Regeling aanvullende bekostiging lokalen bètavakken havo/vwo

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-04-2007 t/m 31-12-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 maart 2007, nr. VO/OK/2007/6298, houdende regels met betrekking tot de aanvullende bekostiging van nieuwe inrichting of bouwkundige aanpassing van lokalen voor de bètavakken op havo en vwo (Regeling aanvullende bekostiging lokalen bètavakken havo/vwo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 89, eerste en derde lid, van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;

Besluit:

§ 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c. vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • d. school: een school voor vwo, een school voor havo of een scholengemeenschap die vwo, havo of beide omvat;

 • e. Platform Bèta Techniek: de Stichting Platform Bèta Techniek te Den Haag, belast met de uitvoering van het Deltaplan Bèta Techniek;

 • f. bètavakken: de schoolvakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, algemene natuurwetenschappen, onderzoek en ontwerpen, en natuur, leven en technologie, alsmede het onderwijs in de kerndoelen die betrekking hebben op natuur- en scheikunde, biologie, wiskunde en techniek;

 • g. nieuwe inrichting: vernieuwing van inventaris, inclusief apparatuur, vloerafwerking en stoffering, in de leslokalen en practicumlokalen voor de bètavakken;

 • h. bouwkundige aanpassing: bouwkundige ingrepen in de leslokalen en practicumlokalen voor de bètavakken;

 • i. project: een bouwkundige aanpassing of nieuwe inrichting.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Minister kan op aanvraag aanvullende bekostiging verlenen ten behoeve van een nieuwe inrichting of een bouwkundige aanpassing van leslokalen en practicumlokalen voor de bètavakken met als doel vernieuwing van bètavakken in het havo en vwo en doorstroom van leerlingen naar bètastudies in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

 • 2 De aanvullende bekostiging kan worden aangewend binnen de eigen school of voor het inrichten van een gemeenschappelijke faciliteit voor meerdere scholen.

Artikel 3. Aanvrager aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2011]

Aanvullende bekostiging wordt slechts verleend aan het bevoegd gezag van een school.

Artikel 4. Vaststelling bekostigingsplafond

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor verlening van aanvullende bekostiging op grond van deze regeling is een bedrag van € 19.300.000 beschikbaar.

Artikel 5. Aanvullende bekostiging per school

[Vervallen per 01-01-2011]

De aanvullende bekostiging per school bedraagt 50% van de totale kosten van het project met een maximum van € 150.000.

§ 2. Aanvraag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 6. Aanvraag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De aanvraag op grond van deze regeling wordt in de periode van 2 april 2007 tot en met 15 mei 2007 ingediend bij het Platform Bèta Techniek. Aanvragen die zijn ingediend vóór 2 april of na 15 mei worden afgewezen.

 • 2 Voor het indienen van de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 3 Met het indienen van de aanvraag verklaart de school zich bereid tot ontvangst van een expertcommissie als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag.

§ 3. Verlening aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 7. Criteria bij verdeling aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op aanvragen met betrekking tot soortgelijke projecten op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de aanvullende bekostiging.

 • 2 De aanvraag wordt beoordeeld op grond van de volgende criteria:

  • a. de activiteiten en resultaten van de school op het gebied van de vernieuwing van de bètavakken en de bevordering van de doorstroom in de richting van bèta/techniek;

  • b. de materiële knelpunten met betrekking tot de leslokalen en practicumlokalen voor de bètavakken, die de school ondervindt bij de onder a genoemde activiteiten;

  • c. de concrete plannen die de school heeft om de onder b genoemde knelpunten aan te pakken, en de te verwachten bijdrage van deze plannen aan de resultaten in de school, bedoeld in onderdeel a.

Artikel 8. Advies voorafgaande aan verlening aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2011]

De Minister beslist over de verlening van de aanvullende bekostiging mede op basis van het advies van het Platform Bèta Techniek.

Artikel 9. Beschikkingsmoment

[Vervallen per 01-01-2011]

De Minister beschikt uiterlijk op 1 oktober 2007 op de aanvraag, bedoeld in artikel 6.

§ 4. Verplichtingen ontvanger aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 10. Realisatietermijn van het project

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De bouwkundige aanpassing of de nieuwe inrichting wordt gerealiseerd binnen 18 maanden nadat de aanvullende bekostiging is verleend.

 • 2 Indien het project niet gerealiseerd kan worden binnen deze periode, dient het bevoegd gezag tenminste 3 maanden voor afloop van de periode, genoemd in het eerste lid, een gemotiveerd schriftelijk verzoek om verlenging in bij CFI.

Artikel 11. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De bekostigingsontvanger werkt mee aan een door of namens de Minister ingesteld onderzoek dat erop gericht is inlichtingen te verschaffen over de inzet van de bij deze regeling beschikbaar gestelde middelen en de resultaten daarvan.

 • 2 De bekostigingsontvanger is bereid tot het beschikbaar stellen van informatie over de inzet van de bij deze regeling beschikbaar gestelde middelen en de resultaten daarvan ten behoeve van andere scholen.

Artikel 12. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende bekostiging.

 • 3 De aanvullende bekostiging wordt verantwoord in de jaarrekening die op het jaar van de uitgaven betrekking heeft.

 • 4 Eventuele niet-bestede middelen of overschotten na afloop van de activiteiten zullen worden teruggevorderd.

§ 5. Betaling

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 13. Betaling in gedeelten

[Vervallen per 01-01-2011]

De aanvullende bekostiging wordt in twee gelijke gedeelten betaald, waarbij het eerste gedeelte wordt betaald in oktober 2007 en het tweede gedeelte in april 2008.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 14. Bestuursrechtelijke afdoening na vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor zover er vanaf de vervaldatum van deze regeling ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig hetgeen krachtens deze regeling is bepaald.

Artikel 15. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging lokalen bètavakken havo/vwo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag en bekend wordt gemaakt op de internetsite van het Platform Bèta Techniek.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina