Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Openlijk geweld kan zich richten tegen goederen, personen of beide. In geval van openlijk geweld in samenhang met een sportevenement dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. In geval het geweld zich (onder meer) tegen personen richt, dient eventueel wapengebruik en toegebracht letsel bij de beoordeling als verzwarend mee te wegen. Bovendien wordt bij geweld tegen personen in beginsel geen geldtransactie of geldboete aangeboden. Tevens wordt een verzwarende invloed toegekend aan de relatie tussen slachtoffer en verdachte; in geval van een afhankelijke situatie, of in geval van discriminatoire aspecten dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Ook indien het openlijk geweld een ambtenaar treft of een willekeurig gekozen slachtoffer is een zwaardere sanctie geïndiceerd. Slechts indien de verdachte het openlijk geweld min of meer over zichzelf heeft afgeroepen door de verdachte te tergen of het delict ’uit te lokken’ dient dit, afhankelijk van het toegebrachte letsel, als strafverminderend te worden beoordeeld.

Basisdelicten

[Vervallen per 01-03-2015]

  • Openlijk geweld tegen goederen

  • Openlijk geweld tegen personen

  • Openlijk geweld tegen personen en goederen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Openlijk geweld tegen goederen

Beschrijving

Openlijk geweld tegen goederen is in principe de minst ernstige verschijningsvorm van dit delict.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van het beleid van het parket

Basisfactoren

Hoogte schadebedrag

- Schade tot 500 euro

0 pt

 

- Schade vanaf 500 tot 1000 euro

3 pt

 

- Schade vanaf 1000 tot 2500 euro

6 pt

 

- Schade vanaf 2500 tot 5000 euro

10 pt

 

- Schade vanaf 5000 euro

14 pt

(TS)

(TS) + in beginsel taakstraf

Delictspecifieke factoren

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Agressie in het verkeer

– Er is geen sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie

+0 %

– Er is sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie

+25%

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Openlijk geweld tegen personen

Beschrijving

Openlijk geweld tegen personen.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

20 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Aard van het letsel

– Geen letsel

0 pt

 

– Licht letsel, zoals blauw oog, bloedneus, tand door de lip, lichte kneuzingen of lichte ontvellingen; letsel waarvoor in de regel geen medische hulp hoeft te worden ingeroepen.

5 pt

 

– Letsel voor de behandeling waarvan hulp van een eerstelijns arts dient te worden ingeroepen, zoals wonden waarvoor, uit cosmetisch oogpunt minder ernstige, hechtingen nodig zijn, een lichte hersenschudding, zwaardere kneuzingen of ontvellingen

15 pt

(DV)

Zwaarder letsel, voor de behandeling waarvan een medisch specialist nodig is. Letsel dat als regel niet wordt begrepen in art. 82 WvSr. zoals gebitsschade, gebroken neus, jukbeen of sleutelbeen, littekens in het gezicht of een zware hersenschudding

30 pt

(DV,CKT)

– Zwaar lichamelijk letsel, zoals bedoeld in art. 82 WvSr. Ook buiten die gevallen kan lichamelijk letsel als zwaar worden beschouwd. Daarbij geldt het criterium dat het letsel voldoende belangrijk is om naar normaal spraakgebruik als zwaar te worden aangemerkt. Van belang zijn daarbij de aard van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel.

50 pt

(DV,CKT)

(DV) + dagvaarden

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Gebruik van een wapen

– Geen wapen

0 pt

 

– Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen.

20 pt

 

– Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

40 pt

 

– (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen

60 pt

(DV,GS)

(DV) + dagvaarden

(GS) + in beginsel gevangenisstraf

Delictspecifieke factoren

Slachtoffer kwalificeert de strafmaat

- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet

+0 %

- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte

+33 %

- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden

+150 %

Willekeurig gekozen slachtoffer

– Geen willekeurig gekozen slachtoffer

+0 %

– Willekeurig gekozen slachtoffer

+25%

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV,TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien beoordeling van dit basisdelict tevens plaats vindt op grond van de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’, houdt die factor verband met de factor ’aanleiding’. Indien sprake is van ’geen letsel’, ’licht letsel’ of ’letsel’, zoals benoemd in de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’ dient de factor ’aanleiding’ als mogelijk strafverminderend te gelden; in geval van zwaarder letsel kan niet worden gesproken van een redelijk verband tussen het tergen en het toegebrachte letsel.

