig

18.200

 

12,82

555

1896

 

D/16

knolbegonia

16.700

 

11,76

556

1897

 

D/16

krokus: grote gele

15.400

 

10,85

557

1898

 

D/16

overige krokussen

15.400

 

10,85

558

181

 

D/16

lelie

29.200

 

20,56

559

179

 

D/16

narcis

16.400

 

11,55

560

178

 

D/16

tulp

16.300

 

11,48

561

1899

 

D/16

zantedeschia

29.200

 

20,56

562

342

 

D/16

overige bol- en knolgewassen

16.700

 

11,76

               
       

Bloemkwekerijgewassen

     

525

1877

 

G/05

bos- en haagplantsoen

15.000

 

10,56

526

1878

 

G/05

buxus

93.200

 

65,6

527

1879

 

G/05

eriaceae

98.100

 

69,1

528

1880

 

G/05

laan- en parkbomen: onderstammen

17.800

 

12,54

529

1881

 

G/05

laan- en parkbomen: spillen

16.700

 

11,76

530

1882

 

G/05

laan- en parkbomen: opzetters

17.300

 

12,18

531

1883

 

G/05

rozenstruiken (incl. zaailingen en onderstammen)

16.600

 

11,69

532

188

 

G/05

sierconiferen

42.100

 

29,6

533

189

 

G/05

sierheesters en klimplanten

98.100

 

69,1

536

1884

 

G/05

trek- en besheester

33.100

 

23,31

537

1885

 

G/05

vruchtbomen: moerbomen

12.800

 

9,01

538

1886

 

G/05

vruchtbomen: onderstammen

12.800

 

9,01

539

1887

 

G/05

overige vruchtbomen

12.800

 

9,01

               
       

Vaste planten

     

540

190

 

D/16

vaste planten

54.900

 

38,7

               
       

Grondgebruik

     
               
       

Grasland

     

300

265

 

F/01

blijvend grasland

1.410

 

0,993

301

1905

 

F/02

natuurlijk grasland

425

 

0,299

302

266

 

D/18-a

tijdelijk grasland

1.410

 

0,993

303

866

 

H/03

overige natuurterreinen

0

 

0

               
       

Braak

     

307

1907

 

I08AD/22

groene braak 10 meter/ tenminste 6 maanden

345

 

0,243

308

1804

 

I08AD/22

groene braak (5 meter/ten minste 6 maanden)

345

 

0,243

309

668

 

I08AD/22

groene braak (ten minste 6 maand)

335

 

0,236

305

1906

 

I08AD/22

braak non food/non feed

285

 

0,201

306

1565

 

I08AD/22

braak, voederleguminosen

335

 

0,236

310

1566

 

I08AD/22

braak, natuur - eenjarig

270

 

0,19

311

1567

 

I08AD/22

braak, natuur - meerjarig

270

 

0,19

312

1568

 

I08AD/22

braak, natuur-eenjarig met andere overheids-instantie

270

 

0,19

313

1569

 

I08AD/22

braak, natuur-meerjarig met andere overheids-instantie

270

 

0,19

314

1908

 

I08AD/22

zwarte braak

285

 

0,201

370

2026

 

I08AD/22

braak met bos (sbl regeling na 28 juni 1995)

0

 

0

               
       

Akkerbouwgewassen

     

369

2025

 

D/10

aardappelen als bestrijdingsmaatregel am:vanggewas

0

 

0

327

1911

 

D/10

consumptieaardappelen op kleigrond (vroeg, loofvernietiging voor 15 juli)

2.860

 

2,014

328

1912

 

D/10

consumptieaardappelen op zand/veengrond (vroeg, loofvernietiging voor 15 juli)

2.050

 

1,444

325

1909

 

D/10

consumptieaardappelen op kleigrond (laat, loofvernietiging na 15 juli)

2.860

 

2,014

326

1910

 

D/10

consumptieaardappelen op zand/veengrond (laat, loofvernietiging na 15 juli)

2.050

 

1,444

367

1928

 

D/10

pootaardappelrassen op kleigrond, geen uitgroeiteelt (loofvernietiging voor 15 augustus)

4.280

 

3,01

368

1929

 

D/10

pootaardappelrassen op zand/veengrond, geen uitgroeiteelt (loofvernietiging voor 15 augustus)

2.650

 

1,866

365

1926

 

D/10

pootaardappelen op kleigrond, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus)

4.280

 

3,01

366

1927

 

D/10

pootaardappelen op zand/veengrond, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus)

2.650

 

1,866

392

1934

 

D/10

zetmeelaardappelen

1.730

 

1,218

393

1935

 

D/10

zetmeelaardappelen (tbm pootgoed)

1.290

 

0,908

394

859

 

D/10

zetmeelaardappelen geleverd aan buitenland

1.730

 

1,218

320

1949

 

D/12

aardperen

2.540

 

1,789

376

256

 

D/11

suikerbieten

2.620

 

1,845

388

257

 

D/12

voederbieten

1.340

 

0,944

321

247

 

D/30

blauwmaanzaad

1.290

 

