Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen

[Regeling vervallen per 31-03-2008.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-03-2008

Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen

Beschrijving

[Vervallen per 31-03-2008]

In de Aanwijzing Verkeersongevallen wordt vermeld dat het openbaar ministerie in principe overgaat tot vervolging als proces-verbaal is opgemaakt met inachtneming van die aanwijzing. Deze richtlijn voor strafvordering heeft betrekking op het transactie- en requireerbeleid in geval van verkeersongevallen.

Omdat de omvang van de schade en het eventuele letsel in het algemeen niet worden bepaald door de mate van strafwaardig gedrag is het uitgangspunt voor het strafvorderingsbeleid dat onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten verkeersongevallen:

Transactiebedragen/Eisen ter zitting

[Vervallen per 31-03-2008]

1. Verkeersongevallen waarbij sprake is van een zodanige mate van schuld en gevolg dat een vervolging terzake art. 6 WVW 1994 geïndiceerd is.

[Vervallen per 31-03-2008]

Deze verkeersongevallen zijn zodanig bepaald door de persoon van de verdachte, (de mate van grove) schuld en het gevolg, dat algemene aanwijzingen voor strafvordering moeilijk zijn te geven. Overigens zullen in de toekomst dergelijke algemene aanwijzingen ook ten aanzien van art. 6 WVW 1994 worden gerealiseerd.

2. Verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990, dan wel een overtreding van de WVW 1994 (niet zijnde artikel 6 WVW 1994) is geschonden en waarbij een proces-verbaalwaardig gedrag door de verdachte is tentoongespreid.

[Vervallen per 31-03-2008]

Uitgangspunt bij deze verkeersongevallen is dat er aanleiding is om in het algemeen in de straftoemeting niet te differentiëren naar gepleegde overtreding en/of veroorzaakt gevolg. Het door verdachte veroorzaakte gevolg wordt immers vaak bepaald door de kwetsbaarheid van het slachtoffer, de keuze van het voertuig of de degelijkheid van het betreffende voertuig.

De strafrechtelijke reactie heeft in deze categorie verkeersongevallen slechts een algemeen corrigerend karakter. Derhalve is ook gekozen voor een enkel tarief.

Het tarief sluit aan bij de tarieven die gelden voor de in het RVV 1990 opgenomen bepalingen, die veelal bij een verkeersongeval worden overtreden.

Verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990, dan wel een overtreding van de WVW 1994 is geschonden (niet zijnde artikel 6 WVW 1994) geschonden en waarbij een proces-verbaalwaardig gedrag door de verdachte is tentoongespreid.

Categorie

Transactie

eis ter zitting

Fietsers/bromfietsers snorfietsers of bestuurders van invalidenvoertuigen met motor

f 150,-

€ 68

f 180,-

€ 81

     

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen

f 400,-

€ 181

f 480,-

€ 217

     

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen

Dodelijk slachtoffer en/of bij ernstig letsel en/of roekeloos rijgedrag en/of recidive ernstige verkeersgedraging

Geen

geldboete plus

ten minste 3 maanden

OBM (on)voorwaardelijk

Overgangsrecht

[Vervallen per 31-03-2008]

Deze richtlijn voor strafvordering geldt voor alle strafbare feiten gepleegd na de datum van inwerkingtreding.

Terug naar begin van de pagina