Aanleiding

– Geen sprake van ’uitlokking’ of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

+0 %

– Er is sprake van ’uitlokken’ en/of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

-25 %

Agressie in het verkeer

– Er is geen sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie

+0 %

– Er is sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie

+25%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Gezien de ernst van het delict is in beginsel een taakstraf geïndiceerd.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Openlijk geweld tegen personen en goederen

Beschrijving

Openlijk geweld tegen zowel personen als goederen

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

30 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Aard van het letsel

– Geen letsel

0 pt

 

– Licht letsel, zoals blauw oog, bloedneus, tand door de lip, lichte kneuzingen of lichte ontvellingen; letsel waarvoor in de regel geen medische hulp hoeft te worden ingeroepen.

5 pt

 

– Letsel voor de behandeling waarvan hulp van een eerstelijns arts dient te worden ingeroepen, zoals wonden waarvoor, uit cosmetisch oogpunt minder ernstige, hechtingen nodig zijn, een lichte hersenschudding, zwaardere kneuzingen of ontvellingen

15 pt

(DV)

Zwaarder letsel, voor de behandeling waarvan een medisch specialist nodig is. Letsel dat als regel niet wordt begrepen in art. 82 WvSr. zoals gebitsschade, gebroken neus, jukbeen of sleutelbeen, littekens in het gezicht of een zware hersenschudding

30 pt

(DV,CKT)

– Zwaar lichamelijk letsel, zoals bedoeld in art. 82 WvSr. Ook buiten die gevallen kan lichamelijk letsel als zwaar worden beschouwd. Daarbij geldt het criterium dat het letsel voldoende belangrijk is om naar normaal spraakgebruik als zwaar te worden aangemerkt. Van belang zijn daarbij de aard van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel.

50 pt

(DV,CKT)

(DV) + dagvaarden

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Gebruik van een wapen

– Geen wapen

0 pt

 

– Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen.

20 pt

 

– Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

40 pt

 

– (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen

60 pt

(DV,GS)

(DV) + dagvaarden

(GS) + in beginsel gevangenisstraf

Hoogte schadebedrag

- Schade tot 500 euro

0 pt

 

- Schade vanaf 500 tot 1000 euro

3 pt

 

- Schade vanaf 1000 tot 2500 euro

6 pt

 

- Schade vanaf 2500 tot 5000 euro

10 pt

 

- Schade vanaf 5000 euro

14 pt

(TS)

(TS) + in beginsel taakstraf

Delictspecifieke factoren

Slachtoffer kwalificeert de strafmaat

- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet

+0 %

- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte

+33 %

- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden

+150 %

Willekeurig gekozen slachtoffer

– Geen willekeurig gekozen slachtoffer

+0 %

– Willekeurig gekozen slachtoffer

+25%

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien beoordeling van dit basisdelict tevens plaats vindt op grond van de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’, houdt die factor verband met de factor ’aanleiding’. Indien sprake is van ’geen letsel’, ’licht letsel’ of ’letsel’, zoals benoemd in de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’ dient de factor ’aanleiding’ als mogelijk strafverminderend te gelden; in geval van zwaarder letsel kan niet worden gesproken van een redelijk verband tussen het tergen en het toegebrachte letsel.

Aanleiding

– Geen sprake van ’uitlokking’ of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

+0 %

– Er is sprake van ’uitlokken’ en/of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

-25 %

Agressie in het verkeer

– Er is geen sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie

+0 %

– Er is sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie

+25%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Gezien de ernst van het delict is in beginsel een taakstraf geïndiceerd.

Terug naar begin van de pagina