0,908

322

659

 

D/08

boekweit

1.030

 

0,725

323

242

 

D/09-g

bruine bonen

1.250

 

0,88

379

853

 

D/09-g

tuinbonen (droog te oogsten)

2.470

 

1,739

380

854

 

D/14-a

tuinbonen (groen te oogsten)

1.700

 

1,197

384

243

 

D/09-e

veldbonen (o.a. duive-, paarde-, wierbonen)

695

 

0,489

324

511

 

D/35

cichorei

2.100

 

1,479

333

239

 

D/09-e

erwten; droog te oogsten

985

 

0,694

334

244

 

D/14-a

erwten (groen te oogsten)

1.150

 

0,81

335

1575

 

I08AD/22

faunaranden

545

 

0,384

389

235

 

D/04

wintergerst

765

 

0,539

396

236

 

D/04

zomergerst

935

 

0,658

336

660

 

D/08

gierst

1.030

 

0,725

337

658

 

D/08

graansorgho

1.030

 

0,725

338

1913

 

D/19

graszaad: engels raai

1.220

 

0,859

339

1914

 

D/19

overig graszaad

1.160

 

0,817

340

1915

 

D/19

graszaad: rietzwenkgras

1.500

 

1,056

341

1916

 

D/19

graszaad: veldbeemd

1.340

 

0,944

342

1917

 

D/19

graszaad: roodzwenkgras eerste jaar

980

 

0,69

343

1918

 

D/19

graszaad: roodzwenkgras overjarig

655

 

0,461

344

1919

 

D/19

graszaad: westerwolds

950

 

0,669

345

1920

 

D/19

graszaad: italiaans

1.010

 

0,711

346

1921

 

D/20

graszoden

2.540

 

1,789

362

1924

 

D/21

niet vlinderbloemige groenbemesters

0

 

0

387

1932

 

D/21

vlinderbloemige groenbemesters

0

 

0

347

238

 

D/05

haver

830

 

0,585

385

944

 

D/32

vezelhennep

1.040

 

0,732

348

513

 

D/08

kanariezaad

1.030

 

0,725

349

241

 

D/09-e

kapucijners en grauwe erwten

1.420

 

1

350

246

 

D/34

karwijzaad, oogst dit jaar

1.050

 

0,739

351

1570

 

D/19

klaverzaad

1.030

 

0,725

352

1922

 

D/26

koolzaad: winter

905

 

0,637

353

1923

 

D/26

koolzaad: zomer

890

 

0,627

354

666

 

D/29

lijnzaad niet van vezelvlas

1.480

 

1,042

360

663

 

D/09-e

niet-bittere lupinen

1.480

 

1,042

355

258

 

D/18-b2

luzerne

785

 

0,553

356

317

 

D/06

corn cob mix

915

 

0,644

357

316

 

D/06

korrelmais

825

 

0,581

358

259

 

D/18-b1

snijmais

980

 

0,69

359

814

 

D/14-a

suikermais

2.540

 

1,789

361

516

 

D/20

miscanthus (olifantsgras)

980

 

0,69

363

1925

 

D/20

overige akkerbouwgewassen

2.540

 

1,789

364

661

 

D/08

overige granen

1.030

 

0,725

372

664

 

D/26

raapzaad

860

 

0,606

373

237

 

D/03

rogge (geen snijrogge)

795

 

0,56

374

240

 

D/09-e

schokkers; droog te oogsten

1.080

 

0,761

375

665

 

D/28

sojabonen

1.290

 

0,908

377

1930

 

D/21

tagetes op zandgrond en löss (geen groene braak)

0

 

0

390

233

 

D/01

wintertarwe

1.150

 

0,81

397

234

 

D/01

zomertarwe

1.030

 

0,725

378

314

 

D/08

triticale

1.020

 

0,718

381

1931

 

D/14-a

poot- en plantuien (incl. sjalotten)

3.240

 

2,282

382

263

 

D/14-a

zilveruitjes

3.240

 

2,282

383

262

 

D/14-a

zaai-uien

3.240

 

2,282

386

249

 

D/31

vezelvlas

1.460

 

1,028

391

1933

 

D/31

zaaizaad voor vezelvlas

1.460

 

1,028

398

515

 

D/27

zonnebloemen

1.090

 

0,768

               
       

Notenbomen

     

422

1696

 

G/01-c

amandelen

24.500

 

17,25

423

1697

 

G/01-c

hazelnoten

24.500

 

17,25

424

1699

 

G/01-c

pistaches

24.500

 

17,25

425

1700

 

G/01-c

sint-jansbrood

24.500

 

17,25

426

1698

 

G/01-c

walnoten

24.500

 

17,25

               
       

Bos

     

419

1936

 

H/02

blijvend bos met herplantplicht

0

 

0

420

863

 

H/02

bos zonder herplantplicht

0

 

0

421

864

 

H/02

bos aangeplant in het kader van de set-aside regeling

0

 

0

371

2027

 

H/02

bos (sbl regeling)

0

 

0

Terug naar begin van de pagina