Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

[Regeling vervallen per 01-04-2020.]
Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 13-06-2008 t/m 31-03-2020

Wet van 5 maart 2007, houdende regels in verband met de inwerkingtreding van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken op onderdelen te wijzigen met het oog op een goede uitvoering van die wet, de inwerkingtreding ervan onder het geven van samenloopbepalingen bij wet te regelen en enkele andere wetten in verband met het voorgaande te wijzigen teneinde uit die wetten voortvloeiende registratieplichten te doen vervallen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Wijziging van diverse wetten in verband met het vervallen van registratieplichten

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

§ 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

§ 2. Ministerie van Defensie

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Belemmeringenwet Landsverdediging.]

§ 3. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Wet agrarisch grondverkeer.]

§ 4. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Monumentenwet 1988.]

§ 5. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Belemmeringenwet Privaatrecht.]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Luchtvaartwet.]

§ 6. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Opiumwet.]

§ 7. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Kadasterwet.]

Artikel 8b

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Organisatiewet Kadaster.]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Wet bodembescherming.]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Wet voorkeursrecht gemeenten.]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Woningwet.]

Hoofdstuk 2. Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]

Hoofdstuk 3. Samenloop- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

  • 1 [Red: Wijzigt de Woningwet.]

Artikel 13a

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Indien het bij koninklijke boodschap van 5 januari 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving) (29 392), tot wet is verheven en in werking is getreden op het tijdstip dat deze wet in werking treedt, zijn ten aanzien van een aanschrijving als bedoeld in artikel V, onder a, van die wijzigingswet de volgende artikelonderdelen van de Woningwet, zoals deze luidde tot het tijdstip van inwerkingtreding van die wijzigingswet, niet langer van kracht:

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken treedt in werking op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 maart 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

J. M. Cramer

De Minister van Justitie

,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven